1178/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 9 och 10 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 9 § 5 mom. och 10 § 6 punkten, sådana de lyder, 9 § 5 mom. i lag 292/2019 och 10 § 6 punkten i lag 1399/2014, som följer:

9 §
Allmän och begränsad skattskyldighet

Med avvikelse från 3 mom. utgör den del av ett kommanditbolags inkomst som motsvarar bolagsandelen för en begränsat skattskyldig tyst bolagsman i bolag som bedriver enbart kapitalplaceringsverksamhet skattepliktig inkomst endast till den del inkomsten är skattepliktig, om den betalas direkt till den skattskyldiga, samt förutsatt att på bolagsmannen tillämpas ett avtal om undvikande av dubbelbeskattning mellan Finland och den stat där bolagsmannen i fråga har sitt hemvist. Om delägarens skattepliktiga inkomst överstiger delägarens andel i sammanslutningens inkomst, ska den överstigande delen betraktas som skattepliktig inkomst under de följande tio skatteåren efter hand som inkomstandelar inflyter. Ett kommanditbolag som bedriver kapitalplaceringsverksamhet ska vara en sådan alternativ investeringsfond som avses i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) där syftet enligt bolagsavtalet och det enda faktiska syftet är att bedriva kapitalplaceringsverksamhet. Detta moment tillämpas dock inte om det är fråga om en situation som avses i 8 a § 1 mom. i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019).


10 §
Inkomst som förvärvats i Finland

Inkomst som förvärvats i Finland är bland annat


6) dividend, överskott från andelslag och annan därmed jämförbar inkomst från ett finskt aktiebolag, andelslag eller annat samfund, andel i finska sammanslutningars inkomst samt inkomstandel från en näringssammanslutning som avses i 8 a § i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022.

Ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 § i inkomstskattelagen (292/2019) tillämpas också på 9 § 5 mom. i denna lag. I fråga om situationer som avses i 8 a § 1 mom. i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019) tillämpas dock 9 § 5 mom. i denna lag inte på bolagsmän som avses i den nämnda ikraftträdandebestämmelsen.

RP 204/2021
FiUB 20/2021
RSv 188/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.