1215/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 1 § 1 och 2 mom., 2 § 6, 6 a-, 12, 14 och 19 punkten, 4 §, 20 § och mellanrubriken före den, 20 a, 20 b, 21 och 21 a §, 22 § 1 mom., 26 a §, 26 b § 1 mom. och bilagan,

av dem 1 § 1 mom. och 2 § 12 punkten sådana de lyder i lag 1226/2018, 1 § 2 mom. och 2 § 14 punkten sådana de lyder i lag 1306/2007, 2 § 6 punkten sådan den lyder i lag 1722/2015, 2 § 6 a-punkten sådan den lyder i lag 1072/2013, 2 § 19 punkten, 20 b och 21 a §, 22 § 1 mom. och 26 b § 1 mom. sådana de lyder i lag 768/2020, 4 § sådan den lyder i lagarna 1072/2013 och 1033/2020, 20 § och 20 a § sådana de lyder i lag 1400/2010, 21 § sådan den lyder i lagarna 1400/2010, 612/2012 och 1722/2015, 26 a § sådan den lyder i lag 1185/2014 samt bilagan sådan den lyder i lag 1033/2020, och

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007, 1400/2010, 612/2012, 1072/2013, 1132/2013, 501/2015, 1722/2015, 591/2017, 1226/2018 och 768/2020, nya 5 f- –5 j-, 6 b-, 6 c-, 14 a-, 14 b-, 17 a-, 17 b- och 18 a- –18 d-punkter, till lagen en ny mellanrubrik före 4 § samt nya 4 a och 4 b § som följer:

1 §

För elström, stenkol, bränntorv, naturgas, biogas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna ska till staten som punktskatt (accis) betalas energiinnehållsskatt, koldioxidskatt, energiskatt och tilläggsskatt i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. Vid beräkningen av koldioxidskatten ska de ekvivalenta koldioxidutsläppen under bränslets hela livscykel beaktas.

För finansiering av utgifter som åsamkas staten av säkerhetsupplagring och av annat tryggande av försörjningsberedskap ska dessutom så som föreskrivs i denna lag betalas försörjningsberedskapsavgift för elström, stenkol, naturgas, biogas, tallolja och de i 2 a § avsedda produkterna till den försörjningsberedskapsfond som avses i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992).


2 §

I denna lag avses med


5 f) värmepump en anordning eller en funktionell helhet inom ett visst område som består av flera anordningar, där det är möjligt att återvinna värme från en extern källa,

5 g) fjärrvärmenät och fjärrkylanät en helhet bestående av till varandra anslutna ledningar för fjärrvärme eller fjärrkyla och alla cisterner, apparater och anordningar som hör till dem samt andra apparater som betjänar användningen av nätet för fjärrvärme eller fjärrkyla och produktionen av tjänster för dem, genom vilken en aktör inom fjärrvärme eller fjärrkyla i sin näringsverksamhet levererar värme- eller kylenergi till kunderna,

5 h) elpanna ett kärl som använder elenergi som värmekälla och där vätska eller gas värms upp,

5 i) geotermisk värme den värme som uppstår genom radioaktiv nedbrytning i en värmebrunn som är över 500 meter djup,

5 j) cirkulationspump för geotermisk värme en cirkulationspump i en produktionsanordning för geotermisk värme som används för att överföra till vatten bunden värme från en värmekälla till värmepumpens förångare,

6) industri i 4 och 8 a § yrkesmässig växthusodling och verksamhet som hör till huvudgrupp C (Tillverkning) och B (Utvinning av mineral) i Statistikcentralens näringsgrensindelning 2008 (TOL 2008) samt verksamhet i undergrupp 38320 (återvinning av källsorterat material) i huvudgrupp E (vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering); med industri jämställs dessutom stödverksamhet av ringa omfattning som utövas vid det industribedrivande företagets produktionsställe och som huvudsakligen hänför sig till företagets egen industriella produktion,

