1198/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § och bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter (395/2020) 1 § och bilaga 3 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av utsäde av följande vall- och foderväxtarter:

Gräsväxter (Poaceae (Gramineae)):
Brunven Agrostis canina L.
Storven Agrostis gigantea Roth
Krypven Agrostis stolonifera L.
Rödven Agrostis capilllaris L.
Ängskavle Alopecurus pratensis L.
Knylhavre Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Plattlosta Bromus catharticus Vahl
Alaskagräs Bromus sitchensis Trin.
Bermudagräs* Cynodon dactylon (L.) Pers.
Hundäxing Dactylis glomerata L.
Rörsvingel Festuca arundinacea Schreber
Finsvingel Festuca filiformis Pourr
Fårsvingel Festuca ovina L.
Ängssvingel Festuca pratensis Hudson
Rödsvingel Festuca rubra L.
Hårdsvingel Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.
Italienskt rajgräs Lolium multiflorum Lam. (sis. westerwoldiskt rajgräs)
Engelskt rajgräs Lolium perenne L.
Hybridrajgräs Lolium x hybridum Hausskn
Phalaris aquatica* Phalaris aquatica L.
Vildtimotej Phleum nodosum L.
Timotej Phleum pratense L.
Vitgröe* Poa annua L.
Lundgröe Poa nemoralis L.
Sengröe Poa palustris L.
Kärrgröe Poa trivialis L.
Ängsgröe Poa pratensis L.
Fjällgröe* Poa alpina L.
Parkgröe* Poa chaixii Vill.
Nordgröe* Poa alpigena Fries.
Gullhavre Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Hybrider som har xFestulolium Asch. & Graebn.
uppkommit genom korsning
av en art av släktet Festuca
med en art av släktet Lolium
Baljväxter (Fabaceae(Leguminosae)):
* Biserrula pelecinus L.
Fodergetruta Galega orientalis Lam.
Tuppklöver* Hedysarum coronarium L.
Rödvial* Lathyrus cicera L.
Käringtand Lotus corniculatus L.
Vitlupin Lupinus albus L.
Blålupin Lupinus angustifolius L.
Gullupin Lupinus luteus L.
Pigglusern* Medicago doliata Carmign.
Skivlusern * Medicago italica (Mill.) Fiori
Mattlusern* Medicago littoralis Rohde ex Loisel.
Humlelusern Medicago lupulina L.
Klotlusern* Medicago murex Willd.
Tagglusern* Medicago polymorpha L.
Rynklusern* Medicago rugosa Desr.
Blålusern Medicago sativa L.
Snäcklusern* Medicago scutellata (L.) Mill
Tornlusern* Medicago trunculata Gaertn.
Mellanlusern Medicago x varia T. Martyn Sand
Esparsett* Onobrychis viciifolia Scop.
Gulserradella* Ornithopus compressus L.
Serradella* Ornithopus sativus Brot.
Åkerärt Pisum sativum L. (partim)
Alexandrinerklöver Trifolium alexandrium L.
Smultronklöver* Trifolium fragiferum L.
Glandelklöver* Trifolium glanduliferum Boiss.
Rosenklöver* Trifolium hirtum All.
Alsikeklöver Trifolium hybridum L.
Blodklöver Trifolium incarnatum L.
Saltklöver* Trifolium istmocarpum Brot.
Sumpklöver* Trifolium michelianum Savi
Rödklöver Trifolium pratense L.
Vitklöver Trifolium repens L.
Doftklöver Trifolium resupinatum L.
Spärrklöver* Trifolium squarrosum L.
Grävklöver* Trifolium subterraneum L.
Pilbladsklöver* Trifolium vesiculosum Savi
Bockhornsklöver* Trigonella foenum-graecum L.
Purpurvicker* Vicia benghalensis L.
Bondböna Vicia faba L.
Ungersk vicker* Vicia pannonica Crantz.
Fodervicker Vicia sativa L.
Luddvicker Vicia villosa Roth
Övriga arter:
Kålrot Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Foderkål, fodermärgkål Brassica oleracea L. convar. acephala (DC)
Alef. var. medullosa Thell. var. varidis L.
Honungsfacelia Phacelia tanacetifolia Benth.
Svartkämpar* Plantago lanceolata L.
Oljerättika Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Rörflen* Phalaris arundinacea L.
Foderlosta* Bromus inermis L.
Vit sötväppling* Melilotus alba Medicus
Bovete* Fagopyrum esculentum Moench.

