1213/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av punktskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i punktskattelagen (182/2010) 5 § 2 punkten, 6 § 9 och 19 punkten, 8 § 4 punkten, 9 § 2 mom., 18 § 3 mom., 30 § 1 och 4 mom., 31 § 1 mom., 33 §, 51 § 1 mom. 1 och 3 punkten, 51 § 2 mom. 1 punkten, 55 § 1 mom., 57 §, 58 § 5 mom., 61 §, 62 § 1 mom., 65 och 71 a §, 72 § 4 och 6 mom., 75, 78 och 81 §, 82 § 3 mom. samt 83 § 2 och 4 mom.

av dem 5 § 2 punkten sådan den lyder i lag 1555/2019, 6 § 9 och 19 punkten, 30 § 1 och 4 mom., 31 § 1 mom., 33 och 71 a §, 72 § 4 och 6 mom., 78 och 81 § samt 82 § 3 mom. sådana de lyder i lag 766/2020 samt 9 § 2 mom., 58 § 5 mom. och 65 § sådana de lyder i lag 1178/2016, och

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 766/2020, nya 20–24 punkter, till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1178/2016, ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 mom. blir 3 mom., till 32 §, sådan den lyder i lag 766/2020, ett nytt 3 mom., till 67 § ett nytt 7 mom., till 72 §, sådan den lyder i lag 766/2020, ett nytt 7 mom. och till lagen nya 78 a–78 f § som följer:

5 §
Geografiska definitioner

I denna lag avses med


2) tredjeterritorium Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla och Livigno samt de områden som avses i artiklarna 349, 355.1 och 355.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,


6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


9) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa dokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2020/263 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning),


19) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som avses i punkt 11 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov,

20) certifierad avsändare en fysisk eller juridisk person som är registrerad i ett register som förs av de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, så att personen i sin förvärvsverksamhet kan sända harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och som därefter överförs till en annan medlemsstats territorium,

21) certifierad mottagare en fysisk eller juridisk person som är registrerad i ett register som förs av de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, så att personen i sin förvärvsverksamhet kan ta emot harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och som därefter överförs till en annan medlemsstats territorium,

22) tillfälligt certifierad avsändare en sådan fysisk eller juridisk person som är registrerad i ett register som förs av de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, så att personen i sin förvärvsverksamhet under en viss tidsperiod till en viss mottagare kan sända en viss mängd harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och som därefter överförs till en annan medlemsstats territorium,

23) tillfälligt certifierad mottagare en sådan fysisk eller juridisk person som är registrerad i ett register som förs av de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, så att personen i sin förvärvsverksamhet under en viss tidsperiod från en viss mottagare kan ta emot en viss mängd harmoniserade punktskattepliktiga produkter som har frisläppts för konsumtion på en medlemsstats territorium och som därefter överförs till en annan medlemsstats territorium,

24) otillåten införsel införsel till unionen av sådana punktskattepliktiga produkter som inte övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i tullkodexen och för vilka det uppkommit eller skulle ha uppkommit en tullskuld enligt artikel 79.1 i tullkodexen, om tull hade tagits ut för dem.

8 §
Frisläppande för konsumtion

Med frisläppande för konsumtion avses


4) import av punktskattepliktiga produkter, även otillåten import och otillåten införsel, till Finland från ett område utanför unionen, såvida inte de punktskattepliktiga produkterna omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande,


9 §
Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte heller en sådan partiell förlust på grund av produkternas beskaffenhet som har ägt rum vid flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande, om förlusten ligger under det gemensamma gränsvärdet för partiell förlust av punktskattepliktiga produkter och det inte finns rimliga skäl att misstänka bedrägeri eller oegentligheter. Den del av den partiella förlusten som överstiger gränsvärdet ska betraktas som frisläppande för konsumtion. Gemensamma gränsvärden fastställs i kommissionens delegerade akter. Om inga gränsvärden har fastställts eller om det är fråga om andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter, ska nationella förfaranden tillämpas.

