1217/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006) 1 §, 2 § 1 och 11 punkten samt 4 § 1 mom.,

av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1133/2013 och 4 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1034/2020, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 919/2008 och 1186/2014, nya 12–14 punkter som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

De som bedriver yrkesmässigt jordbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på punktskatt på den brännolja och el som de använt inom jordbruket.

De som bedriver yrkesmässigt vattenbruk har rätt att i enlighet med denna lag på ansökan få återbäring på punktskatt på den brännolja och el som de använt inom vattenbruket.

Denna lag tillämpas inte på energiprodukter som använts i det privata hushållet.

Denna lag tillämpas inte på den el som använts inom yrkesmässig växthusodling, om punktskatten på elen betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996).

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) den som bedriver yrkesmässigt jordbruk en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver jordbruk och till vilken det under skatteåret har betalats direktstöd från Europeiska unionen, kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket eller nationellt stöd, samt den som bedriver spannmålstorkning,


11) samfälld förmån en samfälld förmån enligt 5 § i inkomstskattelagen,

12) yrkesmässig vattenbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som bedriver vattenbruk och vars omsättning därav överstiger det belopp som anges i 3 § 1 mom. i mervärdesskattelagen (1501/1993),

13) yrkesmässigt vattenbruk uppfödning eller odling av fisk, musslor och kräftdjur samt andra vattenlevande organismer som ägs av sökanden och där den teknik som används är avsedd att öka produktionen av dessa organismer så att den överskrider miljöns naturliga kapacitet,

14) sökande en som bedriver yrkesmässigt jordbruk och en yrkesmässig vattenbrukare.

4 §
Skatteåterbäringens belopp

För lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja som under skatteåret använts i jordbruk och yrkesmässigt vattenbruk och beskattats i Finland, återbärs punktskatt till sökanden i enlighet med vad som i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994) föreskrivs om energiinnehållsskatt på svavelfri lätt brännolja, tung brännolja och biobrännolja. När det gäller biobrännolja med förkortningen T enligt 2 § 27 punkten underpunkt b i den lagen återbärs den del av energiinnehållsskatten som överstiger 2,1 cent per liter. Återbäringen av punktskatt på elström är 2,19 cent per kilowattimme. Återbäring betalas enligt det återbäringsbelopp som gäller vid tidpunkten för konsumtionen av brännoljan eller elen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 212/2021
FiUB 29/2021
RSv 199/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.