6 a) datorhall ett datacenter med en årlig genomsnittlig servereffekt på över 0,5 megawatt, där ett företag bedriver informationstjänstverksamhet, informationsbehandling, uthyrning av serverutrymme och därtill hörande tjänster som sin huvudsakliga näringsverksamhet,

6 b) PUE-tal ett nyckeltal för effektivitet vid energiförbrukning i datorhallar som beskriver den totala energiförbrukningen i datorhallen i relation till den energi som används för serverutrustning och som bestäms med formeln PUE = Den totala energiförbrukningen / energiförbrukningen för serverutrustningen = (Kylning + Eldistribution + Belysning + Annat + energiförbrukningen för serverutrustningen) / energiförbrukningen för serverutrustningen,

6 c) ERE-tal ett nyckeltal för energiåtervinningen i en datorhall som beskriver den totala icke återanvända energiförbrukningen i relation till den energi som används för serverutrustning och som bestäms med formeln ERE = (Den totala energiförbrukningen – Återvunnen spillvärme) / energiförbrukningen för serverutrustningen = (Kylning + Eldistribution + Belysning + Annat + energiförbrukningen för serverutrustningen – Återvunnen spillvärme) / energiförbrukningen för serverutrustningen,


12) kraftverk en på ett visst område verkande funktionell helhet vars syfte är att producera el eller el och värme samt lagra el i ellager; värmepumpar som utnyttjar överskottsvärme eller energi i närmiljön inom kraftverksområdet anses inte höra till kraftverkshelheten,


14) biogas gasformiga bränslen som framställs av biomassa,

14 a) biomassa den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och restprodukter av biologiskt ursprung från jordbruk, skogsbruk eller därmed förknippad industri eller från fiske eller vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall,

14 b) förkortningen

a) R en produkt som uppfyller hållbarhetskriterierna enligt lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen (393/2013) och i fråga om vilken den lagen följs vid visande av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda,

b) T en produkt som utöver vad som anges i a-punkten har framställts av avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin,


17 a) skattefritt distributionsnät ett i 3 § 3 punkten i naturgasmarknadslagen avsett distributionsnät för naturgas vars innehavare har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010),

17 b) skattepliktigt distributionsnät ett i 3 § 3 punkten i naturgasmarknadslagen avsett distributionsnät för naturgas vars innehavare inte har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen,


18 a) registrerad distributionsnätsinnehavare en sådan distributionsnätsinnehavare som avses i 3 § 10 punkten i naturgasmarknadslagen och som har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen,

18 b) oregistrerad distributionsnätsinnehavare en sådan distributionsnätsinnehavare som avses i 3 § 10 punkten i naturgasmarknadslagen och som inte har registrerat sig som skattskyldig på det sätt som föreskrivs i 5 kap. i punktskattelagen,

18 c) biogasproducent den som producerar biogas,

18 d) småskalig biogasproducent den som producerar högst en gigawattimme biogas per kalenderår,

19) registrerad användare en fysisk eller juridisk person som använder naturgas eller biogas i skattefritt syfte enligt denna lag och som är registrerad som skattskyldig på det sätt som avses i 5 kap. i punktskattelagen,


Beloppet av skatt
4 §

Punktskatt och försörjningsberedskapsavgift ska betalas enligt skattetabellerna i bilagan till lagen.

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas för elström som används i industri och som vid leveransen kan mätas separat.

Skatt enligt skatteklass II i skattetabell 2 betalas också för elström som används i en cirkulationspump för geotermisk värme eller i en värmepump med en nominell värmeeffekt på minst 0,5 megawatt eller i en värmepump eller elpanna som anslutits till ett nät för fjärrvärme eller fjärrkyla. En förutsättning är att den el som levereras för nämnda ändamål kan mätas separat.

För övrig elström betalas skatt enligt skatteklass I i skattetabell 2.

Sänkt skattesats enligt skattetabell 3 tillämpas på stenkol och natur- och biogas som används i kombinerad el- och värmeproduktion.

