1195/2021

Helsingfors den 10 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om pensionsanstalters, tilläggspensionsanstalters och försäkringskassors verksamhetsplaner

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 5 § 3 mom. i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), 1 kap. 10 § i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) och 1 kap. 2 § i lagen om försäkringskassor (948/2021):

1 §
Tillämpningsområde och definitioner

I denna förordning avses med pensionsanstalt en i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021) avsedd pensionsstiftelse eller pensionskassa som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet.

Med tilläggspensionsanstalt avses en i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) avsedd tilläggspensionsstiftelse eller tilläggspensionskassa som bedriver frivillig tilläggspensionsverksamhet.

Med försäkringskassa avses en i lagen om försäkringskassor (948/2021) avsedd försäkringskassa.

2 §
Pensionsanstalters verksamhetsplaner

En pensionsanstaltens verksamhetsplan ska

1) innehålla uppgift om antalet personer som kommer att försäkras och antalet pensionstagare och en prognos för hur dessa kommer att utvecklas samt om åldersfördelningen bland de försäkrade och pensionstagarna,

2) innehålla en uppskattning av den totala lönesumman för dem som kommer att försäkras i anstalten och en bedömning av hur lönesumman kommer att utvecklas,

3) innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers prognos för hur ansvarsskulden kommer att utvecklas,

4) innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers bedömning av hur försäkringsavgifterna kommer att utvecklas,

5) i fråga om försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006), innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers utredning om de solvenskapitalkrav som den tilltänkta investeringsverksamheten ställer, en utredning om beloppet av solvenskapitalet och en bedömning av hur det kommer att utvecklas,

6) innehålla en utredning om organiseringen av anstaltens förvaltning, inklusive en utredning om riskhanteringssystemet, organiseringen av intern kontroll samt ett sammandrag av risk- och solvensbedömningen och de slutsatser som dragits av den, och

7) innehålla en utredning om organiseringen av den praktiska verksamheten vid anstalten, inklusive en utredning om organiseringen av medelsförvaltningen och av behandlingen av ansökningar om ersättning.

3 §
Tilläggspensionsanstalters verksamhetsplaner

En tilläggspensionsanstaltens verksamhetsplan ska

1) innehålla uppgift om antalet personer som kommer att försäkras och antalet pensionstagare och en prognos för hur dessa kommer att utvecklas samt om åldersfördelningen bland de försäkrade och pensionstagarna,

2) innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers prognos för hur ansvarsskulden kommer att utvecklas,

3) innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers bedömning av hur försäkringspremierna kommer att utvecklas,

4) i de fall då anstalten själv står för åtagandet att täcka biometriska risker, garanterar en viss avkastning för investeringsverksamhet eller en viss nivå på förmånerna, innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers utredning om de solvenskapitalkrav som den tilltänkta verksamheten ställer samt en utredning om beloppet av solvenskapitalet och en bedömning av hur det kommer att utvecklas,

5) i det fall då anstalten grundas med färre än 100 försäkrade, innehålla en utredning om organiseringen av anstaltens förvaltning, inklusive en utredning om riskhanteringssystemet, organiseringen av intern kontroll samt ett sammandrag av risk- och solvensbedömningen och de slutsatser som dragits av den,

6) i det fall då anstalten grundas med minst 100 försäkrade, innehålla en utredning om organiseringen av anstaltens förvaltning, inklusive en utredning om riskhanteringssystemet, organiseringen av nyckelfunktionerna samt ett sammandrag av riskbedömningen, och

7) innehålla en utredning om organiseringen av den praktiska verksamheten vid anstalten, inklusive en utredning om organiseringen av medelsförvaltningen och av behandlingen av ansökningar om ersättning.

Bestämmelserna i 1 mom. 2 och 3 punkten tillämpas inte på tilläggspensionsanstaltens fondanknutna försäkringsverksamhet. I tilläggspensionsanstaltens utredning om nyckelfunktionerna som avses i 1 mom. 6 punkten behöver inte inkluderas en utredning om organiseringen av aktuariefunktionen, ifall anstalten inte själv står för åtagandet att täcka biometriska risker eller nivån på investeringsverksamhetens avkastning eller förmånerna.

4 §
Försäkringskassors verksamhetsplaner

En försäkringskassas verksamhetsplan ska

1) innehålla en utredning om antalet personer som kommer att försäkras och om åldersfördelningen bland dem samt en prognos för hur antalet kommer att utvecklas,

2) innehålla en bedömning av hur ersättningsansvar och försäkringsavgifterna kommer att utvecklas,

3) i de fall då försäkringskassan har premieansvar, innehålla en ansvarig försäkringsmatematikers bedömning av hur ansvarsskulden kommer att utvecklas,

4) innehålla en utredning om den tilltänkta investeringsverksamheten, och

5) innehålla en utredning om organiseringen av den praktiska verksamheten vid försäkringskassan, inklusive en utredning om kassans organisering av medelsförvaltningen och av behandlingen av ansökningar om ersättning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 10 december 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Regeringsråd
Riitta Kokko-Herrala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.