Att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen, helt eller delvis, gått förlorade ska påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten kan godkänna i den medlemsstat där produkterna helt eller delvis förstörts eller gått förlorade. Om det inte är möjligt att fastställa var förstöringen eller förlusten skett, ska detta påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten kan godkänna i den medlemsstat där förstöringen eller förlusten upptäcktes. Om produkterna förstörts eller gått förlorade i Finland, ska detta påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänner. Om det konstateras att punktskattepliktiga produkter helt eller delvis har förstörts eller förlorats, ska den säkerhet som ställts för flyttning av produkterna enligt 55 § frisläppas antingen helt eller delvis beroende på fallet efter uppvisande av tillräckliga bevis.

18 §
Befrielse från punktskatt

Om punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande flyttas från en medlemsstat till mottagare som avses i 1 mom., ska de punktskattepliktiga produkterna åtföljas av ett intyg om undantag. Intyget om undantag ska innehålla uppgifter om arten och kvantiteten av de punktskattepliktiga produkter som ska överlåtas, produkternas värde, den skattebefriade mottagarens identitet och den värdmedlemsstat som bekräftar befrielsen. Dessutom tillämpas vad som i 8 kap. föreskrivs om flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande.


30 §
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag samt över fysiska och juridiska personer som registrerats för flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion och som förutsätts i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Dessutom för Skatteförvaltningen för verkställigheten av denna lag och av lagarna om punktskatt eller accis ett register med uppgifter som behövs för punktbeskattning och återbetalning av punktskatter.


Bestämmelser om elektroniskt utlämnande av uppgifter till behöriga myndigheter i andra medlemsstater ur registret över tillståndshavare och skatteupplag samt över fysiska och juridiska personer som registrerats för flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion finns i den förordning som nämns i 1 mom.

31 §
Registreringsanmälan

De som bedriver punktskattepliktig verksamhet och som enligt lag ska registrera sig som skattskyldiga, stödmottagare eller småskaliga tillverkare, eller de som regelbundet sänder eller tar emot produkter och som registrerar sig som certifierade avsändare eller certifierade mottagare, ska göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Registreringsanmälan ska göras innan den verksamhet som kräver registrering inleds, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis.


32 §
Tidpunkten för registrering

Innan produkterna sänds och tas emot ska Skatteförvaltningen föra in den certifierade avsändaren eller den certifierade mottagaren i registret.

33 §
Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering.

På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På stödmottagare, småskaliga tillverkare och certifierade avsändare tillämpas då vad som föreskrivs om skattskyldiga.

51 §
Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter får flyttas under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller, om produkterna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium,

1) från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en registrerad mottagare, till en exportplats eller till ett i tullagstiftningen avsett utförseltullkontor, som samtidigt är avgångstullkontor vid förfarandet för extern transitering,


3) från en importplats till någon av de destinationer eller mottagare som avses i 1 eller 2 punkten, om produkterna avsänds av en registrerad avsändare, med undantag för situationer där importen sker i ett skatteupplag; punktskattepliktiga produkter kan dock flyttas från importplatsen under ett uppskovsförfarande endast om den som lämnat tulldeklaration till de behöriga myndigheterna i importmedlemsstaten har lämnat in ett punktskattenummer enligt artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 genom vilket den registrerade avsändaren och mottagaren av flyttningen specificeras.

Andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter får under ett uppskovsförfarande flyttas

1) inom Finlands territorium från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en exportplats eller till ett i tullagstiftningen avsett utförseltullkontor, som samtidigt är avgångstullkontor vid förfarandet för extern transitering, eller till en annan medlemsstat,


55 §
Säkerhet vid flyttning av punktskattepliktiga produkter

En godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare ska ställa säkerhet för betalning av punktskatt vid flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Säkerheten ska vara giltig i hela unionen. Säkerhet behövs inte när energiprodukter flyttas längs fasta rör.


57 §
Avslutande av flyttning

Flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande avslutas när mottagaren tagit emot leveransen av de punktskattepliktiga produkterna eller när produkterna har lämnat unionens territorium eller förelagts förfarande för extern transitering enligt tullagstiftningen.

