1194/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § och bilagor 2 och 4 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd (391/2020) 1 § och punkt 3 i bilaga 2 och bilaga 4 som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av utsäde av följande växtarter av stråsäd:

Havre och rödhavre Avena sativa L. (även A. byzantina K. Koch)
Nakenhavre Avena nuda L.
Purrhavre Avena strigosa Schreb.
Korn Hordeum vulgare L.
Ris Oryza sativa L.
Kanariegräs Phalaris canariensis L.
Råg Secale cereale L.
Durra (Sorghum) Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.bicolor
Sudangräs Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii(Steud.) de Wet ex Davidse
Rågvete xTriticosecale Wittm. ex. A. Camus
Vete Triticum aestivum L. subsp. aestivum
Durumvete Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren
Speltvete Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.
Majs Zea mays L. (partim)

Stråsäden omfattar också hybrider av förutnämnda arter.

Stråsäden omfattar följande hybrider som uppkommit genom korsning av durra och sudangräs:

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse (nedan Sorghum-korsningar).

Utsäde av hybrider ska uppfylla kraven på utsäde av de arter från vilka de härstammar.

Denna förordning tillämpas inte på export av utsäde av de arter av stråsäd som nämns i 1 mom., med undantag för 3, 5 och 6 § i denna förordning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Kommissionens genomförandedirektiv 2021/415/EU (32021L0415); EUT nr L 81, 9.3.2021, s. 65
Kommissionens genomförandedirektiv 2021/2171/EU (32021L2171); EUT nr L 438, 8.12.2021, s. 84

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Kati Lassi

Bilaga 2

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDESODLINGAR

BASUTSÄDE OCH CERTIFIKATUTSÄDE

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3 Isoleringsavstånd

På odlingen ska isoleringsavstånden vara följande till sådana växtbestånd med vilka oönskad pollinering är möjlig:

Art basutsäde certifikatutsäde
Råg, annat än hybrider, kanariegräs 300 m 250 m
Durra, sudangräs* 400 m 200 m
Rågvete, självpollinerande sorter 50 m 20 m
Majs 200 m 200 m
I produktion av råghybrider:
– när utsädesproduktionen grundar sig på hansterilitet 1 000 m
– när utsädesproduktionen inte grundar sig på hansterilitet 600 m
– inom produktionen av certifikatutsäde 500 m

*) I områden där förekomsten av S. halepense eller S. bicolor subsp. drummondii är ett särskilt problem avseende korspollinering ska följande gälla:

a) Gröda avsedd för produktion av basutsäde av Sorghum bicolor subsp. bicolor eller dess hybrider måste isoleras minst 800 m från någon källa till sådant kontaminerande pollen,

b) Gröda avsedd för produktion av certifikatutsäde av Sorghum bicolor subsp. bicolor eller dess hybrider måste isoleras minst 400 m från någon källa till sådant kontaminerande pollen.

Bilaga 4

PARTI- OCH PROVVIKTER

Art Högsta vikt ett parti, ton Lägsta provvikt, gram Provets vikt vid bestämning av frön av andra arter (bilaga 3), gram
1 2 3 4
Havre, naken havre, purrhavre, korn, vete, råg, durumvete, speltvete, rågvete 30 2 500 500 *)
Kanariegräs 10 400 200
Ris 30 500 500
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp.bicolor 30 900 900
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 10 250 250
Hybrider, Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse 30 300 300
Majs:– basutsäde av inavlade linjer– övriga 4040 2501 000 2501 000

I vikten för partiet inräknas de kemiska behandlingsmedel som har använts till partiet. Detta ska beaktas när partiets högsta vikt fastställs.

*) Flyghavrebestämningen görs utifrån ett prov på 1 kg. Om intyg över odlingsgranskningen saknas ska provet väga 3 kg.

Partiets högsta vikt får överskridas med högst 5 %.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.