1155/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om Salla nationalpark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Inrättandet av nationalparken

För att skydda landskapet av skogklädda höjder i Östra Lappland, dess skogar, myrar och åsar samt de arter som förekommer där, för allmän rekreation och allmänt friluftsliv, för att främja intresset för naturen samt för forskning och undervisning finns Salla nationalpark, som är en sådan nationalpark som avses i naturvårdslagen (1096/1996).

2 §
Läge och gränser

Salla nationalpark omfattar cirka 9 983 hektar statsägda områden i Salla kommun. Gränserna har märkts ut med en röd linje på kartorna i bilaga 1 och 2.

3 §
Fridlysningsbestämmelser

Bestämmelser om verksamhet som är förbjuden i nationalparken finns i 13 § i naturvårds-lagen och bestämmelser om undantag från fridlysningsbestämmelserna i 14 och 15 § i den lagen.

De som har sin hemkommun i Salla kommun har rätt att jaga i Salla nationalpark med stöd av 8 § i jaktlagen (615/1993), trots 13 § i naturvårdslagen. Rätt till sådant avlägsnande av en individ av viltarter som tillåts med stöd av 15 § 1 mom. 3 punkten i naturvårdslagen har dessutom delägarna i de renbeteslag som är verksamma i nationalparken och de personer som Finlands viltcentral särskilt har utsett för ändamålet, oberoende av hemkommun.

En medlem av en sådan jaktförening som är registrerad när lagen träder i kraft har rätt att oberoende av hemkommun jaga älg på nationalparkens område, om föreningen har Salla kommun som hemort och nationalparken hör till jaktföreningens jaktområde.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. får jakt inte, med undantag för älgdrev, bedrivas i nationalparken inom det område som har markerats med raster på kartan i bilaga 1.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 104/2021
MiUB 9/2021
RSv 165/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Bilagor 1 och 2: Lag om Salla nationalpark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.