1207/2021

Helsingfors den 17 december 2021

Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer år 2022

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda övriga prestationer som Statskontoret prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) service i samband med upplåning, skötseln av skulder, investeringar och förvaring för i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) avsedda affärsverk, för fonder utanför statsbudgeten och av särskilda skäl för sammanslutningar utanför statsförvaltningen,

2) på begäran utfärdade intyg över lånesaldon och lånesäkerheter, avgivna efterpantsättningsförbindelser, förnyade och utbytta säkerheter, andra utfärdade handlingar och på begäran givna utskrifter och dataregister som gäller lån, med undantag av handlingar, utskrifter och övriga dokument som behövs för myndigheternas verksamhet,

3) användning av lokaler och anordningar som är i Statskontorets besittning samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

4) användning av personal för utbildnings- och planeringsuppgifter samt andra sakkunniguppgifter som på beställning utförs utanför Statskontoret,

5) mässor och andra utbildningstjänster i anslutning till Statskontorets verksamhet,

6) publikationer och kopior.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde eller nedsatt självkostnadsvärde

Statskontoret tar för den prestation som avses i 3 § 1 mom. 8 punkten i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster (571/2016) ut en avgift till självkostnadsvärde eller en lägre avgift än det, i enlighet med bilagan.

3 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Statskontoret beslutar med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 2 mom. i den paragrafen och för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2022.

Helsingfors den 17 december 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Jarmo Huotari

Bilaga

Avgifter för tjänsten Suomi.fi-betalningar 2022

Kostnaderna för tjänsten Suomi.fi-betalningar utgörs av debiteringar till tjänsteoperatörer (Paytrail Oyj), banker, korttjänstoperatörer och operatörer som tillhandahåller mobila betaltjänster. Med sådana debiteringar avses tjänsteoperatörens e-tjänstspecifika månadsdebiteringar, debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som hänför sig till kortbetalningar och mobila betalningar. I kostnaderna ingår dessutom kostnader för Statskontorets arbete som föranleds av förvaltningen och utvecklingen av tjänsten samt övriga kostnader för förvaltningen av tjänsten.

Avtalsperioden för den nuvarande tjänsten Suomi.fi-betalningar löper ut senast den 31 december 2022. För användarorganisationerna gäller därmed under år 2022 prissättning i enlighet med avtalsperioden både för den gamla tjänsten (betaltjänsten Paytrail) och den nya tjänsten (betaltjänsten Checkout). Den nya tjänsten tas i bruk tidigast den 1 maj 2022.

Priset för tjänsten Suomi.fi-betalningar består för användarorganisationerna av

– en e-tjänstspecifik månadsavgift

– debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som hänför sig till kortbetalningar och mobila betalningar och som faktureras användarorganisationen enligt utfallet

– separata tjänster i anslutning till e-tjänster, såsom återbetalning av avgifter, enskilda redovisningar eller den fördelningskostnad i anslutning till en varukorg som debiteras vid användningen av en försäljningskanal, enligt utfallet

1 OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER TILL NEDSATT SJÄLVKOSTNADSVÄRDE

1.1 Månadsavgift

1.1.1 Månadsavgift för den gamla tjänsten (betaltjänsten Paytrail)

1.1.1.1 Månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet 50 euro/mån.

Av användarorganisationerna tas det ut en månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet när de använder en betaltjänst enligt den gamla avtalsperioden (betaltjänsten Paytrail).

2 OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER TILL SJÄLVKOSTNADSVÄRDE

2.1 Månadsavgift

2.1.1 Månadsavgift för den nya tjänsten (betaltjänsten Checkout)

2.1.1.1 Månadsavgift 50 euro/mån.

2.2 Avgifter och provisioner per betalningstransaktion

2.2.1 Avgifter och provisioner för den gamla tjänsten (betaltjänsten Paytrail)

2.2.1.1 Bankernas knappar för nätbetalning 0,27 euro/st.
2.2.1.2 Kortbetalningar (Visa, Mastercard och American Express) 0,09 euro/st.
2.2.1.3 Mobila betalningar (MobilePay) 0,20 euro/st.
2.2.1.4 Provisioner för kortbetalningar och mobila betalningar enligt utfallet

Debiteringarna per betalningstransaktion baserar sig på de genomsnittliga priser som beräknats utifrån tjänsteoperatörernas och korttjänstoperatörernas prislistor. Provisionen för kortbetalningar varierar enligt kortutfärdare. Provisionen för ett betalkort som utfärdats inom EU är cirka 0,3 % och för ett betalkort som utfärdats utanför EU cirka 2,2 %. Provisionen för MobilePay är cirka 1,0 %.

2.2.2 Avgifter och provisioner för den nya tjänsten (betaltjänsten Checkout)

2.2.2.1 Bankernas knappar för nätbetalning med PSD2-gränssnitt 0,14 euro/st.
2.2.2.2 Bankernas knappar för nätbetalning med bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar 0,39 euro/st.
2.2.2.3 Bankernas knappar för nätbetalning med PSD2-gränssnitt och med avtal om direkt gränssnitt 0,07 euro/st.
2.2.2.4 Bankernas knappar för nätbetalning med bankernas traditionella gränssnitt för nätbetalningar och med avtal om direkt gränssnitt 0,61 euro/st.
2.2.2.5 Kortbetalningar (Visa, Mastercard och American Express) 0,07 euro/st.
2.2.2.6 Mobila betalningar (MobilePay, Pivo och Siirto) 0,20 euro/st.

Debiteringarna per betalningstransaktion baserar sig på de genomsnittliga priser som beräknats utifrån tjänsteoperatörernas och korttjänstoperatörernas prislistor. Provisionen för kortbetalningar varierar enligt kortutfärdare. Provisionen för ett betalkort som utfärdats inom EU är cirka 1,16 % och för ett betalkort som utfärdats utanför EU cirka 2,35 %. Provisionen för mobila betalningar är cirka 1,0 %

2.3 Separata tjänster

2.3.1 Separata tjänster i samband med den gamla tjänsten (betaltjänsten Paytrail)

2.3.1.1 Återbetalning av avgifter 0,50 euro/st.
2.3.1.2 Enskilda redovisningar 0,50 euro/st.
2.3.1.3 Andra eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

2.3.2 Separata tjänster i samband med den nya tjänsten (betaltjänsten Checkout)

2.3.2.1 Återbetalning av avgifter 0,35 euro/st.
2.3.2.2 Enskilda redovisningar 0,15 euro/st.
2.3.2.3 Kostnad som hänför sig till en försäljningskanals varukorg 0,15 euro/st.
2.3.2.4 Andra eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.