1163/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (277/2017) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Konsekvensbeskrivningens innehåll

Konsekvensbeskrivningen ska innehålla följande uppgifter, som behövs för att dra en motiverad slutsats med beaktande av tillgänglig kunskap och relevanta bedömningsförfaranden vid tidpunkten i fråga samt sådana säregenskaper hos projektet och sådana särdrag i miljön som sannolikt kommer att påverkas:

1) en beskrivning av projektet och dess egenskaper, där hänsyn tas till projektets byggnads- och användningsskeden samt eventuell rivning och exceptionella situationer och där i synnerhet följande uppgifter ingår:

a) projektets syfte, lokalisering, storlek och markanvändningsbehov,

b) energianskaffning och energiförbrukning inom projektet samt material och naturresurser som används,

c) en uppskattning av mängd och typ av buller, vibrationer, ljus, värme och strålning samt andra motsvarande förväntade utsläpp och restprodukter från projektet samt mängd och typ av sådana förväntade utsläpp och restprodukter som kan orsaka vatten och luftförorening samt markförorening ovan och under jord,

d) en uppskattning av mängd och typ av avfall som uppkommer i projektet,

2) uppgifter om den projektansvarige och tidtabellen för planering och genomförande av projektet samt planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut som genomförandet av projektet förutsätter och projektets anknytning till övriga projekt,

3) en redogörelse för hur projektet och dess alternativ förhåller sig till markanvändningsplanerna och till planer och program som gäller användningen av naturresurser och miljöskydd och som är väsentliga med tanke på projektet samt till de miljöskyddsmål som fastställts på unionsnivå eller nationell nivå,

4) en beskrivning av miljöns tillstånd vid tidpunkten i fråga i projektets influensområde och miljöns sannolika utveckling, om projektet inte genomförs,

5) en bedömning av eventuella olyckor och deras följder med beaktande av projektets utsatthet för storolycks- och naturkatastrofrisker, nödsituationer i anslutning till dessa och åtgärder för att bereda sig på sådana situationer samt förebyggande åtgärder och lindringsåtgärder,

6) en bedömning och beskrivning av sannolika betydande miljökonsekvenser för projektet och dess skäliga alternativ,

7) beroende på fallet en bedömning och beskrivning av statsgränsöverskridande miljökonsekvenser,

8) en jämförelse av alternativens miljökonsekvenser,

9) uppgifter om de huvudsakliga orsaker som ligger till grund för det valda alternativet eller valet av alternativ, inklusive miljökonsekvenserna,

10) förslag till åtgärder för att undvika, förebygga, begränsa eller motverka identifierade betydande negativa miljökonsekvenser,

11) beroende på fallet ett förslag om eventuella uppföljningsarrangemang vid betydande negativa miljökonsekvenser,

12) en redogörelse för bedömningsförfarandets faser och deltagandeförfaranden samt deras anknytning till planeringen av projektet,

13) en förteckning över de källor som använts vid utarbetandet av framställningar och bedömningar som ingår i beskrivningen, en beskrivning av de förfaranden som använts vid identifiering, prognostisering och bedömning av betydande miljökonsekvenser samt uppgifter om de brister som konstaterats vid samlandet av uppgifter och om de viktigaste osäkerhetsfaktorerna,

14) information om kompetensen hos de som utarbetat konsekvensbeskrivningen,

15) en redogörelse för hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats, samt

16) ett lättfattligt och åskådligt sammandrag av uppgifterna i 1–15 punkten.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. På ett projekt eller en ändring av ett projekt där information om programmet för miljökonsekvensbedömning har kungjorts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU (32011L0092); EUT L 26, 28.1.2012, s.1
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU (32014L0052); EUT L 124, 25.4.2014, s.1

Helsingfors den 16 december 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Regeringssekreterare
Piia Kähkölä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.