1162/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av 4 § i företags- och organisationsdatalagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) 4 § 2 mom. 12 punkten, sådan den lyder i lag 192/2014, och

fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 192/2014 och 464/2017, en ny 13 punkt som följer:

4 §
Uppgifter som skall lagras i företags- och organisationsdatasystemet

I företags- och organisationsdatasystemet lagras i fråga om de registreringsskyldiga i tillämpliga delar också basuppgifter om


12) den internationella identifieringskoden för juridiska personer,

13) EUID-koden enligt artikel 16.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 om vissa aspekter av bolagsrätt.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 151/2021
EkUB 32/2021
RSv 168/2021
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1151 (32019L1151); EUT L 186, 11.7.2019, s. 80

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.