1206/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om understöd som av statsmedel beviljas år 2022 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 a § 2 och 4 mom. och 3 b § 3 mom. i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), sådana de lyder i lag 1109/2019:

1 §
Understöd för utbildning av specialister inom företagshälsovården

Beloppet av den ersättning som betalas för en avlagd specialläkarutbildning inom företagshälsovård och som avses i 3 a § 2 mom. i lagen om Arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (159/1978), nedan finansieringslagen, är 64 700 euro.

2 §
Fördelning av understödet till universiteten

Av det understöd som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen kan institutet till universiteten i Helsingfors, Östra Finland, Tammerfors, Uleåborg och Åbo för den utbildning av specialister inom företagshälsovården som de tillhandahåller betala ersättning enligt paragrafens 3 mom. högst 79 000 euro per universitet för avlöningskostnader och andra kostnader för tjänster för kliniska lärare inom företagshälsovården eller för universitetslärare. Universiteten kan avtala om överföring av ersättningarna till varandra.

Arbetshälsoinstitutet betalar ut ersättningen efter att av universiteten ha fått en skriftlig redogörelse för de lönekostnader och andra kostnader som tjänster för kliniska lärare eller för universitetslärare föranleder.

Arbetshälsoinstitutet kan dessutom av det i 1 mom. avsedda understödet betala sammanlagt 360 000 euro i ersättning till de universitet som nämns i momentet för övriga kostnader för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för kostnader föranledda av det för universiteten gemensamma virtuella universitetet, för att användas till utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för utvecklandet och den riksomfattande samordningen av denna utbildning. Arbetshälsoinstitutet betalar ut ersättningen till universiteten efter att institutet av det samordnande universitetet har fått en skriftlig redogörelse för övriga kostnader för utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt för det virtuella universitetsprojektet som hänför sig till utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården och om kostnaderna för genomförandet av projektet.

Om uppgifterna i de redogörelser som avses i 2 och 3 mom. förändras, ska universiteten omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

3 §
Fördelning av understödet till Arbetshälsoinstitutet

Av det understöd som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen kan det enligt paragrafens 3 mom. använda 1 120 000 euro för kostnader för sådan utbildning av specialister inom företagshälsovården som Arbetshälsoinstitutet själv tillhandahållit, om kostnaderna föranleds av

1) lönekostnader och andra kostnader för högst tre tjänster som specialistläkare som utbildar specialister inom företagshälsovården,

2) lönekostnader och andra kostnader för högst elva specialiseringstjänster för specialister inom företagshälsovården,

3) utarbetandet och underhållet av system som hänför sig till uppföljningen och utvecklandet av utbildningen av specialister inom företagshälsovården samt samordningen och förvaltningen av utbildningen av specialister inom företagshälsovården.

Arbetshälsoinstitutet får inte använda det i 1 mom. avsedda understödet för de kostnader som institutet får statsandel för i enlighet med 3 § 1 mom. finansieringslagen.

4 §
Fördelning av understödet till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Av det understöd som Arbetshälsoinstitutet fått med stöd av 3 a § 1 mom. i finansieringslagen kan institutet på ansökan inom ramen för maximibeloppet på 1 025 000 euro betala ersättning enligt paragrafens 3 mom. till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler till ett belopp av högst 750 euro per utbildningsmånad och per läkare som deltagit i utbildningen för en prövotid, en företagshälsovårdsperiod och en period för bedömning av arbetsförmågan och rehabilitering enligt ett utbildningsprogram som universitetet godkänt.

Ersättningen enligt 1 mom. ska fördelas per läkare som deltagit i utbildningen och utbildningsmånad för

1) handledning av läkare som specialiserar sig på företagshälsovård högst 600 euro,

2) de lagstadgade faktiska lönebikostnader som betalas för handledning enligt 1 punkten sammanlagt högst 150 euro.

5 §
Ansökan om ersättningar till privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler som utbildar specialister inom företagshälsovården ska skriftligen hos Arbetshälsoinstitutet i efterhand ansöka om sådan ersättning som avses i 4 § senast tre månader efter utgången av respektive halvårsperiod.

För att ansökan ska godkännas förutsätts det att universitetet och utbildningsplatsen har ingått ett skriftligt utbildningsplatsavtal om att de läkare som genomgår utbildningen är verksamma på utbildningsplatsen.

Till ansökan ska fogas en kopia av det utbildningsplatsavtal som avses i 2 mom.

6 §
Utbildningsplatsavtalets innehåll

I ett utbildningsplatsavtal som avses i 5 § 2 mom. ska det

1) nämnas antalet läkare som genomgår utbildning,

2) anges en eller flera utbildare som universitetet godkänt så att utbildaren ska vara specialist inom företagshälsovården eller i fråga om rehabiliteringsinrättningar vid behov en specialist inom ett annat lämpligt specialiseringsområde, vilken godkänts av den som ansvarar för företagshälsovårdens utbildningsprogram och att en och samma utbildare samtidigt kan handleda högst tre läkare per kalendermånad,

3) finnas utbildarens förbindelse att ge en läkare som genomgår utbildning individuell handledning två timmar i veckan enligt ett utbildningsprogram som universitetet har godkänt.

7 §
Ändrade uppgifter

Om uppgifterna i en ansökan enligt 5 § avsedd ansökan förändras, ska den privata hälsovårdsproducenten och arbetsgivarens företagshälsovårdscentral omedelbart underrätta Arbetshälsoinstitutet om detta.

8 §
Redovisning för användningen av understöd

Universiteten ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen angående år 2022 skriftligen till Arbetshälsoinstitutet före utgången av mars 2023.

Privata hälsovårdsproducenter och arbetsgivares företagshälsovårdscentraler ska lämna den i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningen till Arbetshälsoinstitutet i samband med ansökan om ersättning.

Arbetshälsoinstitutet ska lämna i 3 b § 3 mom. i finansieringslagen avsedda redovisningar och sammandrag gällande år 2022 skriftligen till social- och hälsovårdsministeriet före utgången av december 2023.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Förordningen tillämpas på ersättningar som betalas för år 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Kaisu Ahtola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.