1190/2021

Helsingfors den 10 december 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Användningen av material och register som Riksarkivet har i sin besittning är avgiftsfri i Riksarkivets lokaler liksom även användningen av material och register som gjorts tillgängliga via allmänt datanät.

Även förvaringen av material som hör till andra ministerier i statsrådet än utrikesministeriet och till justitiekanslersämbetet är avgiftsfri i Riksarkivets mellanarkiv.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och för vilka Riksarkivet tar ut en avgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet är

1) fjärrlån som ges och förmedlas av Riksarkivet, för vilka det tas ut en avgift som motsvarar försändelsekostnaderna och de avgifter som betalats till andra på grund av utförandet av prestationen,

2) styrkta kopior av Riksarkivets handlingar och av handlingar från andra arkiv som förvaras i Riksarkivet samt intyg och utdrag som ges på basis av dessa handlingar, om det inte någon annanstans föreskrivs att de är avgiftsfria.

För andra i denna paragraf avsedda prestationer än de som avses i 1 mom. 1 punkten tas det ut en fast avgift enligt bilagan.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Sådana prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som Riksarkivet bestämmer priset på enligt företagsekonomiska grunder är

1) andra än i 4 § avsedda kopior och utskrifter samt försändelse av dem,

2) utbildnings- och konsultservice,

3) utredningar och forskning, om inte något annat särskilt bestäms eller föreskrivs om avgifterna för dessa,

4) användning och hyra av lokaler och arkivutrymmen,

5) i fråga om analoga material som Riksarkivet innehar när denna förordning träder i kraft användning av arkivutrymmen, utlämnande av uppgifter och informationstjänst till statliga myndigheter eller för deras räkning, om det material som förvaras är yngre än 40 år och myndigheten fortsätter sin verksamhet eller dess uppgifter överförs på en annan myndighet,

6) i fråga om analoga material som överförs till Riksarkivet efter ikraftträdandet av denna förordning användning av arkivutrymmen, utlämnande av uppgifter och informationstjänst till statliga myndigheter eller för deras räkning, om materialet är i förvaringsfasen och i fråga om arkiveringsfasen, om Riksarkivet inte med stöd av arkivlagen har bestämt att handlingen varaktigt ska förvaras i ursprunglig lagringsform.

7) elektronisk förvaring av myndigheters material samt utlämnande av uppgifter och informationstjänst i fråga om elektroniskt material till myndigheter eller för myndigheters räkning, när materialet inte är i arkiveringsfasen eller tjänsten i övrigt tillhandahålls för skötseln av myndigheters uppgifter,

8) övriga prestationer som utförs på beställning eller som överlåts till en enskild kund.

4 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Riksarkivet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som avses i 3 mom. i den paragrafen som kopia eller utskrift med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 10 december 2021

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Undervisningsråd
Anne Luoto-Halvari

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Riksarkivets offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut

INTYG
1. Intyg 31,50 €
Datainnehållet i ett intyg som har upprättats utifrån handlingar, såsom t.ex. en släktutredning, bestäms utifrån användningssyftet.
2. Styrkta kopior
Första sidan 21,00 €
för varje följande sida 3,15 €
3. Styrkt kopia, utdrag eller transumt som skrivs ut på nytt
Per sida 33,60 €
För andra handlingar än de med finska eller svenska som källspråk tas det ut dubbel avgift.
4. Övriga avgifter
Faktureringstillägg vid fakturering 5,25 €
Postens avgifter för tilläggsservice, såsom postförskott, tas ut separat hos kunden.
FJÄRRLÅN
1. Mikrofilmer
Per lånat parti inom Finland, vilket kan innehålla högst 5 mikrofilmrullar eller 500 mikrofilmkort. 18,90 €
Per lånat parti som innehåller både mikrofilmrullar och mikrofilmkort (högst 5 rullar och 500 kort). 29,40 €
Per lånat parti till utlandet (högst 4 rullar eller 300 kort per gång). 29,40 €
2. Handlingar per post (arkivhöljen, band, akter)
Partierna förpackas i paket på högst 15 kg
Per paket (högst 15 kg), en riktning 21,00 €
Per paket (högst 15 kg), två riktningar 31,50 €
3. Handlingar som fraktförsändelser
Transportföretaget fakturerar kunden direkt för kostnaderna för frakten.
4. Övriga avgifter
Expeditionsavgift per fakturerat parti 12,08 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.