1193/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer samt om de avgifter som ska tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga beslut, intyg och prestationer för vilka det tas ut fasta avgifter eller avgifter som bygger på tidsanvändningen är de prestationer som räknas upp i avgiftstabellen i bilagan till denna förordning.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är, om inte något annat följer av Europeiska unionens lagstiftning eller genomförandet av planen för övervakning av förekomsten av djursjukdomar

1) köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa,

2) utbildning som ordnas av ett referenslaboratorium och kostnaderna för förberedelser, lokaler och material för utbildningen,

3) laboratorieundersökningar av djursjukdomar, och

4) importkontroller av djur, könsceller samt animaliska livsmedel och produkter i fråga om de importländer som har ingått avtal med Europeiska unionen om lägre kontrollfrekvens.

Avgift tas inte ut för testning eller upptagning på sortlistan av ursprungssorter och grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

För varje nytt identifieringsmärke som beställs från får- och getregistret för registrering av djur tar Livsmedelsverket ut en fast avgift på 1,50 euro per beställt identifieringsmärke och för ett rött temporärt märke 1,50 euro per beställt temporärt märke. För registrering i får- och getregistret av får och getter som förts in från Europeiska unionens område tar Livsmedelsverket ut en fast avgift på 1,50 euro per registrering. Livsmedelsverket tar likaså ut en fast avgift på 0,50 euro per djur för en anmälan till får- och getregistret som gjorts av en aktör inom slakteribranschen och 0,50 euro per djur för en destruktionsanmälan som gjorts av en destruktionsanläggning i kategori 1.

Livsmedelsverket tar ut 0,25 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelsverket ut 0,18 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.

För beställning av ett nytt identifieringsmärke för märkning av kameldjur och hjortdjur tar Livsmedelsverket ut en fast avgift på 1,50 euro per beställt identifieringsmärke.

Livsmedelsverket tar i fråga om små slakterier och vilthanteringsanläggningar som slaktar färre än 5 000 djurenheter och färre än 300 000 fåglar per kalenderår för köttbesiktning och övervakning av anläggningen, upp till 1 200 djurenheter och 180 000 fåglar, ut en grundavgift på 38,30 euro per övervakare och per besök för den första halvtimmen. För den besiktningstid som överskrider en halv timme tas det ut 27,4 euro per övervakare och per timme. Om antalet slaktdjur överstiger 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar, tas kostnaderna ut enligt självkostnadsvärdet. För besiktning som på kundens begäran görs mellan kl. 17.00 och 22.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 50 procent. För besiktning som görs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent.

4 §
Registrering av nötkreatur

För varje nytt identifieringsmärke som beställs från nötkreatursregistret för registrering av nötkreatur tar Livsmedelsverket ut en fast avgift på 4,40 euro per beställt identifieringsmärke och för registrering av ibruktagande av ett rött temporärt märke en fast avgift på 4,40 euro per beställt temporärt märke. För registrering i nötkreatursregistret av nötkreatur som förts in från Europeiska unionens område tar Livsmedelsverket ut en fast avgift på 4,40 euro per registrering. Livsmedelsverket tar likaså ut en fast avgift på 1,00 euro per djur för en anmälan som gjorts av en aktör inom slakteribranschen och 1,00 euro per djur för en destruktionsanmälan som gjorts av en destruktionsanläggning i kategori 1.

5 §
Bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För bifallande och avslående offentligrättsliga beslut tas lika stora avgifter ut, om inte något annat bestäms eller föreskrivs. Om ett beslut som Livsmedelsverket meddelar genom en och samma handling innehåller flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas för vart och ett av dem ut avgifter i enlighet med denna förordning. Priset för behandling av anmälningar gäller en produkt. Om ansökan, anmälan eller utlåtande återtas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut. För offentligrättsliga beslut tas inte ut kungörelseavgifter eller andra handläggningsavgifter särskilt. När ett sådant intyg som avses i bilagan till denna förordning sänds till kunden per post, tas ingen postavgift ut.

6 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Övriga Livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer för vilka Livsmedelsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) beställda undersökningar,

2) sakkunnigtjänster och andra tjänster som utförs på beställning,

3) andra utbildnings- och konsulttjänster än sådana som anknyter till myndighetsövervakningen,

4) publikationer, förteckningar, adresslistor och informationsmaterial och användarrättigheter i anslutning till dessa,

5) överlåtande av användarrättigheter till forskningsmetoder och andra metoder som utvecklats vid verket,

6) användning av de lokaler och den apparatur som verket förfogar över,

7) fotokopior, elektroniska upptagningar och andra kopior samt sändande av dessa,

8) tryckalster och annat informationsmaterial,

9) övriga intyg och prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag och som är jämförbara med dem som nämns ovan.

Avgiftsfria prestationer är dock undersökningar och andra prestationer som i enlighet med lagstiftningen om djursjukdomar betalas med statsmedel eller som behövs för övervakning och klarläggande av läget i fråga om djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs mellan djur och människor eller som är nödvändiga för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Avgiftsfri är även undersökningen av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in.

Livsmedelsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. För en åtgärd som vidtas på begäran av en registrerad som avses i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) tas det ut en avgift, om den registrerades begäran om åtgärder är uppenbart ogrundad eller oskälig eller om det förflutit under ett år från den registrerades föregående begäran om åtgärder. Avgiften bestäms utifrån antalet arbetstimmar som använts för åtgärden enligt prestationens självkostnadsvärde.

7 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning, tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

Livsmedelsverkets avgiftstabell

– Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

– En avgift enligt den ursprungliga prestationen ska tas ut för inspektion och vid behov provtagning i anknytning till en extra kontroll på grund av bristande efterlevnad i enlighet med artikel 79.2 c i Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel.

– När det gäller höjningar av avgifterna för kontroller eller andra prestationer som på kundens begäran görs

– mellan kl. 16.15 och 22.00 tas avgiften ut förhöjd med 50 procent

– mellan kl. 22.00 och 8.00 samt på lördagar, söndagar eller allmänna högtids-dagar eller lediga dagar tas avgiften ut förhöjd med 100 procent

1. Livsmedelssäkerhet Priseuro
1.1 Slakterier, små slakterier och vilthanteringsanläggningar samt anläggningar i anslutning till dem
1.1.1 behandling av ansökan om godkännande av anläggning och ansökan om höjning av antalet djur i ett litet slakteri, per timme 89,00
1.1.2 granskning av anläggningen, per timme 119,00
1.2 Hygienkompetens
1.2.1 Godkännande av hygienpasstestare, per timme 89,00
1.2.2 Hygienpass 6,00
1.3 Erkännande av kontrollerade uppfödningsförhållanden
1.3.1 Behandling av ansökan om godkännande och återkallande av godkännande, per timme 89,00
1.3.2 Granskning av förutsättningarna för godkännande, per timme 144,00
1.4 Kvalitetssystem för livsmedel  
1.4.1 Behandling av ansökan om godkännande och återkallande av godkännande, per timme 89,00
1.4.2 Granskning av förutsättningarna för godkännande, per timme 144,00
1.5 Godkännande av närings- och hälsopåståenden i EU:s informationskampanjer och säljfrämjande program som avser jordbruksprodukter, per timme 89,00
1.6 Behandling av ett ansökningsärende som gäller erkännande av naturligt mineralvatten 1 302,00
1.7 Behandling av ett ansökningsärende som gäller näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel 1 175,00
1.8 Fastställande av status som nytt livsmedel, per timme 89,00
1.9 Behandling av ett ansökningsärende som gäller godkännande av hur återvunnen plast ska behandlas, per timme 89,00
1.10 Behandling av ett ansökningsärende som gäller godkännande av aktiva förpackningskomponenter, per timme 89,00
1.11 Behandling av en begäran om gäller användningen av generiskt hållna beskrivningar (beteckningar), per timme 89,00
1.12 Behandling av en ansökan om godkännande av ingredienser för användning i kontaktmaterial, per timme 89,00
1.13 Godkännande och granskning av en provningsstation för specialutrustning som används vid internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel  
1.13.1 Behandling av ett ärende som gäller godkännandet av en station, per timme 89,00
1.13.2 Granskning av stationen, per timme 144,00
1.14 Mottagning av anmälningar:– utsläppande på marknaden av kliniska näringspreparat– utsläppande på marknaden av kosttillskott– utsläppande på marknaden av berikade livsmedel– utsläppande på marknaden av modersmjölksersättning  
1.14.1 som kommer per post 96,00
1.14.2 som kommer via elektronisk tjänst 42,00
1.15 Övervakning av privat lagring av ost och smör, per timme 144,00
1.15.1 analys per prov 103,00
1.16 Övervakning av främmande ämnen i animaliska livsmedel  
1.16.1 Avgift som tas ut hos slakterier, vilthanteringsanläggningar och renslakterier för övervakning av främmande ämnen i kött av nötkreatur, svin, häst, får, fjäderfä, ren och vilt, per ton slaktkött 2,46
1.16.2 Avgift som tas ut hos vattenbruksanläggningar för övervakning av främmande ämnen i fiskerivaror som odlas för att användas som livsmedel, per producerat ton fiskerivaror 2,51
1.16.3 Avgift som tas ut hos anläggningar som tar emot råmjölk för övervakning av främmande ämnen i mjölk och mjölkprodukter, per 10 000 liter råmjölk 1,06
1.16.4 Avgift som tas ut hos packerier för övervakning av främmande ämnen i ägg, per tusen kilo ägg 0,93
1.17 Export av livsmedel  
1.17.1 Inspektion av exportanläggningar, per timme 144,00
1.17.2 Behandling av inspektionsmaterialet, per timme 89,00
1.17.3 Exportintyg som gäller livsmedlens överensstämmelse med livsmedelsbestämmelserna 30,00
1.18 Tillsyn över saluföring  
1.18.1 Inspektion per aktör, per timme 144,00
1.18.2 Tillståndsbehandling, inspektion per aktör, per timme 89,00
1.18.3 Beviljande av intyg 30,00
1.18.4 Kontroller av handelsnormerna, vattenhalten i fjäderfäkött, 1 prov 302,00
1.19 Behandling av en ansökan som gäller genetiskt modifierade livsmedel och foder 1 061,00
 