4 a §

Utöver vad som föreskrivs i 4 § ska skatt betalas enligt skatteklass II i skattetabell 2 i bilagan betalas för elström som används i en datorhall, förutsatt att

1) det genomsnittliga ERE-talet för ett kalenderår i datorhallen är högst 0,90 till den del den årliga genomsnittliga effekten för datorhallens serverutrustning är över 0,5 megawatt men högst 5 megawatt; för den överstigande delen tillämpas punkt 2, och

2) det genomsnittliga ERE-talet för ett kalenderår i datorhallen är högst 1,00 till den del den årliga genomsnittliga effekten för datorhallens serverutrustning är över 5 men högst 10 megawatt; för den överstigande delen tillämpas det villkor som hänför sig till ERE-talet inte.

Om datorhallen av teknisk-ekonomiska skäl inte kan utnyttja överskottsenergin, får datorhallens genomsnittliga årliga PUE-tal vara högst 1,20. Med avvikelse från det får PUE-talet dock vara högst 1,25 fram till och med den 31 december 2026.

ERE-talet och PUE-talet ska basera sig på tillförlitliga och verifierade mätningar.

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om vilka maskiner, anordningar och funktioner som ska beaktas när datorhallens genomsnittliga servereffekt samt ERE-talet och PUE-talet fastställs samt om de uppgifter och utredningar som behövs för att verifiera dem.

4 b §

Biogas som överlåtits till förbrukning från ett överföringsnät för naturgas, ett skattepliktigt distributionsnät, ett skattefritt distributionsnät och ett skatteupplag ska matas in i det nät eller det lager från vilket den överlåts för förbrukning. På en registrerad användare tillämpas samma grunder för fastställande av skatten.

Natur- och biogas
20 §

På överföringsnät för naturgas och skattefria distributionsnät tillämpas bestämmelserna om skatteupplag i punktskattelagen och på naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter tillämpas bestämmelserna om godkänd upplagshavare i punktskattelagen. På naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter tillämpas dock inte 21–29 § i punktskattelagen.

20 a §

Utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen är naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och registrerade användare skyldiga att betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på natur- och biogas.

20 b §

Utöver vad som i punktskattelagen föreskrivs om betalning av skatt ska registrerade användare betala skatt och försörjningsberedskapsavgift på natur- och biogas som under skatteperioden har använts i skattepliktigt syfte.

21 §

Fritt från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är

1) natur- och biogas som används såsom råvara eller hjälpprodukt vid industriell produktion eller direkt vid första användningen då en vara tillverkas,

2) natur- och biogas som används som energikälla vid oljeraffineringsprocessen,

3) natur- och biogas som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag av elproduktion som avses i 1 § 3 mom. och 2 § 5 b-punkten,

4) natur- och biogas som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar,

5) hållbar biogas som avses i 2 § 14 b-punkten och som används vid uppvärmning, i arbetsmaskiner eller i fast installerade motorer,

6) biogas som en småskalig biogasproducent har producerat och som inte överförs till ett överföringsnät för naturgas eller till ett skattefritt distributionsnät, till en biogasproducent eller till ett skatteupplag som avses i punktskattelagen,

7) biogas som en biogasproducent eller en småskalig producent överför till ett överföringsnät för naturgas, till ett skattefritt distributionsnät eller till ett skatteupplag som avses i punktskattelagen.

Naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända upplagshavare får överlåta natur- och biogas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om natur- eller biogasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 och 5 punkten.

21 a §

Naturgasnätsinnehavare, biogasproducenter och småskaliga biogasproducenter ska registrera sig som skattskyldiga. En distributionsnätsinnehavare som avses i naturgasmarknadslagen kan registrera sig som skattskyldig registrerad distributionsnätsinnehavare.

Den som använder natur- och biogas för skattefritt ändamål kan ansöka om att bli registrerad användare.

Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen. På en i 2 mom. avsedd registrerad användare tillämpas vad som föreskrivs om dem som registrerat sig som skattskyldiga. Om en registrerad användare själv begär att bli avregistrerad, avregistrerar Skatteförvaltningen användaren dock från och med den tidpunkt då begäran framställdes.

Skatteförvaltningen får trots sekretessbestämmelserna lämna ut namn och kontaktuppgifter över dem som registrerats som registrerade användare till naturgasnätsinnehavare, registrerade distributionsnätsinnehavare, biogasproducenter, småskaliga biogasproducenter och godkända naturgasupplagshavare.

22 §

Den i 4 § 5 mom. avsedda skattesänkningen och den i 21 § avsedda skattefriheten kan genomföras så att den skatt som betalats för natur- och biogas helt eller delvis återbärs till användaren på ansökan.


26 a §

Den skattesänkning som avses i 4 § 2, 3 och 5 mom. samt i 4 a § och den skatteåterbäring som avses i 8 a § beviljas inte till företag som är i ekonomiska svårigheter enligt artikel 1.4 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget eller till företag som enligt artikel 1.4 a i den förordningen är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Motsvarande bestämmelser tillämpas i enlighet med EU:s regler om statligt stöd på den skattefrihet som avses i 21 § 1 mom. 5 punkten.

26 b §

En elnätsinnehavare, en elproducent och en innehavare av skattefritt ellager ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelse av el enligt 4 § 2 och 3 mom. och 4 a §. Innehavare av naturgasöverföringsnät, registrerade distributionsnätsinnehavare, godkända upplagshavare, registrerade användare och biogasproducenter ska årligen specifikt för varje stödmottagare lämna Skatteförvaltningen uppgifter om överlåtelser enligt 21 § 1 mom. 5 punkten. Även den som överlåter nämnda el eller biogas vidare till andra stödmottagare ska årligen lämna Skatteförvaltningen uppgifter om dessa överlåtelser. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas och om förfarandet för lämnande av uppgifterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 4 § 3 mom. träder dock i kraft vid en tidpunkt som föreskrivs genom förordning av statsrådet.

En datorhall som vid ikraftträdandet av denna lag har använt el som omfattas av skatt enligt skatteklass II får fortfarande använda el med skatt enligt skatteklass II i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 212/2021
FiUB 29/2021
RSv 199/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produkt-grupp Energi-innehålls-skatt Koldioxid-skatt Försörjnings-beredskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 71,45 147,81 1,18 220,44
Naturgas, euro/MWh1) 2 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas, euro/MWh1) 5 10,33 12,94 0,084 23,354
Biogas R, euro/MWh2) 6 10,33 6,47 0,084 16,884
Biogas T, euro/MWh3) 7 10,33 0,00 0,084 10,414

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 21,062 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 15,227 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 9,392 euro/MWh

SKATTETABELL 2
Produkt Produkt-grupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Totalt
   
Elström cent/kWh  
– skatteklass I 1 2,24 0,013 2,253
– skatteklass II 2 0,05 0,013 0,063
Tallolja cent/kg 3 30,54 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4 5,70 0,00 5,70
SKATTETABELL 3 KOMBINERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION
Produkt Produkt-grupp Energi-skatt Energi-innehållsskatt Kol-dioxid-skatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1a 0,00 18,68 147,81 1,18 167,67
Naturgas, euro/MWh1) 2a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Tallolja cent/kg 3a 30,54 0,00 0,00 0,00 30,54
Bränntorv euro/MWh 4a 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70
Biogas, euro/MWh1) 5a 0,00 2,70 12,94 0,084 15,724
Biogas R, euro/MWh2) 6a 0,00 2,70 6,47 0,084 9,254
Biogas T, euro/MWh3) 7a 0,00 2,70 0,00 0,084 2,784

1) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 14,181 euro/MWh

2) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 8,346 euro/MWh

3) Skattenivån uttryckt i det övre värmevärdet sammanlagt 2,5111 euro/MWh

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.