1179/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 2 § 3 mom., 3 § 2 mom., 8 § 1 mom. 7 punkten och bilagan,

sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 770/2020, 3 § 2 mom. i lag 1298/2003, 8 § 1 mom. 7 punkten i lag 1104/2017 och bilagan i lag 887/2020, samt

fogas till lagen en ny 10 §, i stället för den 10 § som upphävts genom lag 770/2020, som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte på produkter som är starkt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter i den medlemsstat i Europeiska unionen där de har frisläppts för konsumtion. På dessa produkter tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 9 kap. i punktskattelagen (182/2010). Denna lag tillämpas inte heller på produkter som är lindrigt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter utfärdade av en medlemsstat i Europeiska unionen och som har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring eller används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning i samband med tillverkningsprocessen för en sådan produkt. På sådana lindrigt denaturerade produkter som ännu inte har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 4 och 8 kap. i punktskattelagen.

3 §

Hänvisningarna i denna paragraf till tulltariffens positioner refererar till nomenklaturen i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1602 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

8 §

Accisfria är, utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen,


7) produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i 6 § 5 mom. i livsmedelslagen (297/2021), om detaljhandelsförpackningen för kosttillskottet som frisläpps för konsumtion inte rymmer mer än 0,15 liter och en anmälan om att kosttillskottet släppts ut på marknaden har gjorts i enlighet med den bestämmelsen,


10 §

För sådan beskattning som ska verkställas i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater får små producenter som avses i artiklarna 4, 9 a, 13 a, 18 a och 22.1–22.3 i rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker själva utfärda intyg över sin årliga produktion och över att verksamheten uppfyller kriterierna enligt dessa artiklar. Intyget utfärdas genom att producenten fyller i de relevanta punkterna i ett administrativt dokument enligt 58 eller 78 § i punktskattelagen. Om avsändaren av produkterna är någon annan än producenten, ska avsändaren fylla i de relevanta punkterna i dokumentet utifrån det dokument från producenten som innehåller motsvarande uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 175/2021
FiUB 22/2021
RSv 189/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Bilaga

SKATTETABELL
Etylalkoholhalt i volymprocent Produktgrupp Skattebelopp
Öl
– över 0,5 men högst 3,5 11. 28,35 cent/centiliter etylalkohol
– över 3,5 12. 38,05 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
– över 1,2 men högst 2,8 21. 36 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 2,8 men högst 5,5 22. 198 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 5,5 men högst 8 23. 287 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 8 men högst 15 24. 421 cent/liter färdig alkoholdryck
Viner
– över 15 men högst 18 25. 421 cent/liter färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
– över 1,2 men högst 15 31. 501 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 15 men högst 22 32. 771 cent/liter färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
– över 1,2 men högst 2,8 41. 30,90 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,8 45. 50,35 cent/centiliter etylalkohol
Övriga 46. 50,35 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.