1177/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang (1567/2019) 1 § 2 mom. 2 punkten och 2 § 5 punkten, samt

fogas till 1 § 2 mom. en ny 3 punkt, till 2 § en ny 6 punkt och till lagen en ny 8 a § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Lagen tillämpas på


2) öppna bolag och kommanditbolag, med undantag för 5 § 1 mom. och 6 § 2 mom.,

3) begränsat skattskyldiga subjekt som direkt eller indirekt har en andel i ett omvänt hybridsubjekt.


2 §
Definitioner

I denna lag avses med


5) skattskyldig en aktör som enligt 1 § 2 mom. hör till lagens tillämpningsområde,

6) omvänt hybridsubjekt en i 4 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen avsedd näringssammanslutning som i enlighet med en annan jurisdiktions lagstiftning anses vara en särskild skattskyldig.

8 a §
Situationer med anknytning till ett omvänt hybridsubjekt

Som inkomst för en begränsat skattskyldig bolagsman beskattas en inkomstandel som fåtts från ett omvänt hybridsubjekt, om

1) bolagsmannen är ett subjekt som avses i 2 § 1 punkten,

2) bolagsmannen ensam eller tillsammans med en motsvarande bolagsman i intressegemenskap som uppfyller förutsättningarna i 1 och 3 punkten direkt eller indirekt har en andel i form av rösträtt eller kapital motsvarande 50 procent eller mer i sammanslutningen eller har rätt till 50 procent eller mer av vinsterna i den sammanslutningen, och

3) bolagsmannens hemviststat inte beskattar inkomstandelen på grund av att den anser näringssammanslutningen vara en särskild skattskyldig.

Vid bedömning av uppkomsten av bestämmande inflytande enligt 1 mom. 2 punkten ska en i 1 och 3 punkten i det momentet avsedd bolagsman som agerar tillsammans med en annan bolagsman som uppfyller motsvarande förutsättningar när det gäller rösträtt eller kapitalinnehav i ett omvänt hybridsubjekt, anses inneha samtliga röster eller det kapitalinnehav i det subjektet som innehas av den andra bolagsmannen.

Inkomsten är emellertid skattepliktig endast till den del denna inkomstandel inte beskattas i Finland med stöd av någon annan bestämmelse.

Vid tillämpningen av denna paragraf anses bolagsmän som avses i den vara i intressegemenskap, om

1) en fysisk person eller ett subjekt direkt eller indirekt har en andel i form av rösträtt eller kapital motsvarande 50 procent eller mer i bolagsmännen eller har rätt till 50 procent eller mer av vinsterna eller om en bolagsman direkt eller indirekt har en andel i form av rösträtt eller kapital motsvarande 50 procent eller mer i en annan bolagsman eller har rätt till 50 procent eller mer av vinsterna,

2) en fysisk person eller ett subjekt har ett betydande inflytande på förvaltningen av bolagsmännen eller en bolagsman har betydande inflytande på förvaltningen av en eller flera bolagsmän, eller

3) bolagsmännen ingår i samma koncern för affärsredovisningsändamål.

Vid tillämpningen av 4 mom. ska en person som agerar tillsammans med en annan person när det gäller rösträtt eller kapitalinnehav i ett subjekt anses inneha samtliga röster eller det kapitalinnehav i det subjektet som innehas av den andra personen.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. beskattas en begränsat skattskyldig bolagsmans inkomst inte med stöd av denna paragraf, om det omvända hybridsubjektet är en sådan i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) avsedd alternativ investeringsfond som har bred ägarbas och innehar en diversifierad värdepappersportfölj.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om bolagsmän tillämpas också på ett begränsat skattskyldigt subjekt, om dess andel motsvarande bolagsandelen i ett omvänt hybridsubjekt uppkommer indirekt på basis av ägandet av en eller flera utländska skattemässigt transparenta bolagsmän eller andra subjekt och motsvarande inkomst inte beskattas inom jurisdiktionen därför att den stat där bolagsmannen är belägen eller det begränsat skattskyldiga subjektets hemviststat anser näringssammanslutningen vara en särskild skattskyldig.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2022.

RP 204/2021
FiUB 20/2021
RSv 188/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.