Denna definition gäller även hybrider som har uppkommit genom korsning av ovannämnda gräsväxtarter.

Denna förordning tillämpas inte på export av utsäde av de vall- och foderväxtarter som nämns i 1 mom., med undantag för 3, 5 och 6 § i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Kommissionens genomförandedirektiv 2021/415/EU (32021L0415); EUT nr L 81, 9.3.2021, s. 65

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 3

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Grobarheten, renheten och antalet av andra arter

Utsädet ska vara förenligt med följande krav och andra villkor i tabell 2 i fråga om grobarheten, renheten och antalet frön av andra arter:

Bilaga 3: KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

*) I lupinfrön får antalet frön av avvikande färg inte överstiga

– i bitter lupin 2 %

– i andra lupiner 1 %

Högsta tillåtna antalet frön av bitter lupin i andra sorter än bitter lupin är 2,5 %.

a) Alla färska och friska frön som inte gror efter förbehandling anses vara groende frön.

b) I fråga om arter för vilka antalet hårda frön har definierats medräknas de i grobarheten upp till det angivna högsta tillåtna fröantalet.

c) Frön av andra Poa-arter anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 0,8 % av utsädets vikt.

d) Frön av Trifolium pratense anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 1,0 % av utsädets vikt.

e) Frön av Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba spp, Vicia pannonica, Vicia sativa och Vicia villosa anses inte utgöra orenheter när de utgör högst 0,5 % av utsädets vikt i andra motsvarande arter.

f) Det högsta tillåtna procenttalet frön av en enskild art tillämpas inte på frön av Poa spp.

g) Antalet frön av Avena fatua och Avena sterilis behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 12 inte uppfylls.

h) Antalet frön av Cuscuta spp. behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 13 inte uppfylls.

i) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta spp. inte ingår i ett annat prov med samma vikt.

j) Prov som tas för bestämning av antalet frön av Cuscuta spp. ska vara av dubbel vikt jämfört med den provvikt som anges i bilaga 4 punkt 4.

k) Ett frö av Cuscuta spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av Cuscuta spp. inte ingår i ett annat prov med den dubbla vikten.

l) Antalet frön av Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 14 inte uppfylls.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

BASUTSÄDE

De villkor som i denna bilaga fastställs för certifikatutsäde tillämpas på basutsäde med beaktande av följande bestämmelser:

1. Äkthet

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Utsädet ska uppfylla följande krav och övriga villkor som anges i tabell 4:

Bilaga 3: BASUTSÄDE Tabell 4

a) Högsta tillåtna antalet frön av Poa spp. är 80.

b) Villkoret i kolumn 3 tillämpas inte på frön av Poa spp. Högsta tillåtna antal frön av andra arter av Poa spp. än den som ska undersökas är 1 frö/prov om 500 frön.

c) Högsta tillåtna antal frön av Poaspp. är 20.

d) Antalet frön av Melilotus spp. behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 7 inte uppfylls.

e) Ett frö av Melilotus spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet, när inget frö av Melilotus spp. förekommer i ett prov med dubbla fastställda vikten.

f) Villkor c i tabell 2 tillämpas inte.

g) Villkor d i tabell 2 tillämpas inte.

h) Villkor e i tabell 2 tillämpas inte.

i) Villkor f i tabell 2 tillämpas inte.

j) Villkoren k och m i tabell 2 tillämpas inte.

k) Högsta tillåtna antal frön av bitter lupin är 1 % i andra sorter än bitter lupin.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.