1191/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2022

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 46 § i lotterilagen (1047/2001) sådana de lyder, den förstnämnda paragrafen i lag 348/1994 och den sistnämnda paragrafen i lag 1286/2016:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om polisens avgiftsbelagda prestationer. Med polisen avses i denna förordning Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, Polisyrkeshögskolan och den lokala polisen.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer som avses 5 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är

1) prestationer som hänför sig till upprätthållande av allmän ordning och säkerhet,

2) vägledning, handledning och rådgivning på polisens initiativ,

3) övervakningsuppgifter, om inte något annat föreskrivs särskilt nedan.

Med stöd av 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgift inte ut för följande prestationer:

1) delgivning i brottmål,

2) beslut eller annan expedition i ärenden som gäller förvaltningsklagan,

3) utlåtanden,

4) behandling av berusade,

5) återkallande av tillstånd, samtycke eller godkännande,

6) tillstånd som beviljas en utlänning som är anställd hos en utländsk beskickning,

7) förlängning av visering när det är fråga om en familjemedlem till en medborgare i ett medlemsland i Europeiska unionen,

8) behandling av anmälan om allmän sammankomst,

9) temporärt identitetskort som utfärdas för att en person i fall där denne inte har någon annan identitetshandling ska kunna rösta i sådana riksdagsval, presidentval, välfärdsområdesval, kommunalval och Europaparlamentsval som avses i 1 § i vallagen (714/1998) och i folkomröstningar och val till sametinget,

10) prestationer enligt förundersökningslagen (805/2011) och handlingar som i ett brottmål första gången ges till en part, åklagaren eller domstolen, handlingar som första gången ges till medlingsförfarande samt handlingar som ges till riksdagens justitieombudsman, justitiekanslern i statsrådet, konsumentombudsmannen, jämställdhetsombudsmannen, dataombudsmannen och diskrimineringsombudsmannen i brottmål som hör till deras uppgifter,

11) polisundersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (872/2011) och handlingar som med anledning av undersökningen första gången ges till en part, med undantag av de prestationer som avses i 6 § 1 mom. 2 och 3 punkten i denna förordning,

12) prestationer vars avgiftsfrihet baserar sig på internationella överenskommelser samt prestationer till samarbetsmyndigheterna för utförande eller utvecklande av polisens uppgifter.

Avgift tas inte ut för sådana i 3 b § i passlagen (671/2006) avsedda nödpass som utfärdats i Finland.

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer

För pass som utfärdas för frontveteraner som deltagit i Finlands krig och personer som deltagit i minröjning åren 1945–1952 tas det ut en sänkt avgift. Sänkta avgifter gäller inte för snabb- och expresspass eller tillfälliga pass.

Rätten till sänkt avgift för ett pass visas med frontmannatecken enligt förordningen om frontmannatecken (772/1969), fronttjänsttecken enligt förordningen om fronttjänsttecken (554/1978), fronttecken enligt förordningen om fronttecken (256/1988) eller frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992), eller med ett intyg enligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) över deltagande i minröjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i den lagen.

4 §
Delgivningsavgifter

Den som är skyldig att betala avgifter enligt denna förordning ska också betala kostnaderna för kungörelse på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet, den officiella tidningen eller någon annan tidning, om kungörelse krävs för fullgörande av den delgivningsskyldighet som avses i 54 § i förvaltningslagen (434/2003).

I fråga om avgifter för delgivning som verkställs av tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten i lagen om stämningsmän (505/1986) och som har rätt att verkställa delgivning föreskrivs särskilt.

Trots vad som föreskrivs i 2 mom. tas det hos tingsrätten ut en avgift på 85 euro för sådan delgivning av stämning i tviste- eller ansökningsmål som verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift

De offentligrättsliga prestationer som avses 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och avgifterna för dem anges i avgiftstabellen i bilagan.

