1182/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Livsmedelsverkets beslut om avveckling av en smittad zon som inrättats på grund av högpatogen aviär influensa

ÄRENDETS BAKGRUND

I viltlevande fasaner som påträffats döda i Janakkala kommun bekräftades med hjälp av laboratorieundersökningar vid Livsmedelsverket 28.9.2021 förekomsten av högpatogen aviär influensa av typen H5N1. Livsmedelsverket gav 29.9.2021 ett beslut enligt lagen on djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 om inrättande av en smittad zon i Janakkala. Livsmedelsverket beslöt 4.10.2021 och 15.10.2021 om utvidgning av den smittade zonen på grund av nya fall av smitta.

HÖRANDE

Detta beslut fattas enligt förvaltningslagen (434/2003) 34 § 2 mom. 5 punkten utan hörande av parter. Hörandet är uppenbart onödigt då Livsmedelsverket avvecklar de tidigare beslutade åtgärderna.

AVGÖRANDE OCH MOTIVERINGAR
Avgörande

Livsmedelsverket avvecklar den smittade zonen som 29.9.2021 inrättades i Janakkala kommun enligt lagen om djursjukdomar 26 § 1 mom. punkt 2 och som senare utvidgades 4.10.2021 och 15.10.2021. De åtgärder som bestämts för den smittade zonen upphör att gälla när detta beslut träder ikraft.

Motiveringar

Högpatogen aviär influensa hos fåglar är en i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (djurhälsolagen) artikel 5 och artikel 9 punkt 1 a) avsedd sjukdom i kategori A.

Enligt komissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 artikel 63 får vid officiell bekräftelse av ett utbrott av en sjukdom i kategori A hos vilda djur av förtecknade arter i enlighet med artikel 9.2, 9.3 och 9.4 i den delegerade förordningen (EU) 2020/689 den behöriga myndigheten fastställa en smittad zon för att förhindra ytterligare spridning av sjukdomen. I den delegerade förordningens artiklar 64–65 stadgas om åtgärder som skall tillämpas i den smittade zonen.

Enligt lagen om djursjukdomar (76/2021) 26 § 1 mom. bestämmer Livsmedelsverket om smittade zoner som ska inrättas som en åtgärd enligt del III avdelning II kapitel 1 avsnitt 5 i EU:s djurhälsoförordning och som avses i artiklarna 63 och 103 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 och om nödvändiga förbud, villkor, begränsningar och åtgärder som ska åtföljas inom den. Livsmedelsverket bestämmer även om avvecklandet av den smittade zonen.

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 artikel 67 stadgas om åtgärdernas varaktighet i den smittade zonen. Den behöriga myndigheten skall upprätthålla de åtgärder som tillämpas i den smittade zonen till dess att den epidemiologiska informationen visar att den berörda vilddjurspopulationen inte längre utgör någon risk för att en sjukdom i kategori A introduceras på anläggningar som håller djur av förtecknade arter och den funktionsdugliga expertgruppen rekommenderar att åtgärderna upphävs.

Livsmedelsverket anser att den fasanpopulation som släppts ut i naturen som viltfåglar på sjukdomsutbrottets område som använts för att definiera den smittade zonen inte längre utgör en risk för spridning av högpatogen aviär influensa till djurhållningsplatser för fåglar. De fasaner som i området har dött av sjukdomen har samlats in för att bortförskaffas och nödvändiga biosäkerhetsåtgärder har vidtagits för att hindra att sjukdomen sprids med personer, utrustning eller fordon, och på sjukdomsutbrottets område har inte längre hittats sjuka eller döda fasaner som misstänks ha aviär influensa. Expertgruppen för fågelinfluensa har 3.12.2021 konstaterat att inget hindrar avveckling av zonen om det inte finns fågelinfluensavirus i de prover av fasaner som 7.12.2021 sänts för undersökning. Inom den smittade zonen, där ett betydande antal fasaner finns kvar, har 7.12.2021 tagits prover av fasaner. I Livsmedelsverkets undersökningar som utförts 10.12.2021 har inte hittats fågelinfluensavirus eller antikroppar mot fågelinfluensavirus i dessa prover.

DELGIVNING

På delgivningen av detta beslut tillämpas inte vad som föreskrivs i 9 och 10 kapitlet i förvaltningslagen. Detta beslut träder omedelbart ikraft efter att det har getts.