58 §
Avsändande av produkter via det datoriserade systemet

Om punktskattepliktiga produkter i Finland flyttas till en exportplats och en exportdeklaration inte inlämnas i Finland, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål vidarebefordra ett elektroniskt administrativt dokument som innehåller en unik administrativ referenskod till de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. Om exportdeklarationen inlämnas i Finland, ska Skatteförvaltningen bevara det elektroniska administrativa dokumentet i väntan på exportrapporten.


61 §
Ändring av destinationsort

Vid en flyttning under ett uppskovsförfarande kan avsändaren via det datoriserade systemet ändra destinationsort till en ny destinationsort som måste vara ett skatteupplag, en plats som en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare meddelat, en exportplats, ett avgångstullkontor vid förfarandet för extern transitering eller i tillämpliga fall en sådan plats för direkt leverans som avses i 54 §. Avsändaren ska med hjälp av det datoriserade systemet lämna in ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument om ändringen till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

62 §
Flyttningar av energiprodukter

En godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare får under ett uppskovsförfarande sända harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter till sjöss eller på inre vattenvägar till en mottagare som inte är slutgiltigt känd vid den tidpunkt då avsändaren lämnar in det preliminära i 58 § avsedda elektroniska administrativa dokumentet. Om avsikten är att produkterna vid upprättandet av det ovan avsedda dokumentet ska exporteras till länder utanför unionen, ska förfarandet inte tillämpas.


65 §
Exportrapport

Om produkter sända i Finland har flyttats till en exportplats och en exportdeklaration har gjorts i Finland, fyller Skatteförvaltningen i exportrapporten på grundval av den påskrift som utfärdats av utfartskontoret enligt tullagstiftningen eller av det kontor där formaliteterna fullgjordes när produkterna flyttades till ett tredjeterritorium. I påskriften ska intygas att de punktskattepliktiga produkterna har förts ut ur unionens territorium. Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i påskriften.

Om produkter som har sänts från en annan medlemsstat har flyttats till en exportplats i Finland och exportdeklarationen har gjorts i Finland, granskar Skatteförvaltningen uppgifterna och skickar exportrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. Skatteförvaltningen ska underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om produkterna inte längre exporteras från unionen. De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska underrätta avsändaren om detta utan dröjsmål. Efter att ha fått underrättelsen ska avsändaren antingen återkalla det elektroniska administrativa dokumentet i enlighet med 60 § eller ändra produkternas destination i enlighet med 61 §.

Skatteförvaltningen ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

67 §
System som ersätter det datoriserade systemet

Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avgångsmedlemsstaten, ska avsändaren sända den som gjort exportdeklarationen en kopia av det reservdokument som avses i 1 mom. 1 punkten vid flyttningen av produkterna till exportplatsen eller till avgångstullkontoret vid förfarandet för extern transitering. Om någon exportdeklaration inte inlämnas i Finland, ska den som lämnar in exportdeklarationen sända en kopia av reservdokumentet till de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten.

71 a §
Särskilda bestämmelser om flyttning av produkter

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 54, 58, 59, 61–64, 66–68 och 71 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

72 §
Produkter som privatpersoner för med sig

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska dessutom innan transporten av produkterna påbörjas, till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.


I de situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson dessutom innan transporten av produkterna påbörjas, till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som i 4 och 6 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter transporteras till Finland.

75 §
Innehav i kommersiellt syfte

Om harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat flyttas till Finland för att levereras eller användas i kommersiellt syfte här, ska punktskatt på produkterna uppbäras i Finland utan att detta ändå begränsar tillämpningen av bestämmelserna om distansförsäljning. Produkterna får endast flyttas från en certifierad avsändare eller från en tillfälligt certifierad avsändare till en certifierad mottagare eller till en tillfälligt certifierad mottagare.

