1227/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkesutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till statsrådets förordning om yrkesutbildning (673/2017) en ny 22 a § som följer:

22 a §
Tillsättande av kommissionen för examensexport, dess sammansättning och beslutsfattande

För sin mandatperiod väljer kommissionen för examensexport en ordförande och en vice ordförande inom sig. Om en medlem i kommissionen för examensexport avgår under mandatperioden, utses en ny medlem för resten av mandatperioden. För sekreteraruppgifterna vid kommissionen för examensexport ansvarar det i 121 § i lagen om yrkesutbildning avsedda sekretariatet för arbetslivskommissionerna.

Kommissionen för examensexport sammanträder på ordförandens eller vid dennes förhinder på vice ordförandens kallelse. Kommissionen för examensexport är beslutför när ordföranden och vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna deltar i beslutsfattandet. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den mening som ordföranden har omfattat. Om rösterna faller lika i ett personval, avgörs dock valet genom lottning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Sami Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.