1224/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat (147/2015) 1 § 3 mom. samt 2, 3 och 5 §, av dem 3 och 5 § sådana de lyder i lag 756/2017, som följer:

1 §
Informationssystemet för byggnaders energicertifikat

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

2 §
Registret över upprättare av energicertifikat

I registret över upprättare av energicertifikat får följande antecknas:

1) namnet på upprättaren av energicertifikat samt dennes personbeteckning, postadress, e-postadress, telefonnummer och verksamhetsområde, verksamhetens e-postadress och webbadress, företagets namn samt de uppgifter som behövs vid fakturering,

2) information om upprättarens behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid.

Registrering som upprättare av energicertifikat förutsätter att den som ska registreras ger sitt samtycke till att hans eller hennes namn, behörighet och behörighetens giltighetstid samt det verksamhetsområde som han eller hon uppgett får tillhandahållas i ett allmänt datanät. Av samtycket ska det framgå att det har getts frivilligt och uttryckligen. På begäran av den som ska registreras kan också hans eller hennes postadress, e-postadress, telefonnummer samt verksamhetens e-postadress, webbadress och företagets namn tillhandahållas i det allmänna datanätet. Av upprättarens samtycke ska det också framgå att de uppgifter som upprättaren lämnat publiceras i den offentliga informationstjänst som avses i 5 §.

Den som enligt 16 § i lagen om energicertifikat för byggnader konstaterar behörigheten hos upprättare av energicertifikat ska i informationssystemet för energicertifikat föra in registeruppgifterna för dem som ansökt om registrering och som gett sitt samtycke till att uppgifterna tillhandahålls. Uppgifterna förs in när upprättaren konstaterats vara behörig eller har förnyat sin behörighet. Upprättaren kan när som helst begära att hans eller hennes uppgifter raderas ur registret över upprättare av energicertifikat genom en anmälan till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

De som antecknats i registret över upprättare av energicertifikat ska utan dröjsmål meddela den personuppgiftsansvarige om ändringar i de uppgifter som de lämnat till registret.

3 §
Registret över energicertifikat

I registret över energicertifikat får följande antecknas:

1) namnet på, adressen till och den permanenta byggnadsbeteckningen för den byggnad eller del av byggnad som energicertifikatet gäller, upprättaren av energicertifikatet, datum för upprättandet av energicertifikatet, vid vilket skede certifikatet upprättats, datum för iakttagelser på plats, företagets namn samt certifikatnumret,

2) en beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda, det beräknade jämförelsetalet för byggnadens energiprestanda (E-tal), kravnivån för E-talet för en ny byggnad, åtgärder för att förbättra energiprestandan, inklusive spareffekten av åtgärderna, samt uppgifter om huruvida certifikatet har upprättats för en byggnad eller en del av en byggnad där en myndighet eller inrättning tillhandahåller offentliga tjänster i lokaler som besöks av allmänheten (offentlig byggnad),

3) övriga tekniska uppgifter som ska ingå i energicertifikatet enligt lagen om energicertifikat för byggnader och författningar som har utfärdats med stöd av den.

Upprättaren av energicertifikatet ska föra in uppgifterna i registret över energicertifikat. Utifrån de uppgifter som förts in i registret får certifikatet ett certifikatnummer och en beteckning som beskriver byggnadens energiprestanda.

Uppgifterna i sådana certifikat som upprättats i enlighet med ett förenklat förfarande enligt 17 § i lagen om energicertifikat för byggnader förs inte in i registret.

5 §
Offentlig informationstjänst

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet tillhandahåller i ett allmänt datanät uppgifter som antecknats i registret över upprättare av energicertifikat och som gäller upprättarens namn, behörighetsnivå och behörighetens giltighetstid samt verksamhetsområde (offentlig informationstjänst). Personbeteckningar får inte tillhandahållas. På begäran av en upprättare av energicertifikat får dennes registeruppgifter om postadress, e-postadress, telefonnummer, verksamhetens e-postadress och webbadress samt företagets namn tillhandahållas. Upprättaren får när som helst begära att hans eller hennes uppgifter raderas ur den offentliga informationstjänsten genom en anmälan till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet.

I den offentliga informationstjänsten kan uppgifter sökas om upprättare av energicertifikat med enskilda sökningar med upprättarens namn, landskap, kommun, postnummer eller postanstalt som sökvillkor.

I den offentliga informationstjänsten får uppgifter som finns i registret över energicertifikat tillhandahållas, dock inte uppgifter som finns i energicertifikat som gäller bostadsbyggnader med en lägenhet eller två lägenheter. Följande uppgifter får tillhandahållas:

1) byggnadens namn, adress och permanenta byggnadsbeteckning, året då byggnaden färdigställdes, byggnadens användningskategori och energiprestandaklass, E-tal och kravnivån för E-talet för en ny byggnad,

2) certifikatnummer, vid vilket skede certifikatet upprättats, datum för iakttagelser på plats, datum för upprättande av certifikatet och certifikatets sista giltighetsdag,

3) uppvärmd nettoyta, beskrivning av värmesystemet, beskrivning av ventilationssystemet, beräknad förbrukning av inköpt energi vid standardanvändning per energiform samt energiformsfaktorn för den energiform som används,

4) åtgärder som förbättrar energiprestandan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 108/2021
MiUB 4/2021
RSv 131/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/844/EU (32018L0844); EUOT L156, 19.6.2018, s. 75

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.