Certifierade mottagare och tillfälligt certifierade mottagare är skattskyldiga för de produkter som de tagit emot i Finland. Om det i samband med flyttning av produkter som avses i 1 mom. har skett en oegentlighet som avses i 82 §, är alla som deltagit i flyttningen ansvariga för den skatt som ska betalas. Skattskyldig är också den som verkställt leveransen eller som innehar de produkter som är avsedda för leverans, eller den till vilken produkterna levereras i Finland.

Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland för att i kommersiellt syfte levereras eller användas här, ska punktskatt på produkterna uppbäras i Finland utan att detta dock begränsar tillämpningen av bestämmelserna om distansförsäljning. Skattskyldig är den som verkställt leveransen eller som innehar de produkter som är avsedda för leverans, eller den till vilken produkterna levereras i Finland.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna tas emot eller innehas i Finland.

Om punktskattepliktiga produkter som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat flyttas inom unionen i kommersiellt syfte och flyttningen sker i enlighet med 78 §, ska det inte anses att produkterna innehas för sådant syfte förrän de anländer till destinationsmedlemsstaten.

Flyttningen av harmoniserade punktskattepliktiga produkter inleds när de lämnar en certifierad avsändares eller en tillfälligt certifierad avsändares utrymmen eller någon annan sådan plats i avgångsmedlemsstaten som de behöriga myndigheterna i avgångsmedlemsstaten har underrättats om innan flyttningen inleddes. Flyttningen av punktskattepliktiga produkter avslutas när den certifierade eller tillfälligt certifierade mottagaren har tagit emot produkterna i sina lokaler eller på någon annan sådan plats i destinationsmedlemsstaten som de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten har underrättats om innan flyttningen inleddes.

78 §
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion

Vid flyttning av i 75 § 1 mom. avsedda produkter som frisläppts för konsumtion ska ett datoriserat system och ett elektroniskt förenklat administrativt dokument som upprättats i enlighet med 78 a § användas.

En certifierad mottagare ska ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. Skatteförvaltningen fastställer säkerhetens art och storlek i samband med att mottagaren registreras. Säkerheten ska vara giltig i hela unionen. Vid prövningen av säkerhetens storlek ska verksamhetens omfattning beaktas. På delgivning av beslut som gäller säkerhet tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller säkerhet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Skatteförvaltningen kan kräva ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i den certifierade mottagarens verksamhet. Den del av säkerheten ska frisläppas som inte har använts eller inte används för betalning av skatt.

En tillfälligt certifierad mottagare ska innan en transport av produkter påbörjas, till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från en annan medlemsstat till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som föreskrivs i 1 mom. och vad som i 4 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet och om en tillfälligt certifierad mottagare tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat. Den skattskyldige ska innan transporten av produkterna påbörjas, till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från en annan medlemsstat till Finland.

Genom förordning av statsrådet får det föreskrivas att det mellan Finland och en eller flera medlemsstater kan avtalas om förenklade förfaranden som tillämpas vid flyttning av i 75 § 1 mom. avsedda produkter som frisläppts för konsumtion mellan medlemsstaterna i fråga.

78 a §
Elektroniskt förenklat administrativt dokument

Om produkter som avses i 75 § 1 mom. sänds från Finland, ska den certifierade avsändaren eller den tillfälligt certifierade avsändaren med hjälp av det datoriserade systemet överlämna ett preliminärt elektroniskt förenklat administrativt dokument till Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen ska göra en elektronisk kontroll av uppgifterna i det preliminära dokumentet. Om uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Om uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen ge det elektroniska förenklade administrativa dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om denna.

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål sända det elektroniska förenklade administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, som ska sända det till den certifierade mottagaren eller den tillfälligt certifierade mottagaren.

Den certifierade avsändaren eller den tillfälligt certifierade avsändaren ska ge den person som följer med de punktskattepliktiga produkterna en unik förenklad administrativ referenskod. Personen som följer med de punktskattepliktiga produkterna ska på begäran kunna uppvisa denna kod för de behöriga myndigheterna under hela flyttningen.

En certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare kan med hjälp av det datoriserade systemet i en och samma medlemsstat ändra destinationsorten till en annan mottagningsplats som hålls av samma certifierade mottagare eller tillfälligt certifierade mottagare eller till avsändarens avsändningsort. För detta ändamål ska avsändaren med hjälp av det datoriserade systemet sända Skatteförvaltningen ett preliminärt elektroniskt förenklat administrativt dokument om ändring av destinationsorten.

78 b §
Mottagningsrapport

En certifierad mottagare och en tillfälligt certifierad mottagare ska utan dröjsmål och senast inom fem arbetsdagar efter det att flyttningen avslutats, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport om att produkterna mottagits. Skatteförvaltningen kan av grundad anledning förlänga tidsfristen om mottagaren begär det.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten. Om uppgifterna inte är giltiga, ska mottagaren underrättas utan dröjsmål. Om uppgifterna är giltiga, ska Skatteförvaltningen till mottagaren bekräfta registreringen av mottagningsrapporten och sända den till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Mottagningsrapporten ska anses vara ett tillräckligt bevis för att den certifierade mottagaren eller den tillfälligt certifierade mottagaren har uppfyllt alla behövliga formaliteter. Skatteförvaltningen vidarebefordrar mottagningsrapporten till den certifierade avsändaren eller den tillfälligt certifierade avsändaren.

78 c §
Ersättningsrutiner och återställning av elektroniska dokument

Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt, kan en certifierad avsändare eller en tillfälligt certifierad avsändare påbörja en flyttning av punktskattepliktiga produkter förutsatt att

1) produkterna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det preliminära elektroniska förenklade administrativa dokumentet, och

2) den certifierade avsändaren eller den tillfälligt certifierade avsändaren informerar de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om saken innan flyttningen påbörjas samt, när avsändaren är ansvarig för att det datoriserade systemet inte är tillgängligt, ger relevant information om anledningen till denna otillgänglighet innan flyttningen påbörjas.

Den certifierade avsändaren och den tillfälligt certifierade avsändaren ska i enlighet med 78 a § överlämna det preliminära elektroniska förenklade administrativa dokumentet när det datoriserade systemet åter är tillgängligt. Så snart uppgifterna i det elektroniska förenklade administrativa dokumentet har godkänts i enlighet med 78 a § 2 mom. ersätter detta dokument pappersdokumentet. Därefter tillämpas 78 a § 3 mom. på överlämnande av dokumentet och 78 b § på mottagningsrapporten.

Den certifierade avsändaren och den tillfälligt certifierade avsändaren ska i sin bokföring förvara en kopia av det pappersdokument som avses i 1 mom.

Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avsändarmedlemsstaten, får avsändaren lämna de uppgifter om ändring av destinationsort som avses i 78 a § 5 mom. med hjälp av andra kommunikationsmedel. Avsändaren ska före ändringen av destinationsorten underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om saken.

Om en mottagningsrapport inte inom den tidsfrist som avses i 78 b § 1 mom. kan lämnas in efter avslutad flyttning på grund av att det datoriserade systemet inte är tillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller på grund av att det datoriserade systemet har varit otillgängligt i avsändarmedlemsstaten och det elektroniska förenklade administrativa dokumentet inte ännu har ersatt pappersdokumentet, ska mottagaren, utom i vederbörligen motiverade fall, till Skatteförvaltningen lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som mottagningsrapporten och med en försäkran om att flyttningen har avslutats.

Skatteförvaltningen ska skicka en kopia av det dokument som avses i 5 mom. till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten och hålla en kopia tillgänglig för mottagaren, utom i det fall att mottagningsrapporten med kort varsel kan lämnas in av den certifierade mottagaren eller den tillfälligt certifierade mottagaren via det datoriserade systemet, eller i vederbörligen motiverade fall.

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller förfarandena enligt 2 mom. har fullföljts ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i enlighet med 78 b §.

78 d §
Alternativa bevis

Oberoende av vad som föreskrivs i 78 c § utgör en mottagningsrapport bevis på att flyttningen av punktskattepliktiga produkter har avslutats i enlighet med 75 § 6 mom.