2. Godkännande av laboratorier
2.1 Godkännande av laboratorier 517,00
2.1.1 ändring av godkännande, för varje påbörjad timme 89,00
2.1.2 återkallande av godkännande 173,00
2.1.3 utseende av ett utländskt laboratorium 224,00
2.2 Godkännande av utsädeslaboratorier 402,00
2.2.1 utvidgat godkännande av utsädeslaboratorier, per påbörjad timme 119,00
2.3 Behandling av anmälningar från laboratorier som undersöker djursjukdomar 173,00
2.3.1 ändring av anmälan, för varje påbörjad timme 89,00
2.4 Prov för påvisande av kompetens per utsädeskontrollör, analys- och artvis, jämförande testanalyser per laboratorium analys- och artvis:  
2.4.1 renhet: spannmål, balj- och vallväxter, timotej 449,00
2.4.2 renhet: övriga arter 598,00
2.4.3 grobarhets-, fukthalts- och sundhetsanalyser: 3 gånger respektive analysers pris samt dessutom övriga kostnader, per timme 89,00
   
3. Ekologisk produktion  
3.1 Mottagning och behandling av anmälan. Inledande av verksamhet och ändringar i verksamheten.  
3.1.1 Som kommer per post eller e-post 44,00
3.1.2 Som kommer via elektronisk tjänst 22,00
3.1.3 Registrering av aktörer i registret över ekologisk produktion 111,00
3.2 Övervakning
3.2.1 Grundavgift för tillsyn inklusive grundavgift för tillsyn över detaljhandeln 300,00
3.2.2 Grundavgift för tillsyn över aktörer med låg risk 160,00
3.2.3 Kontroll av ekologisk produktion per timme, inklusive underentreprenad och övervakning som utförts eller förlängts vid verket 144,00
3.3 Undantagstillstånd; mottagande och behandling av tillståndsansökan
3.3.1 Användning av normalt förökningsmaterial
3.3.1.1 Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post, 1–5 partier 44,00
3.3.1.2 Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst, 1–5 partier 22,00
3.3.1.3 Behandling av ansökan som kommer per post eller e-post, över 5 partier 89,00
3.3.1.4 Behandling av ansökan som kommer via en elektronisk tjänst, över 5 partier 44,00
3.3.2 Permanent parallellproduktion inom växtodling 89,00
3.3.3 Förkortning av övergångstiden för en åker, ett insamlingsområde eller ett område där ett djur vistas utomhus, per timme 89,00
3.3.4 Tillstånd för djurproduktion 89,00
3.3.5 Tillstånd att använda på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel
3.3.5.1 tillstånd 265,00
3.3.9.2 förnyande av tillstånd 89,00
3.4 Övrigt
3.4.1 Provtagning och undersökning av provet på basis av aktörens verksamhet 503,00
3.4.2 Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören, eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen 144,00
3.4.3 Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem för ekologisk produktion, per timme 89,00
 
