1219/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 98 a och 98 b § i punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 98 a § 1 och 2 mom. samt 98 b § 2 mom., sådana de lyder, 98 a § 1 och 2 mom. i lag 479/2016 och 98 b § 2 mom. i lag 766/2020, som följer:

98 a §
Stödmottagarens anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska till stödmyndigheten anmäla de uppgifter om företaget som anges i denna paragraf för att stödmyndigheten ska kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra uppgifter enligt ett beslut om statligt stöd som kommissionen fattat i enlighet med artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i

1) 4 § 2, 3 och 5 mom., 4 a och 8 a § och 21 § 1 mom. 5 punkten i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen,

2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen,

3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006).


98 b §
Förfarande för anmälan om uppgifter om stöd

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har ändrats eller om företaget råkat i sådana ekonomiska svårigheter som avses i det beslut om statligt stöd som nämns i 98 a § 1 mom. eller i artikel 2.18 i den förordning som nämns i 98 a § 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 212/2021
FiUB 29/2021
RSv 199/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.