1183/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) 3 § 1 mom. 2 punkten, 23 §, 35 § 2 mom., 38 § 2 mom. och 62 §, samt

fogas till lagen ett nytt 3 a kap. som följer:

3 §
Syftet med småbarnspedagogiken

Syftet med småbarnspedagogiken som avses i denna lag är att


2) stödja barnets förutsättningar för lärande och främja livslångt lärande och uppfyllandet av utbildningsmässig jämlikhet i enlighet med inkluderande principer,


3 a kap.

Rätt till stöd inom småbarnspedagogiken

15 a §
Stöd för barnets utveckling, lärande och välbefinnande

Ett barn som deltar i småbarnspedagogiken har rätt att som en del av den grundläggande verksamheten inom småbarnspedagogiken få sådant allmänt stöd som barnets individuella utveckling, lärande och välbefinnande förutsätter. Barnet har rätt att få stödet utan dröjsmål när behovet av stöd framkommit. Det allmänna stödet består av enskilda stödformer.

Om det stöd som avses i 1 eller 2 mom. inte är tillräckligt eller barnet behöver starkare stöd, ska stödet ges i form av intensifierat stöd enligt barnets individuella behov. Intensifierat stöd består av flera stödformer som tillämpas regelbundet och samtidigt.

Om det stöd som avses i 1 eller 2 mom. inte är tillräckligt eller barnet behöver stöd till följd av funktionsnedsättning, sjukdom, försenad utveckling eller något annat sådant behov av stöd för lärande eller utveckling som avsevärt sänker barnets funktionsförmåga, ska barnet ges stöd i form av individuellt planerat särskilt stöd. Särskilt stöd består av flera stödformer som tillämpas kontinuerligt och på heltid.

15 b §
Hur stödet till barnet genomförs

Det stöd som ges till ett barn kan omfatta pedagogiska, strukturella och vårdinriktade åtgärder som barnet behöver.

Bestämmelser om att barnets behov av stöd, stödåtgärderna och genomförandet av dem samt utvärderingen av stödets inverkan ska antecknas i barnets individuella plan för småbarnspedagogik finns i 23 §.

Om barnet deltar i småbarnspedagogik hos fler än en anordnare eller producent av småbarnspedagogik och barnet har behov av stöd, ska stödet planeras, genomföras och utvärderas i samarbete mellan anordnarna och producenterna av småbarnspedagogiken.

Bestämmelser om hur barnets behov av stöd ska beaktas i antalet barn och anställda finns i 35 § 2 mom. och 38 § 2 mom.

15 c §
Stödtjänster som tillhandahålls barnet

När ett barns behov av stöd förutsätter det har barnet rätt till rådgivning och undervisning som ges av en speciallärare inom småbarnspedagogik och till sådana tolkningstjänster, assistenttjänster och hjälpmedel som behövs för att delta i småbarnspedagogiken.

15 d §
Bedömning av stödbehovet

Barnets behov av stöd, stödets tillräcklighet och genomförandet av stödet ska bedömas enligt behov, dock minst en gång om året eller när stödbehovet förändras.

En speciallärare inom småbarnspedagogik deltar i den utsträckning det behövs i bedömningen av barnets behov av stöd, stödåtgärderna och genomförandet av åtgärderna.

Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i bedömningen av barnets behov av stöd. Om bedömningen av stödbehovet kräver sådan expertis som finns hos social- och hälsovårdsmyndigheter, ska dessa på begäran av anordnaren av småbarnspedagogiken delta i bedömningen.

Bestämmelser om beaktande av barnets åsikt och önskemål och om samarbetet med barnets vårdnadshavare i samband med bedömningen finns i 20 §.

15 e §
Beslut om stöd och stödtjänster

I fråga om stöd enligt 15 a § 2 och 3 mom. ska ett förvaltningsbeslut fattas utan dröjsmål. I beslutet ska de stödformer som avses i 15 b §, den plats där småbarnspedagogiken ordnas och de stödtjänster som avses i 15 c § anges.

Beslutet fattas av den kommun som ansvarar för anordnandet av småbarnspedagogiken. Om det är fråga om småbarnspedagogik som tillhandahålls av en privat serviceproducent, fattas beslutet på framställning av serviceproducenten av den kommun där det småbarnspedagogiska verksamhetsstället finns.

I fråga om stödtjänster för barnet enligt 15 c § ska ett förvaltningsbeslut meddelas om ärendet inte avgörs i samband med beslutet enligt 1 mom.

Ett sådant beslut som avses i denna paragraf kan verkställas även om det inte vunnit laga kraft.

23 §
Barnets individuella plan för småbarnspedagogik

För varje barn på ett daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp i syfte att genomföra barnets fostran, undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom ska det i planen antecknas barnets behov av stöd enligt 15 b §, stödåtgärderna och genomförandet av dem samt utvärderingen av stödets inverkan.

Den individuella planen för småbarnspedagogik för varje barn ska göras upp i samarbete mellan personalen och barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare. I uppgörandet av planen deltar de anställda som ansvarar för barnets undervisning, fostran och vård. På daghemmen ansvarar en person som har behörighet som lärare inom småbarnspedagogik för att planen görs upp. Kompetensen hos en socionom inom småbarnspedagogik kan utnyttjas i synnerhet när det gäller kännedomen om servicesystemet för barn och familjer. Barnets åsikt ska utredas och beaktas när planen görs upp. Övriga myndigheter, sakkunniga och andra behövliga parter som stöder barnets utveckling och lärande kan delta i uppgörandet av den individuella planen.

Genomförandet av och ändamålsenligheten hos den individuella planen ska utvärderas och planen ses över minst en gång om året. Om barnets behov så kräver ska översynen ske oftare.

35 §
Dimensioneringen av daghemspersonalen

Om det på ett daghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver sådant stöd som avses i 15 a § 2 eller 3 mom., ska detta beaktas i antalet barn eller i antalet anställda som avses i 1 mom., om det på daghemmet inte finns en assistent för sådana barn. Assistenter ska inte räknas in i dimensioneringen enligt 1 mom.


38 §
Dimensionering av personalen vid familjedaghem

Om det i ett familjedaghem finns ett eller flera barn med funktionsnedsättning eller barn som behöver sådant stöd som avses i 15 a § 2 eller 3 mom., ska detta beaktas i antalet barn eller i antalet personer som deltar i småbarnspedagogiska uppgifter, om det i familjedaghemmet inte finns en assistent för sådana barn. Assistenter ska inte räknas in i dimensioneringen enligt 1 mom.


62 §
Sökande av ändring i beslut om rätten till småbarnspedagogik, beslut om stöd till barnet och beslut om antagning till småbarnspedagogik

Omprövning av ett beslut som gäller småbarnspedagogik för ett barn får begäras hos ett sådant kollegialt kommunalt organ som avses i 50 §. Omprövning av ett sådant beslut om stöd och stödtjänster till barnet som avses i 15 e § får begäras hos regionförvaltningsverket.

På begäran om omprövning enligt 1 mom. tillämpas vad som föreskrivs i förvaltningslagen.

På sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 148/2021
KuUB 14/2021
RSv 195/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.