4. Foder
4.1 Registrering av aktörer inom foderbranschen enligt foderlagen och biproduktslagen
4.1.1 som kommer per post 96,00
4.1.2 som kommer via en elektronisk tjänst 42,00
4.2 Foderföretagare enligt foderlagen och biproduktslagen  
4.2.1 beslut om godkännande av eller tillstånd för foderföretagare eller annat beslut 71,00
4.2.2 behandling av ansökan/inspektionsmaterialet per timme/distanskontroll 89,00
4.2.3 förnyande, ändrande eller återkallande av beslut, per timme 89,00
4.2.4 kontroll av foderföretagare i företagarens lokaler, per timme 119,00
4.3 Tillstånd att använda icke-godkända fodertillsatser i foder som används i vetenskapliga experiment:
4.3.1 behandling av tillståndsansökan 89,00
4.3.2 tillståndsbeslut 71,00
4.4 Certifikat för foder:
4.4.1 det första 65,00
4.4.2 det följande 15,00
4.5 Kontroll av transportmateriel för transporter enligt foderlagen 80,00
4.6 Provspecifika kontrollavgiftsklasser i anknytning till kontrollen av foder (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
4.6.1 kontrollavgiftsklass 1 201,00
4.6.2 kontrollavgiftsklass 2 350,00
4.6.3 kontrollavgiftsklass 3 439,00
4.6.4 kontrollavgiftsklass 4 633,00
4.6.5 kontrollavgiftsklass 5 1 007,00
4.7 Fodermiljöprov från djurhållningsplats i anknytning till kontrollen av foder, per prov 74,00
5. Gödselfabrikat
5.1 Registrering av gödselföretagare enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktslagen
5.1.1 Som kommer per post 96,00
5.1.2 Som kommer via en elektronisk tjänst 42,00
5.2 Tillsyn över, tillstånd för och beslut om gödselföretagare enligt lagen om gödselfabrikat och biproduktslagen:  
5.2.1 Beslut om godkännande eller tillstånd, grundavgift 71,00
5.2.2 Behandling av ansökan eller något annat ärende, ändring, förnyande eller återkallande av beslut, per timme 89,00
5.2.3 Kontroll av verksamheten vid tillsynsobjektet, per timme 119,00
5.2.4 Anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat: behandling av ansökan om anläggningsgodkännande och beslut
5.2.4.1 Anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 619,00
5.2.4.2 Anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001–8 000 m3 per år 1 327,00
5.2.4.3 Anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 2 653,00
5.2.4.4 Vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som behandlingen pågått, per timme 89,00
5.2.5 Provspecifika kontrollavgiftsklasser (inkluderar beslut eller anmälan om provtagning, analys och kontroll)
5.2.5.1 kontrollavgiftsklass 1 311,00
5.2.5.2 kontrollavgiftsklass 2 459,00
5.2.5.3 kontrollavgiftsklass 3 587,00
5.2.5.4 kontrollavgiftsklass 4 741,00
5.2.5.5 kontrollavgiftsklass 5 985,00
5.2.6 Miljöprov, provspecifik avgift 124,00
5.3 Behandling av ansökan om typbeteckning och godkännande av en typbeteckning till en förteckning över typbeteckningar, per timme 89,00
5.4 Behandling av och beslut om förhandsanmälan av import
5.4.1 Information om enskilda partier 88,00
5.4.2 Tidsbegränsat tillstånd för flera partier
5.4.2.1 tillstånd 6 månader 419,00
5.4.2.2 tillstånd 12 månader 838,00
5.5 Behandling av ansökan om förhandsgodkännande för utsläppande på marknaden genom ömsesidigt erkännande, per timme 89,00
5.6 Certifikat:  
5.6.1 det första 65,00
5.6.2 det följande 15,00
5.7 Godkännande av och tillsyn över organet för bedömning av överensstämmelse
5.7.1 Godkännande och utseende till anmält organ, per timme 89,00
5.7.2 Begränsning eller återkallande av godkännande, per timme 89,00
6. Animaliska biprodukter
6.1 Aktörer enligt biproduktslagen
6.1.1 registrering av en aktör 96,00
6.1.2 beslut om godkännande av en anläggning 71,00
6.1.3 behandling av ansökan, ändrande, förnyande eller återkallande av godkännande, per timme 89,00
6.1.4 inspektion för godkännande samt övervakning av anläggningar, per timme 119,00
6.2 Behandling av tillstånd och beslut enligt biproduktslagen
6.2.1 Tillstånd för införsel enligt biproduktslagen i fråga om biprodukter som förs in från tredjeländer 151,00
6.2.1.1 Utöver tillståndsbeslutet tas det ut ett tillägg för brådskande uppdrag, om behandlingen av beslutet önskas snabbare än två veckor 99,00
6.2 Behandling av andra tillstånd och beslut enligt biproduktslagen, per timme 89,00
6.3 Utförselkontroll av exportpartier vid en gränskontrollstation, per timme 216,00
7. Utövning av veterinäryrket
7.1 Legitimering av veterinär
7.1.1 Personer som utbildats i Finland, beslut om legitimation 91,00
7.1.2 Beslut om legitimation av personer som utbildats inom EU-EES (automatiskt erkännande) 201,00
7.1.3 Erkännande av yrkeskvalifikationer
7.1.3.1 beslut om ersättande åtgärder eller lämplighetsprov 211,00
7.1.3.2 slutligt beslut om legitimation 91,00
7.1.3.3 beslut om partiell rätt att utöva yrke 211,00
7.1.3.4 Utbildade utanför EU/EES:
7.1.3.4.1 bestämmelse om tilläggsstudier/villkorligt beslut 211,00
7.1.3.4.2 slutligt beslut 201,00
7.2 Temporära rättigheter att utöva veterinäryrket
7.2.1 Tillfällig rätt för veterinärmedicinstuderande i Finland
7.2.1.1 första anmälan 50,00
7.2.1.2 rätt som beviljas på basis av fortsatt ansökan 91,00
7.2.2 Temporär rätt för dem som studerar veterinärmedicin någon annanstans än i Finland 211,00
7.2.3 Temporär rätt i undervisnings- och forskningsuppgifter 211,00
7.3 Beviljande av specialveterinärrätt på basis av specialveterinärexamen som avlagts i Finland eller utomlands 271,00
7.4 Ansökan om uppföljningsnummer för apotek 42,00
7.5 Anmälan om temporärt och sporadiskt tillhandahållande av veterinärtjänster:
7.5.1 första anmälan 171,00
7.5.2 ny anmälan 91,00
Om en ansökan eller anmälan som gäller utövning av veterinäryrket avslås, ansökan återtas eller ärendet annars förfaller innan det har behandlats, utgör handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut.
 
