1186/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Statsrådets förordning om bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 2 § 6 mom. i bokföringslagen (1336/1997), sådant det lyder i lag 655/2021:

1 §
Sektionens uppgifter

Bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner utför de uppgifter som föreskrivits för den i 116 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) och 112 § i kommunallagen (410/2015) och som bokföringsnämnden anvisat den.

2 §
Sektionens sammansättning och tillsättande

Kommunsektionen består av en ordförande, en vice ordförande och fyra till sex andra medlemmar, som arbets- och näringsministeriet utnämner för bokföringsnämndens mandattid. Av medlemmarna utnämns två från personer som företräder finansministeriet och en från personer som företräder arbets- och näringsministeriet samt från tre till fem från personer som företräder å ena sidan välfärdsområden och välfärdsgrupperingar och å andra sidan kommuner och samkommuner. Ordförande är finansministeriets representant och vice ordförande arbets- och näringsministeriets representant. För ordföranden, vice ordföranden och var och en av medlemmarna utses en suppleant på samma sätt. Av de ordinarie medlemmarna skall minst två vara antingen ledamot eller suppleant i bokföringsnämnden.

3 §
Sektionens beslutförhet

Sektionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs 1 a § i förordningen om bokföringsnämnden (784/1973).

Helsingfors den 16 december 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Konsultativ tjänsteman
Mika Björklund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.