1185/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om stöd för byggande av bredband (1262/2020) 4 § 2 mom.,

ändras lagens rubrik, 3 § 2 punkten, 4 § 3 mom. samt 10 och 12 §, och

fogas till lagen nya 4 a och 4 b §, till 9 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 10 a § som följer:

Lag

om stöd för byggande av fast bredband

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


2) snabb bredbandsförbindelse en fast förbindelse som kan erbjuda en avancerad anslutning av jämn kvalitet,


4 §
Transport- och kommunikationsverkets marknadsanalys

Vid uppgörandet av marknadsanalysen ska Transport- och kommunikationsverket beakta resultaten av den geografiska kartläggning och den prognos som avses i 51 a § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) och därtill göra en separat kartläggning i fråga om offentligt stöd, vilken ska uppfylla de krav som föreskrivs i 4 a § i denna lag.


4 a §
Kartläggning i fråga om offentligt stöd

Den i 4 § 3 mom. avsedda kartläggningen i fråga om offentligt stöd som används vid marknadsanalysen ska uppfylla följande krav:

1) i kartläggningen ska specificeras de geografiska målområden som det offentliga stödet är avsett att täcka och i den ska beaktas alla befintliga offentliga och privata nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund,

2) kartläggningen ska

a) i fråga om fasta nät göras på adressnivå enligt de hushåll och lokaler som finns inom nätets täckningsområde,

b) i fråga om fasta trådlösa accessnät göras på adressnivå enligt de hushåll och lokaler som finns inom nätets täckningsområde eller enligt rutor på högst 100 x 100 meter.

De i 1 mom. 2 punkten avsedda hushållen och lokalerna anses befinna sig inom nätets täckningsområde om de redan har anslutits till nätet eller inom fyra veckor från begäran kan anslutas till nätet och servicen aktiveras med en för slutanvändaren normal anslutningsavgift som inte får innehålla extra eller exceptionella kostnader eller vara högre än den genomsnittliga nätanslutningsavgiften i Finland.

4 b §
Offentligt samråd

Transport- och kommunikationsverket ska för offentligt samråd offentliggöra uppgifter om planerade bredbandsprojekt på sin webbplats. Det offentliga samrådet ska pågå i minst 30 dagar.

Vid offentligt samråd ska teleföretag som är verksamma på marknaden beredas tillfälle att framföra sina synpunkter på projektet och lämna motiverade uppgifter enligt 4 a § om sina befintliga nät samt om sådana nät som de på ett trovärdigt sätt planerar att ta i bruk inom tre år från det att den planerade stödåtgärden offentliggjorts. De nät som teleföretagen uppger ska på ett tillförlitligt sätt kunna erbjuda dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund i målområdet.

Om Transport- och kommunikationsverket sätter en maximitidsfrist som är kortare eller längre än tre år för ibruktagandet av den infrastruktur som stöds, ska samma tidsfrist iakttas också vid bedömning av om nät som avses i 2 mom. planeras på ett trovärdigt sätt. Maximitidsfristen för ibruktagandet av nätet får dock inte vara kortare än två år.

9 §
Annat offentligt stöd

Sådan finansiering som beviljats stödmottagaren med stöd från den i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017 avsedda InvestEU-fonden och de kostnader som finansieringen täcker beaktas inte vid beräkningen av det maximibelopp för offentligt stöd som avses i 1 mom. i denna paragraf, om finansieringen hör till de finansiella produkter som anges i avsnitt 16 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, sådan den lyder ändrad genom kommissionens förordning (EU) nr 2021/1237.

10 §
Villkor för beviljande av stöd

För ett bredbandsprojekt kan det beviljas statligt stöd enligt denna lag endast om den sökande förbinder sig att

1) i minst tio år från det att den sista stödposten betalats ut tillhandahålla sådana med hjälp av stödet uppbyggda nät- och kommunikationstjänster som uppfyller vad som föreskrivs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och föreskrifter som meddelats med stöd av den eller tjänster som motsvarar dem och är förenliga med den lagen och sådana föreskrifter,

2) till skäligt pris och på icke-diskriminerande villkor till andra teleföretag i sju år från det att den sista stödposten betalats ut överlåta nyttjanderätt till det kommunikationsnät, de nätelement och den nätkapacitet som byggts med hjälp av stödet; överlåtelseskyldigheten gäller inte utrustning eller kapacitet som är i stödmottagarens egen användning eller behövs för stödmottagarens eget skäliga kommande behov,

3) i sju år från det att den sista stödposten har betalats ut, på sin webbplats offentliggöra leveransvillkor för tjänsten och andra uppgifter av betydelse med tanke på skyldigheten att överlåta nyttjanderätt på ett sådant sätt att villkoren och uppgifterna är lätta att upptäcka och få tillgång till.