8. Import av djur, embryon, könsceller samt livsmedel och produkter av animaliskt ursprung
8.1 Djur som ska kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.1.1 hästar som kontrolleras individuellt 216,00
8.1.2 övriga djur som kontrolleras individuellt 146,00
8.1.3 gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra små djur som kontrolleras samtidigt 188,00
8.1.4 cirkus- och uppvisningsdjur
8.1.4.1 grundavgift 181,00
8.1.4.2 cirkus- och uppvisningsdjur: kontrollavgift per timme för kontroll som varar över en timme 216,00
8.2 Gränskontroll av varje parti könsceller som kontrolleras:
8.2.1 könsceller av sällskapsdjur och andra djurarter som kan importeras utan krav på hälsointyg 103,00
8.2.2 könsceller av djur för vilka det krävs hälsointyg 168,00
8.3 Livsmedel av animaliskt ursprung som kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll av ett parti (minskad frekvens) samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.3.1 högst 100 kg 165,00
8.3.2 101–1 000 kg 248,00
8.3.3 1 001–5 000 kg 398,00
8.3.4 5 001–10 000 kg 548,00
8.3.5 10 001–25 000 kg 704,00
8.3.6 över 25 000 kg: – grundavgift 704,00
8.3.7 för varje påbörjat ton som överstiger 25 000 kg 16,00
8.4 Andra produkter av animaliskt ursprung än livsmedel som kontrolleras vid en gränskontrollstation. Kontrollen omfattar dokument-, identifierings- och fysisk kontroll av ett parti (minskad frekvens) samt provtagning i enlighet med provtagningsprogrammet och laboratoriekostnader.
8.4.1 högst 1 000 kg 168,00
8.4.2 1 001–20 000 kg: - grundavgift 201,00
8.4.3 för varje påbörjat ton som överstiger 1 000 kg upp till 20 000 kg 11,00
8.4.4 20 001–46 000 kg: - grundavgift 463,00
8.4.5 för varje påbörjat ton som överstiger 20 000 kg upp till 46 000 kg 20,00
8.4.6 över 46 000 kg 1 042,00
8.5 Kontroll som enbart gäller importhandlingarna och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 127,00
8.6 Kontroll som förutom importhandlingarna också omfattar identitetskontroll och som föranleds av något annat än minskad kontrollfrekvens 241,00
8.7 Förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på gården efter det första dygnet för varje påbörjad 1 000 kg per dygn:  
8.7.1 förvaring utan temperaturkontroll 5,00
8.7.2 temperaturkontrollerad förvaring 6,00
8.8 Förvaring och vård av smådjur, per dygn 159,00
8.9 Godkännande, avbrytande eller återkallande av godkännande av ett lager med provianteringslivsmedel 216,00
8.10 För parti som levereras från lager med provianteringslivsmedel och övriga intyg som gränsveterinären utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning
8.10.1 första intyg 50,00
8.10.2 för följande intyg som utfärdas samtidigt 7,00
8.11 Inspektion av lager eller inspektion av importpartier under lagringstiden samt övervakning av transportlastning, per timme 216,00
8.12 En inspektion som kräver mer tid än normalt av skäl som beror på importören, per påbörjad timme. 216,00
8.13 Uppföljningsåtgärder i fråga om försändelser som inte anlänt till destinationen, per timme 216,00
8.14 Handräckning som en tjänsteveterinär vid Livsmedelsverket ger andra myndigheter, per timme 144,00
Om det vid inspektionen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller införseln misstänks kunna medföra fara för att djursjukdomar sprids, tas av importören ut de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
Om importören inte har gjort en förhandsanmälan inom den tid som föreskrivs i TRACES-systemet, tas för partiet i fråga ut en kontrollavgift i enlighet med denna förordning till dubbelt belopp.
9. Kommersiell transport av djur
9.1 Utförselkontroll av levande djur till ett tredjeland, per timme 216,00
 