Om mottagningsrapporten saknas av andra anledningar än de som anges i 78 c §, kan avslutandet av flyttningen alternativt styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten om att de avsända punktskattepliktiga produkterna har nått den angivna      destinationsorten.

Ett dokument som lämnas av mottagaren och innehåller samma uppgifter som mottagningsrapporten ska utgöra tillfredsställande bevis. Om de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten har godkänt påskriften från de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, ska detta anses vara ett tillräckligt bevis på att mottagaren har uppfyllt alla formaliteter som krävs.

78 e §
Flyttningar på Finlands territorium via en annan medlemsstats territorium

Om harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion flyttas mellan två punkter inom Finlands territorium via en annan medlemsstats territorium, ska det elektroniska förenklade administrativa dokumentet användas vid flyttningen, och den certifierade mottagaren och den tillfälligt certifierade mottagaren ska bevisa för Skatteförvaltningen att produkterna har mottagits.

Om punktskattepliktiga produkter ofta och regelbundet flyttas i enlighet med vad som avses i 1 mom., får det genom förordning av statsrådet föreskrivas att det mellan Finland och en annan medlemsstat kan avtalas om förenklade förfaranden som tillämpas när produkter flyttas i enlighet med 1 mom.

78 f §
Närmare föreskrifter om det datoriserade systemet

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om användningen av det datoriserade systemet, om det elektroniska förenklade administrativa dokumentets informationsinnehåll samt om de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas för utfärdande av elektroniska förenklade administrativa dokument.

81 §
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland, om

1) produkterna förstörts eller gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper,

2) produkterna förstörts eller gått förlorade till följd av force majeure eller eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande oförutsedd händelse, eller

3) produkterna förstörts med tillstånd av en behörig myndighet.

Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade om de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Som frisläppande för konsumtion ska inte betraktas en partiell förlust på grund av produkternas beskaffenhet som har ägt rum då punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion sänts från en annan medlemsstat till Finland, om förlusten ligger under det gemensamma gränsvärdet för partiell förlust av punktskattepliktiga produkter och det inte finns grundad anledning att misstänka bedrägeri eller oegentligheter. Den del av den partiella förlusten som överstiger det gemensamma gränsvärdet för partiell förlust av de berörda punktskattepliktiga produkterna ska betraktas som frisläppande för konsumtion. Gemensamma gränsvärden fastställs i kommissionens delegerade akter. Om inga gränsvärden har fastställts eller om det är fråga om andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter, ska nationella förfaranden tillämpas.

Om punktskattepliktiga produkter fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller om förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i Finland, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänt. Om produkterna fullständigt har förstörts eller gått förlorade och förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i en annan medlemsstat, ska den påvisas på ett sätt som de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga godkänt.

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 4 mom. eller 80 § 1 mom. ska frisläppas.

82 §
Oegentligt förfarande

Punktskatten ska betalas av den som ställt säkerhet för betalning av skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 eller 4 mom. eller 80 § 1 mom. och av den som medverkat i oegentligheten.


83 §
Allmänna grunder för återbetalning av punktskatt

Om produkter på vilka punktskatt betalats i Finland flyttas till en annan medlemsstat för leverans eller användning där i kommersiellt syfte, har den som avsänt produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten. En förutsättning för återbetalning är att flyttningen till den andra medlemsstaten har skett i enlighet med 78 §. Återbetalning beviljas på basis av en mottagningsrapport som avses i 78 b § eller någon annan utredning som sökanden lägger fram.


Punktskatt som betalats på produkter som frisläppts för konsumtion i Finland ska på ansökan återbetalas om det på produkterna i en situation som avses i 82 § har uppburits skatt i den medlemsstat där oegentligheten begåtts eller konstaterats. I så fall ska också säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 4 mom. eller 80 § 1 mom. släppas fri.Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion får tas emot i enlighet med de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft till och med den 31 december 2023.

RP 190/2021
FiUB 25/2021
RSv 192/2021
Rådets direktiv (EU) 2020/262 (32020L0262); EUT L 58, 27.2.2020, s. 4

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.