Den tid som anges i 1 mom. 2 och 3 punkten gäller inte master, kabelkanaler eller annan fysisk infrastruktur som byggts med hjälp av stödet. Samma villkor i fråga om nyttjanderätt ska gälla för hela det nät som stöds, samt för de delar av nätet där befintliga infrastrukturer har använts.

Bevisbördan för att prissättningen är skälig och villkoren icke-diskriminerande ligger på stödmottagaren. Om samma egendom också berörs av skyldigheten att överlåta nyttjanderätt eller tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, tillämpas på prissättningen av överlåtelse av nyttjanderätt och på övriga villkor bestämmelserna i denna lag.

Kabelkanaler som byggs med hjälp av stödet ska byggas så att de är tillräckligt stora för minst tre nät och olika nättopologier.

Statligt stöd kan beviljas endast om beviljandet av stödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och marknadens funktion och Europeiska kommissionen inte motsätter sig beviljandet av stödet. Stöd kan beviljas endast för områden där det inte finns något nät som på ett tillförlitligt sätt kan tillhandahålla dataöverföring med en laddningshastighet på minst 100 megabit per sekund, och där det inte på ett trovärdigt sätt har planerats att sådana nät ska tas i bruk på kommersiella villkor under de närmaste tre åren eller inom samma tidsperiod som det nät som beviljas stöd. Maximitidsfristen för ibruktagandet av nätet får dock inte vara kortare än två år.

Det projekt som beviljas stöd måste ge en betydande förbättring jämfört med befintliga nät eller med nät som på ett trovärdigt sätt planeras bli tagna i bruk inom tre år från offentliggörandet av den planerade stödåtgärden eller inom samma tidsfrist som det nät som beviljas stöd. Projektet ska innehålla betydande investeringar i passiv infrastruktur.

Stöd kan endast beviljas för projekt vars totala kostnader uppgår till högst 100 miljoner euro. Stöd kan inte beviljas företag som är i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget avsedda företag i svårigheter.

10 a §
Prissättningen av grossistprodukter

Priset för en i 10 § 1 mom. 2 punkten avsedd nyttjanderätt ska basera sig på något av följande jämförelsevärden:

1) de genomsnittliga offentliggjorda grossistpriser som förekommer i andra jämförbara, mer konkurrensutsatta områden i medlemsstaten eller unionen,

2) om i 1 punkten avsedda offentliggjorda priser saknas, de reglerade priser som Transport- och kommunikationsverket redan fastställt eller godkänt för de berörda marknaderna och tjänsterna,

3) om i 1 och 2 punkten avsedda offentliggjorda eller reglerade priser saknas, ska prissättningen överensstämma med den kostnadsorientering och metod som fastställts i enlighet med det sektorsspecifika regelverket.

12 §
Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader är kostnader

1) som har uppstått efter det att stödansökan blev anhängig,

2) som har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla snabba bredbandsförbindelser,

3) som är nödvändiga för att inom ett projektområde tillhandahålla abonnemang på den plats där en användare är bosatt eller en socioekonomisk drivkraft är placerad.

I 1 mom. 3 punkten avsedda socioekonomiska drivkrafter är

1) sammanslutningar som kan skapa betydande socioekonomiska fördelar för medborgare, företag och lokalsamhällen inom sitt influensområde,

2) utpräglat digitaliserade företag.

Transport- och kommunikationsverket kan i sitt betalningsbeslut justera kostnaderna, om de kostnader som den sökande uppgett är oskäligt höga.

Stödberättigande kostnader är inte kostnader

1) för underhåll av kommunikationsnätet eller kostnader för hyra av delar av nätet,

2) som hänför sig till den del av accessnätet som finns på högst etthundra meters avstånd från den plats där användaren är bosatt eller placerad,

3) i områden som sträcker sig etthundra meter från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas snabba bredbandsförbindelser.

Bestämmelser om minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska delar i kommunikationsnätet som anses vara stödberättigande samt föreskrifter om sättet för kalkylering av kostnader som omfattas av stödet.


Denna lag träder i kraft den 3 februari 2022.

På sådana bredbandsprojekt för vilka Transport- och kommunikationsverket har meddelat ett stödbeslut före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 195/2021
KoUB 24/2021
RSv 169/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.