10. Djurens välfärd och identifiering av djur
10.1 Beviljande av identitetshandling för hästdjur
10.1.1 om ett föl anmäls för registrering inom en månad från födseln och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 10 månader från födseln, 166,00
10.1.2 om ett föl anmäls för registrering före utgången av födelseåret och de handlingar som behövs för registreringen har lämnats in inom 10 månader från födseln, 196,00
10.1.3 om ett föl anmäls för registrering senare än vad som nämns ovan eller de handlingar som behövs för registreringen inte har lämnats in inom 10 månader från födseln, 286,00
10.1.4 Duplettexemplar av identitetshandling, ersättande identitetshandling eller ny identitetshandling 136,00
10.1.5 Registrering i databasen av uppgifter i identitetshandlingar som utfärdats i ett annat land, duplettexemplar eller nya identitetshandlingar 86,00
10.1.6 Temporär identitetshandling 26,00
10.1.7 Ersättande av skadat identifieringsmärke, när identifieringen av hästen har fastställts tidigare 56,00
10.1.8 Ersättande av skadat identifieringsmärke, när identifieringen av hästen måste fastställas samtidigt 156,00
10.2 Godkännanden och intyg enligt djuravelsverksamheten  
10.2.1 godkännande av stamboksförande eller avelsregisterförande sammanslutning, per timme 89,00
10.2.2 godkännande av avelsprogram eller ändring av det, per timme 89,00
10.3 Nötkreaturspass 15,00
10.4 Godkännande av identifieringsmärken för djur, per timme 89,00
10.5 Erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands i fråga om artificiell reproduktion av djur eller erkännande av yrkeskvalifikationer som förvärvats utomlands i fråga om broileruppfödare, per timme 89,00
11. Djurhälsa
11.1 Godkännande av djurhållningsplatser för vattenbruksdjur (hälsogodkännande)
11.1.1 Behandling av ansökan, per timme 89,00
11.1.2 Ändringar som hänför sig till aktören, per timme 89,00
11.2 Tillstånd eller beslut om godkännande enligt lagen om djursjukdomar 151,00
11.2.1 Utöver tillståndsbeslutet eller beslutet om godkännande tas det ut ett tillägg för brådskande uppdrag, om behandlingen av beslutet önskas snabbare än två veckor 99,00
11.3 Sådan registrering av en aktör på inre marknaden som avses i lagen om djursjukdomar 68,00
11.4 Intyg över djursjukdomssituationen i Finland
11.4.1 första intyg 49,00
11.4.2 för följande intyg som utfärdas samtidigt 7,00
11.5 Exportkontroller av djur och exportbidragskontroller, per timme 216,00
11.6 Import- och användningstillstånd för läkemedelspreparat, per timme 89,00
11.7 OBPR-certifiering av djurvaccin 181,00
11.8 OCABR-certifiering av djurvaccin 834,00
12. Växters sundhet och plantmaterial
12.1 Registrering
12.1.1 Registrering av aktörer i växtskyddsregistret (elektronisk kommunikation) 42,00
12.1.2 Myndighetens intyg över att aktören är införd i registret 70,00
12.1.3 Inspektion före registrering av en aktör:
12.1.3.1 Sågar och torkar 372,00
12.1.3.2 Övrigt 89,00
12.2 Övriga kontroller av växters sundhet och plantmaterial
12.2.1 Kontroll av en aktörs egenkontroll 89,00
12.2.2 Övriga kontroller och förnyade kontroller per timme (separat besök) 144,00
12.2.3 Förnyade kontroller och övriga kontroller som görs i samband med en annan kontroll samt distanskontroller, per timme 89,00
12.3 Övriga avgifter för växters sundhet och plantmaterial
12.3.1 Övriga beslut och tillstånd 70,00
12.3.2 Behandling av ansökan eller något annat ärende, ändring, förnyande eller återkallande av beslut, per timme 89,00
12.3.3 Avgift för återkallande av en kontroll som aktören beställt (återkallelser som gjorts på kontrolldagen) 36,00
12.4 Tillstånds- och godkännandeansökningar för makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
12.4.1 Godkännande av en ny art 1 769,00
12.4.2 Godkännande av en ny produkt (om arten godkänts) och utvidgande av användningsändamål 614,00
12.5 Certifierad produktion