För avslagsbeslut tas det ut en lika stor avgift som för positiva beslut, om inte det i avgiftstabellen särskilt föreskrivs en lägre avgift för avslagsbeslut.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses 6 § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka polisen tar ut en avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde är

1) åtgärder som vidtagits med anledning av ett obefogat alarm förmedlat av en brottsindikator som är kopplad till polisens lokaler eller till nödcentralen eller med anledning av ett obefogat alarm som registrerats av polisen och förmedlats av ett bevakningsbolag,

2) undersökning av rovdjursskador och åtgärder i anslutning till detta,

3) undersökning enligt lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014),

4) granskning av skjutbana,

5) övervakning av dragningen och blandandet av lotterna vid varulotterier,

6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i gissningstävlingar,

7) handräckning till fysiska personer och juridiska personer samt till myndigheter utanför polisförvaltningen, med undantag av utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till Försvarsmakten, handräckning enligt 103 § i civiltjänstlagen (1446/2007), handräckning enligt 31 § i mentalvårdslagen (1116/1990) och handräckning enligt 253 och 254 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015),

8) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga flygtrafiken vilka vidtas på begäran och överstiger den säkerhetsnivå som anges i luftfartslagen (864/2 014) och som bestäms av den behöriga myndigheten på basis av varje enskild säkerhetssituation,

9) åtgärder vid omhändertagande av en okopplad hund enligt jaktlagen (615/1993),

10) lagstadgade informationstjänster,

11) arvoden och ersättningar för tillsynsuppgifter som utförs av de officiella övervakarna enligt 43 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001),

12) beslut om offentlig tillställning vilket innehåller föreskrifter om tillställningen,

13) åtgärd som vidtas på en i artikel 12.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd begäran från en registrerad, om den registrerades begäran om åtgärd är uppenbart ogrundad eller oskälig,

14) på begäran av en registrerad vidtagen åtgärd som avses 30 § 2 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), om den registrerades begäran om åtgärd på grund av att de upprepats eller av någon annan orsak är uppenbart oskälig eller ogrundad,

15) andra prestationer än de som avses i 1–14 punkten men är jämförbara med dem.

För det arbete som polisen utför för att producera en prestation tas som självkostnadspris ut 76 euro per timme och för användning av sådana motordrivna fordon som avses i 2 § 27 punkten i fordonslagen (82/2021) och sådana farkoster som avses i 3 § 1 punkten i sjötrafiklagen (782/2019) tas som självkostnadspris ut 28 euro per timme. Avgiften tas ut för varje påbörjad halvtimme. Vad som föreskrivs ovan i detta moment gäller dock inte arvoden och ersättningar som avses i 1 mom. 11 punkten i denna paragraf.

Om polisens arbete med att bereda ett beslut om en offentlig tillställning omfattar högst två timmar, är prestationsavgiften för beslutet 66 euro. Om beredningen av ett beslut om en offentlig tillställning kräver en längre arbetstid för att allmän ordning och säkerhet ska kunna tryggas, tas det för beslutet ut en prestationsavgift på 76 euro per timme, dock högst 760 euro.

7 §
Tillsynsavgift som tas ut hos Veikkaus Ab

För skötseln av uppgifter i anslutning till den riksomfattande tillsynen över penningspelsverksamheten tas det hos Veikkaus Ab såsom offentligrättslig avgift ut en tillsynsavgift, vars belopp motsvarar beloppet av andra kostnader för skötseln av de uppgifter i anslutning till penningspelsverksamheten som enligt 42 § i lotterilagen ankommer på Polisstyrelsen än de kostnader som ska täckas med avgifter för prestationer enligt 6 § 1 mom. 11 punkten i denna förordning.

8 §
Andra prestationer som hänför sig till tillsynen över penningspelsverksamheten

Prestationer som avses i 7 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten och för vilka en avgift enligt prestationens självkostnadsvärde tas ut hos Veikkaus Ab är planeringen av utrustning och program för den datatekniska tillsynen över penningspelsverksamheten samt anskaffning och underhåll av dessa.

9 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som polisen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) koppling av en automatisk brottsindikator till polisens eller nödcentralens lokaler samt upprätthållande av indikatorns funktionsduglighet,

2) publikationer som ges på beställning,

3) planerings-, expert- och konsulttjänster som utförs på beställning,

4) statistik som görs upp och utredningar som utförs på beställning,

5) användning av lokaler, inventarier och utrustning som polisen förfogar över,

6) kopior som ges till personer utanför polisförvaltningen med undantag för kopior som avses i 10 § samt postningstjänster och handlingar som anskaffas på begäran,

7) sådana utbildnings- och materialtjänster för personer utanför polisförvaltningen och utbildningstjänster inom polisförvaltningen som även kan fås av utomstående samt till undervisningen anslutna tjänster,