Beslutet ska publiceras i Finlands författningssamling. Dessutom ska tillsynsmyndigheterna på behörigt sätt och i tillräcklig omfattning informera om beslutet i de kommuner inom vilka området eller zonen har inrättats. Information om beslutet ska dessutom särskilt meddelas sådana för djurhållningsplatser ansvariga aktörer som tillsynsmyndigheten känner till och som beslutet gäller.

TILLÄMPADE LAGRUM

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (djurhälsolagen) 5 och 9 punkt 1 a)

Komissionens delegerade förordning (EU) 2020/689 artikel 9.2, 9.3 och 9.4

Komissionens delegerade förordning (EU) 2020/687 artikel 63–67

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (förordning om animaliska biprodukter)

Lagen om djursjukdomar (76/2021) 1–5, 26, 28–29 och 100 §

Förvaltningslagen (434/2003) 34 §

Lag om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) 7–8 och 10 §

SÖKANDE AV ÄNDRING

Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring genom besvär till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsanvisning ingår som bilaga till detta beslut.

Beslutet ska följas även om ändring har sökts om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Helsingfors den 16 december 2021

Generaldirektör
Antti-Jussi Oikarinen

Avdelningschef
Terhi Laaksonen

Tilläggsuppgifter om beslutet fås vid behov av överinspektör Tiia Tuupanen tel. 0295 205 107 eller per e-post (tiia.tuupanen@ruokavirasto.fi)

BILAGA

Besvärsanvisning

DISTRIBUTION

Jord- och skogsbruksministeriet

Regionalförvaltningsverken

Janakkala, Riihimäki, Tavastehus, Hausjärvi och Loppi kommuner

Kommunalveterinärer inom den smittade zonen

Finlands viltcentral

Finlands jägarförbund

Naturresursinstitutet

Djurhållningsplatser för fjäderfä och fåglar i fångenskap inom den smittade zonen

Bilaga

BESVÄRSANVISNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan överklaga beslutet hos Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvären ska anföras skriftligt.

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datum för beslutets delgivning. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delgivningen.

Dagen för delgivningen räknas på följande sätt:

– Om beslutet har överlämnats till vederbörande eller dennes ombud framgår dagen för delgivningen av det skriftliga intyg som upprättats över delgivningen.

– Om beslutet har sänts per post mot mottagningsbevis, framgår delgivningsdatum av mottagningsbeviset.

– Om beslutet har postats som vanligt brev anses delgivningen ha ägt rum den sjunde dagen efter postningsdagen, om inte annat framgår.

– När det är fråga om så kallad mellanhandsdelgivning (dvs. när beslutet inte har lämnats direkt till vederbörande eller dennes ombud) anses beslutet ha delgivits den tredje dagen efter den dag som anges i delgivnings- eller mottagningsbeviset.

– Om beslutet med partens medgivande har delgivits som elektroniskt meddelande per e-post anses parten ha delgivits beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om ingen annan utredning finns.

Besvärsskriftens innehåll

I besvären ska följande anges:

– det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),

– till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena),

– grunderna för yrkandena,

– vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

Besvärsskriftens bilagor

Till besvären ska följande fogas:

– det överklagade beslutet med besvärsanvisning,

– utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

– de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller en rättegångsbiträde med tillstånd.

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Tavastehus förvaltningsdomstol. Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30. dagen av besvärstiden för att besväret ska kunna behandlas. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter besvärstiden också följande vardag. På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt. http://www.oikeus.fi

Rättegångsavgift

För behandling av besvärsärenden i förvaltningsdomstolen uppbärs en rättegångsavgift om 260 euro. Ändringssökanden är befriad från erläggande av avgift, om förvaltningsdomstolen ändrar ett beslut av lägre myndigheter till ändringssökandens förmån. (Lag om domstolsavgifter 1455/2015 och justitieministeriets förordning 1383/2018)

Kontaktuppgifter

Tavastehus förvaltningsdomstol
Adress: Raatihuoneenkatu 1
13100 TAVASTEHUS
Telefonväxel: 029 56 42200
Telefax: 029 56 42269
E-post: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Tjänstetid kl 8.00–16.15

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.