12.5.1 Godkännande av produktionsvillkor för certifierad produktion (inbegriper godkännande av en uppförandekod för varje produktionsplats) 274,00
12.5.2 Godkännande av en moderplanta för utgångsmaterial 89,00
12.5.3 Inspektioner av certifierad plantproduktion under växtperioden:
12.5.3.1 Moderplantor, högst 1 000 plantor 257,00
12.5.3.2 Moderplantor, över 1 000 plantor 620,00
12.5.3.3 Moderplantor, över 3 000 plantor 1 070,00
12.5.3.4 Moderplantor, över 15 000 plantor 1 280,00
12.5.3.5 Moderplantor, över 30 000 plantor 1 437,00
12.6 Import av produkter som förutsätter sundhetscertifikat eller andra handlingar eller krav i fråga om växters sundhet
12.6.1 Undantagstillstånd för import
12.6.1.1 Undantagstillstånd för import för forskning eller andra liknande ändamål eller intyg som en myndighet beviljat för undantagstillstånd (Letter of Authority). 89,00
12.6.1.2 Kontroll och godkännande av karantänstatus i samband med undantagstillstånd för import 144,00
12.6.2 Kontroll i samband med import av importpartier som kräver sundhetscertifikat och för vilka kontrollkravet är 100 %, per importförsändelse, med undantag för importpartier av virke 186,00
12.6.3 Begagnade jordbruks- och skogsbruksmaskiner samt avgift för importkontroll av andra varupartier som omfattas av minskad kontroll eller stickprovskontroll, per importförsändelse
12.6.3.1 - kontrollfrekvens under 5 % 7,00
12.6.3.2 - kontrollfrekvens 5–10 % 21,00
12.6.3.3 - kontrollfrekvens över 10 % 35,00
12.6.4 Barrträdsvirke från Ryska federationen som omfattas av minskad kontroll
12.6.4.1 importförsändelse på under 50 m3, kontrollfrekvens under 3 % 6,00
12.6.4.1.1 importförsändelse på under 50 m3, kontrollfrekvens 3 % eller högre 12,00
12.6.4.2 importförsändelse på 50–250 m3, kontrollfrekvens under 3 % 7,00
12.6.4.2.1 importförsändelse på 50–250 m3, kontrollfrekvens 3 % eller högre 14,00
12.6.4.3 importförsändelse på 251–1 000 m3 150,00
12.6.4.4 importförsändelse på 1 001–2 000 m3 215,00
12.6.4.5 importförsändelse som överstiger 2  000 m3 360,00
12.6.4.6 Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
12.6.5 Virke, med undantag för barrträdsvirke från Ryska federationen som omfattas av minskad kontroll  
12.6.5.1 importförsändelse på under 50 m3 65,00
12.6.5.2 importförsändelse på 50–250 m3 80,00
12.6.5.3 importförsändelse på 251–1 000 m3 150,00
12.6.5.4 importförsändelse på 1 001–2 000 m3 215,00
12.6.5.5 importförsändelse som överstiger 2 000 m3 360,00
12.6.5.6 Om det inskeppade virket tillhör olika importörer är den lägsta kontrollavgiften per importör 110,00
12.7 Export av produkter som kräver sundhetscertifikat eller någon annan handling i fråga om växters sundhet
12.7.1 Beviljande av sundhetscertifikat som ersätter sundhetscertifikat för export (Phytosanitary Certificate) samt sundhetscertifikat för återexport och EU:s interna sundhetsdokument 38,00
12.7.2 Exportkontroll per parti 123,00
12.7.3 Exportberedskapskontroller:
12.7.3.1 Sågar och torkanläggningar (inbegriper kontroll av förutsättningarna för rättigheten att använda standarden ISPM-15) 372,00
12.7.3.2 Kontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15 107,00
12.7.3.3 Distanskontroll av rättigheten att märka träemballage enligt standarden ISPM-15 44,00
12.7.3.4 Spannmål, växter i växthus och på friland samt växtprodukter, med undantag av potatis 89,00
12.7.3.5 Potatisodling och potatisskörd:
12.7.3.5.1 Nematodkontroll/ha (nematoder, växtskiften) 48,00
12.7.3.5.1 Kontroll av växtsjukdomar/ha (ringröta, potatisskörd) 77,00
12.7.4 Laboratorieanalyser av kontrollprover som uppfyller de krav som hänför sig till exporten:
12.7.4.1 Sjukdomsanalys (av annat än spannmål, potatis och virke), per prov 154,00
12.7.4.2 Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare 45,00
12.7.4.3 Sjukdomsanalys av spannmål, per prov 105,00
12.7.4.4 Nematodanalys, per prov (plantskolor, färdig gräsmatta, torv etc.) 130,00
 
