1181/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden (667/2019) nya 9 a–9 e § som följer:

9 a §
Användaravgift och hur avgiften påförs

Konkursombudsmannen påför en användaravgift för ärendehanteringssystemet för

1) ett konkursbo, när domstolen har fastställt utdelningsförteckningen på det sätt som avses i 13 kap. 14 § i konkurslagen,

2) en gäldenär som är föremål för företagssanering, när domstolen har fattat ett i 77 § i lagen om företagssanering avsett beslut om fastställande av ett saneringsprogram.

Användaravgiften är 230 euro. Avgiften påförs endast en gång för konkursbon och gäldenärer som är föremål för företagssanering.

9 b §
Avstående från uttag av användaravgift

Konkursombudsmannen ska avstå från att ta ut en påförd användaravgift, om

1) konkursboets tillgångar inte räcker till för att i slutredovisningen betala alla de konkursboets skulder som avses i 16 kap. 2 § i konkurslagen,

2) en gäldenär som på grundval av fastställandet av ett saneringsprogram har påförts en användaravgift försätts i konkurs.

En användaravgift som redan betalats återbetalas inte.

9 c §
Förfallodag för användaravgiften samt dröjsmålsränta

Användaravgiften förfaller till betalning 30 dagar efter det att fakturan har skickats.

Konkursombudsmannen kan förlänga betalningstiden på begäran av boförvaltaren, om konkursboet inte har penningmedel för betalning av avgiften när den förfaller till betalning.

På användaravgiften löper ingen dröjsmålsränta.

9 d §
Sökande av ändring i avgiftsbeslut

Omprövning får begäras av beslut om användaravgift. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

9 e §
Verkställighet av användaravgift

Användaravgiften är direkt utsökbar. Bestämmelser om indrivning av avgiften finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

Denna lag tillämpas på sådana konkurser där domstolen efter ikraftträdandet av denna lag fastställer utdelningsförteckningen på det sätt som föreskrivs i 13 kap. 14 § i konkurslagen (120/2004), och på sådana företagssaneringsförfaranden där domstolen efter ikraftträdandet av denna lag fattar ett i 77 § i lagen om företagssanering avsett beslut om fastställande av ett saneringsprogram.

RP 178/2021
LaUB 14/2021
RSv 177/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.