8) uthyrning av en bostadslägenhet från Polisyrkeshögskolan,

9) andra än lagstadgade informationstjänster,

10) undersöknings- och produktutvecklingstjänster som utförs på beställning,

11) bistående vid specialtransporter och värdetransporter, säkrings- och skyddsuppgifter samt förartjänster för personer utanför polisförvaltningen,

12) märkningar på föremål som hör till tillämpningsområdet för skjutvapenlagstiftningen,

13) fotografering vid ansökan om pass hos polisinrättningen på Helsingfors–Vanda flygplats,

14) andra prestationer än de som avses i 1–13 punkten men är jämförbara med dem.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. 8 punkten är inkvarteringen dock avgiftsfri för personer som arbetar som timlärare vid Polisyrkeshögskolan.

10 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior av handlingar

För utlämnande av en handling enligt 9 och 11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999) tas det ut en prestationsavgift med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen. För ett beslut genom vilket en myndighet har vägrat lämna ut uppgifter tas det inte ut någon prestationsavgift.

För en svartvit kopia eller en utskrift i A4-format som framställs eller som sänds per fax på grundval av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 0,70 euro per sida. För en kopia eller en utskrift i A3-format samt för en färgkopia eller färgutskrift tas det ut 1,40 euro per sida.

För en skannad handling som sänds per e-post tas avgift ut enligt 2 mom.

Om kopior av en eller flera handlingar har lagrats på en CD-skiva eller DVD-skiva eller en motsvarande elektronisk extern databärare, tas för upptagningen ut en avgift på 23 euro per skiva eller extern databärare.

För en begäran om handlingar som kräver särskilda åtgärder tas det i avgift ut ett självkostnadspris enligt 6 § 2 mom. för det arbete som utförs för att producera prestationen.

11 §
Uttag och återbäring av avgift

Avgiften för behandling av en ansökan tas ut i förskott i samband med inlämnande av ansökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut senare.

Avgiften tas ut även om sökanden återtar sin ansökan, om ansökan återtas efter det att åtgärder för meddelande av beslutet har vidtagits.

Tillsynsavgift enligt 7 § tas ut i efterskott för varje tillsynsavgiftsperiod. Tillsynsavgiftsperioderna är januari–juni och juli–december.

Arvoden och ersättningar enligt 6 § 1 mom. 11 punkten för tillsynsuppgifter som utförs av officiella övervakare tas ut kvartalsvis i efterskott.

Avgifter för de prestationer som avses i 8 § tas ut efter det att Polisstyrelsen har överlåtit prestationen eller betalat räkningen för prestationen.

Avgiften återbetalas, om ansökan har lämnats in utan grund av skäl som beror på myndigheterna.

12 §
Uttag och återbäring av kursavgift

Kursavgifter vid Polisyrkeshögskolan tas ut efter det att ansökan om antagning som studerande till en kurs har godkänts.

Kursavgiften tas dock inte ut, om den som har antagits till en kurs lämnar återbud senast 14 dagar innan kursen inleds. Kursavgiften tas inte heller ut om den som har antagits till kursen är förhindrad att delta på grund av sjukdom eller av någon annan motsvarande orsak.

Polisyrkeshögskolan kan på ansökan återbära en betald kursavgift i de situationer som avses i 2 mom.

13 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

På ett ärende som har inletts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2021

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Konsultativ tjänsteman
Johanna Kari