13. Skogsodlingsmaterial
13.1 Beviljande av OECD-certifikat och etiketter för skogsodlingsmaterial 24,00
13.2 Utfärdande av stambrev för skogsodlingsmaterial 12,00
13.3 Godkännande och kontroll av frökälla, per timme 89,00
13.4 Avgift för årskontroll av skogsodlingsmaterial:
13.4.1 Fröklängningsanstalt, fröpackeri och frölager eller ett separat plantlager 77,00
13.4.2 Separat ställe för packning av frön 33,00
13.4.3 Plantskola och plantlager:
13.4.3.1 Växthusareal under 5 000 m2 eller plantskola som enbart bedriver frilandsproduktion 50,00
13.4.3.2 Växthusareal 5 000–10 000 m2 118,00
13.4.3.3 Växthusareal över l0  000 m2 309,00
13.5 Förnyad kontroll av skogsodlingsmaterial 232,00
13.6 Kontroller av att de kloner som används vid fröodling är riktiga (tall, gran) 45,00
 
14. Utsäde
14.1 Inspektion av utsädespackeri, timpris 89,00
14.2 Beslut om tillstånd för utsädespackeri och utvidgning av beslut 90,00
14.3 Årsavgift, förpackat kg/år
14.3.1 högst 1 000 120,00
14.3.2 1 001–10 000 140,00
14.3.3 10 001–200 000 170,00
14.3.4 200 001–500 000 210,00
14.3.5 500 001–1 000 000 240,00
14.3.6 över 1 000 001– 280,00
14.4 Garantibevis
14.4.1 Tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 15,00
14.4.2 Garantibevis för potatis, st. 0,11
14.4.3 Garantibevis för andra växtslag, st. 0,09
14.4.4 Handläggningsavgift för tilläggsbeställningar av garantibevis 7,00
14.4.5 Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti 13,00
14.4.6 Tillsyn över bokföringen av garantibevisen/handelsparti 2,00
14.5 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
14.5.1 Granskning av utsädesodling av potatis, grundavgift per granskningsgång: 80,00
14.5.1.1 odlingsgranskning per hektar, stamutsäde och basutsäde 10,00
14.5.1.2 odlingsgranskning per hektar, generationerna efter basutsäde och produktion av förökningsmaterial för utsädespotatis på egen gårdsbruksenhet utan marknadsföring (endast en kontroll) 14,00
14.5.2 Om en begäran om odlingsgranskning anlänt till Livsmedelsverket efter angivet datum, tas det ut en extra behandlingsavgift per sådan utsädesodling  
14.5.2.1 begäran om odlingsgranskning efter den 5 juni 56,00
14.5.2.2 begäran om odlingsgranskning efter den 31 juli 107,00
14.5.3 Jordprov för analys av potatiscystnematod och nematodanalys i utsädespotatisodling per hektar (ha med två decimalers noggrannhet), dock minst 110 euro/besök 48,00
14.5.3.1 jordprov för analys av potatiscystnematod i utsädespotatisodling och nematodanalys per hektar (ha med två decimalers noggrannhet), när provtagningen görs 1.4–30.6 för produktion under samma växtperiod (dock minst 110 euro/besök) 67,00
14.6 Provtagning för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, grundavgift: 66,00
14.6.1 provtagningsavgift för analys av virus och ringröta i utsädespotatis, per delprov 12,00
14.6.2 testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus ringröta 78,00
14.6.3 testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus och mörk ringröta 105,00
14.6.4 virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar, ELISA-metoden 258,00
14.6.5 virustest av utsädespotatis per prov, 1 virus/100 knölar, ELISA-metoden 142,00
14.6.6 virustest av utsädespotatis, Y-virus/100 knölar, RT-PCR-metoden 467,00
14.7 Lagerkontroll av utsädespotatis
14.7.1 Lagerkontroll av utsädespotatis, basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 190,00
14.7.2 Lagerkontroll av utsädespotatis, utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 151,00
14.7.3 Övriga särskilda kontroller som gäller certifiering av utsädespotatis, utöver grundavgiften, för varje påbörjad timme 89,00
14.8 Beslut om granskning av utsädesodling och certifiering av utsäde
14.8.1 Beslut om granskning av utsädesodling och förbehandling av anmälan 33,00
14.8.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsädesparti, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, beslut om ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av utsädesparti för OECD-certifikat för export 21,00
14.8.2.1 Kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar 26,00
14.9 Indelning av kontrollerat handelsparti i utsädesklasser (omfattar nya certifieringsbeslut) 42,00
14.10 Importtillstånd för utsäde, försäljningstillstånd och undantagstillstånd för utsädespartier 88,00
14.11 Kontroll av utsäde genom provodling på fält 306,00
14.12 Tillsynsavgifter för odlingsinspektörer och provtagare från fröaffärer  
14.12.1 Odlingsgranskning för tillsyn över granskningar som gjorts av en odlingsinspektör från en fröaffär, grundavgift 80,00
14.12.2 Odlingsgranskning för tillsyn över granskningar som gjorts av en odlingsinspektör från en fröaffär, avgift per hektar 10,00
14.12.3 Kontroll av provodling på fält för tillsyn över en odlingsinspektör från en fröaffär 153,00
14.12.4 Kontrollprovtagning för tillsyn över en provtagare från en fröaffär, grundavgift 80,00
14.12.5 Kontrollprovtagning för tillsyn över en provtagare från en fröaffär, varje påbörjad timme 89,00
14.12.6 Tillsyn över utsädesprovtagare som är anställda av en fröaffär/år 762,00
15. Sort
15.1 Växtförädlarrätt
15.1.1 Ansökningsavgift 473,00
15.1.2 Årsavgift 356,00
15.1.3 Återupptagningsavgift 144,00
15.2 Den internationella UPOV-sortbeskrivningen 240,00
15.3 Ansökan om upptagande på växtsortlistan, gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter och inte heller frukt- och bärväxter 293,00
15.3.1 Förnyelse av godkännandet 84,00
15.4 DUS-test, alla växtslag 1 150,00
15.5 Behandlingsavgift om DUS-testet avbryts före granskningen 575,00
16. Landsbygd
16.1 Klassificering av slaktkroppar
16.1.1 grundavgift tas ut som årlig tillsynsavgift 2 412,00
16.1.2 dessutom tas det ut en tilläggsavgift för slaktade och klassificerade
16.1.2.1 nötkreatur 0,59
16.1.2.2 svin 0,03
16.1.3 För slakterier där det slaktas under 150 vuxna nötkreatur per vecka eller under 500 svin per vecka som årligt genomsnitt är den årliga grundavgiften 1 206,00
16.1.4 Grundavgiften för slakterier som i huvudsak slaktar får 804,00
Tillsynsavgiften tas ut två gånger per år på basis av de rapporter som slakterierna skickar till Livsmedelsverket. Grundavgiften tas ut till halva beloppet vid vartdera tillfället.
16.2 Behandling av FLEGT-licenser 70,00
16.2.1 Om det för behandlingen av licensen finns grundad anledning att ta prov av varupartiet eller att skaffa annan motsvarande utredning för att intyga att varupartiet motsvarar de uppgifter som anges i licensen eller de uppgifter som licensmyndigheten annars har, tas av importören i motsvarighet till de totala kostnader som anskaffandet av utredningen har orsakat Livsmedelsverket ut en avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.
16.3 Utarbetande av utlåtanden enligt 25 kap. 8 § i ärvdabalken, per timme 89,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.