Bilaga

AVGIFTSTABELL

1. DEN LOKALA POLISENS PRESTATIONER
SKJUTVAPEN (POLISEN)
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhetstillstånd
Vapentillstånd 105 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 48 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 40 €
Parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd, vapentillstånd för gasvapen 40 €
Vapenhanteringstillstånd 43 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 32 €
Godkännande som skytteinstruktör 72 €
Utbildning för skytteinstruktörer 35 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller tilläggskort till samma typ av tillstånd som söks samtidigt, eller ändring av godkännande som skytteinstruktör 35 €
Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 72 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 35 €
Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 50 €
Kontroll av förvaringslokaler
Kontroll av förvaringslokalerna hos en ny idkare av näring i vapenbranschen
(20 § 3 mom. i skjutvapenlagen (1/1998)) 105 €
Annan kontroll av förvaringslokaler 105 €
Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller samtycke 35 €
Europeiskt skjutvapenpass 76 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden för europeiskt skjutvapenpass 35 €
Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 35 €
LOTTERIER OCH PENNINGINSAMLINGAR
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävling 35 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävling 33 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 33 €
Tillstånd för vissa spelautomater och spelanordningar
(56 § i lotterilagen) 35 €
Penninginsamling
Ändring av tillstånd till penninginsamling 30 €
Anmälan om småskalig insamling 63 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 79 €
Ändring av varulotteritillstånd 39 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 41 €
Varuvinstautomat
Tillstånd till varuvinstautomat 44 €
Ändring av tillstånd till varuvinstautomat 26 €
RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 60 €
Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 54 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 52 €
Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 46 €
Identitetskort för utlänningar (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 60 €
Identitetskort för utlänningar, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 54 €
Identitetskort för minderårig 40 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 34 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 32 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan 26 €
Temporärt identitetskort 36 €
Begäran om upplåsning av kort (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, om ett brev som innehåller aktiveringskoden beställs) 23 €
Identifiering av en person
(66 och 67 § i lagen om befolkningsdatasystemet ochBefolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009)), 17 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer 617/2009) 47 €
Pass
Pass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 50 €
Pass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten fördigitalisering och befolkningsdata) 44 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 25 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 22 €
Snabbpass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 69 €
Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 63 €
Expresspass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 89 €
Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 83 €
Tillfälligt pass 85 €
Sjömanspass 65 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 59 €
SÄKERHETSBRANSCHEN (POLISEN)
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 160 €
Godkännande som ordningsvakt 55 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 44 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 44 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 32 €
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevakningsväsendet 225 €
Ändring av tillsättande av ordningsvakter 175 €
Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 55 €
Ändring av godkännande som utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 44 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 44 €
Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 76 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 61 €
Väktare
Godkännande som väktare 55 €
Ändring av godkännande som väktare 44 €
Dubblettexemplar av väktarkort 44 €
Godkännande som tillfällig väktare 52 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 40 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 40 €
OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR SAMT ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av en anmälan om offentlig tillställning 35 €
Behandling av en anmälan om anordnande av fyrverkeri 35 €
Anmälningar
Behandling av en anmälan om utförande av sprängningsarbete 35 €
2. POLISSTYRELSENS PRESTATIONER
Prestationer som hänför sig till skjutvapen
Besiktning av skjutvapen
i Polisstyrelsens lokaler 19 €/vapen
Besiktning av skjutvapen (besiktningarna utförs i kundens lokaler ochmed hjälp av kundens utrustning, kunden ställer behövlig biträdande personal tillbesiktningsförrättarens förfogande och kunden har ett godkänt kvalitetssystem) 3 €/vapen
Märkning av skjutvapen eller del av skjutvapen 11 €/vapen eller vapendel
Besiktning av deaktiverat vapen (i Polisstyrelsens lokaler) 50 €/vapen
Besiktning av deaktiverat vapen (besiktningarna utförs någon annanstans än i Polisstyrelsenslokaler) 400 €/besiktning
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 40 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 35 €
Typbesiktning av patroner 800 €
Partibesiktning av patroner 360 €
Tillsynskontroll av en patronfabrik/kaliber 450 €
Allmän inspektion av en patronfabrik 2 700 €
Kommersiellt införseltillstånd för gassprayer och effektiva luftvapen 68 €
Kommersiellt utförseltillstånd för gassprayer 145 €
Kommersiellt transiteringstillstånd för gassprayer 145 €
Kommersiellt förhandssamtycke 43 €
Kommersiellt införseltillstånd 68 €
Kommersiellt överföringstillstånd 43 €
Tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 43 €
Meddelande om en överföring som hänför sig till ett tidsbundet kommersiellt överföringstillstånd 35 €
Kommersiellt utförseltillstånd 145 €
Kommersiellt transiteringstillstånd 145 €
Privat utförseltillstånd 112 €
Besiktning av signalanordning 50 € vapen/föremål
Näring i vapenbranschen
Näringstillstånd i vapenbranschen 400 €
Ändring av näringstillstånd i vapenbranschen 200 €
Handläggningsavgift för näringsidkarens ändringsanmälan 75 €
Beslut som fattas på grund av näringsidkarens ändringsanmälan 112 €
Prov för ansvarig person 160 €
Godkännande som ansvarig person eller ställföreträdare för en ansvarig person 160 €
Tillsynsavgift per verksamhetsställe som årligen tas ut hos innehavare av näringstillstånd ivapenbranschen:
Handel, förvaring och förmedling 180 €
Handel (endast handel med patroner eller gassprayer) 90 €
Tillverkning 180 €
Reparation och modifiering(tas inte ut om det även finns tillstånd för tillverkning för samma verksamhetsställe) 90 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april. Om en vapennäringsidkare idkar flera verksamheter tas tillsynsavgift ut enligt den dyraste verksamheten, varefter avgiften utökas med hälften av respektive avgift för de andra verksamheterna.Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat Polisstyrelsen att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i vapenbranschen.
Vapensamlare
Godkännande som vapensamlare 255 €
Ändring av godkännande som vapensamlare 135 €
Särskilt farliga skjutvapen
Vapentillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 150 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 80 €
Parallelltillstånd för särskilt farliga skjutvapen eller delar till sådana 65 €
Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 32 €
Skjutbana
Skjutbanetillstånd 430 €
Anmälan om småskalig skjutbana 185 €
Ändring av eller anmälan om banansvarig 43 €
Ändring av ordningsstadga 43 €
Annan ändring av skjutbanetillstånd 108 €
Annan ändring av anmälan om småskalig skjutbana 76 €
Kontroll av sportskyttecentrum 200 €
Sprängämnesprekursorer
Tillstånd för sprängämnesprekursorer 50 €
Gissningstävlingar
Anmälan om anordnande av gissningstävlingar 35 €
Ändring gällande anordnande av gissningstävlingar 33 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela vinnare (särskilt beslut) 33 €
Bingo
Bingotillstånd 180 €
Ändring av bingotillstånd 48 €
Ändring av spelregler eller den största tillåtna spelinsatsen 48 €
Penninginsamling
Tillstånd till penninginsamling 300 €
Ändring av tillstånd till penninginsamling 100 €
Årsanmälan 120 €
Varulotteri
Varulotteritillstånd 330 €
Ändring av varulotteritillstånd 110 €
Tillstånd till undantag när det gäller att meddela resultatet av dragningen(särskilt beslut) 45 €
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen
Näringstillstånd för säkerhetsbranschen 400 €
Ändring av näringstillstånd för säkerhetsbranschen 200 €
Handläggningsavgift för ändringsanmälan 75 €
Beslut som fattas på grundval av ändringsanmälan 112 €
Tillsynsavgift som tas ut hos innehavare av näringstillstånd försäkerhetsbranschen: 155 €
Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april, om den inte har betalats genom den elektroniska tjänsten i samband med årsanmälan.
Tillsynsavgift tas inte ut om tillståndshavaren senast den 31 mars har meddelat Polisstyrelsen att han eller hon har upphört med näringsverksamheten. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har meddelats näringstillstånd i säkerhetsbranschen.
Godkännande som ansvarig föreståndare hos en innehavare avnäringstillstånd för säkerhetsbranschen
Godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarig föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare 175 €
Ändring av godkännande 175 €
Utbildare av ordningsvakter
Godkännande som utbildare av ordningsvakter 175 €
Ändring av godkännande 140 €
Utbildare i användning av maktmedel
Godkännande som utbildare i användning av maktmedel eller skytteinstruktör 175 €
Ändring av godkännande 140 €
Polisstyrelsens övriga prestationer
Tillstånd för användning av polisens emblem 90 €
3. POLISYRKESHÖGSKOLANS PRESTATIONER
Lydnadskontroll för hund
Lydnadskontroll som hänför sig till en bevakningsuppgift 150 €
Lydnadskontroll som hänför sig till en ordningsövervakningsuppgift 120 €
Omtagning av ett moment i lydnadskontrollen 50 €
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel
Utbildning för utbildare i användning av maktmedel 1 255 €
Skytteinstruktörsutbildning 2 555 €
Repetitionsutbildning för utbildare i användning av maktmedel 550 €
Repetitionsutbildning för skytteinstruktörer 800 €
Utbildning för utbildare av ordningsvakter
Grundkurs för utbildare av ordningsvakter 855 €
Repetitionskurs för utbildare av ordningsvakter 450 €
Specialutbildning för förvaringslokaler 1 150 €
4. ANDRA PRESTATIONER
Annat beslut som meddelas på ansökan 38 €
Intyg som utfärdas på begäran 30 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 54 €
Kontrollpass 25 €
Förlängning av visum 30 €
Utlåtande om sökandens lämplighet enligt 91 a § i körkortslagen (386/2011) 31 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.