1152/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet år 2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § 2 och 3 mom. i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002), av dem 2 mom. sådant det lyder i lag 902/2013:

1 §

För att täcka kostnaderna för förvaltningen och upprätthållandet av fastighetsdatasystemet samt för informationstjänsterna och utvecklandet av systemet får Lantmäteriverket av de inkomster som under förordningens giltighetstid inflyter av fastighetsdatasystemets prestationer en inkomst som motsvarar dessa kostnader, dock högst 27 procent av inkomsterna under förordningens giltighetstid.

Lantmäteriverket upprättar rapporter över de realiserade kostnaderna och lämnar rapporterna till de kommuner som för fastighetsregister senast vid utgången av februari 2023.

2 §

Lantmäteriverket får under förordningens giltighetstid 771 727 euro för att täcka informationstjänstinvesteringarna i fastighetsdataregistrets inskrivningsdel.

3 §

För att täcka de kostnader som orsakas av andra än i 1 och 2 § avsedda åtgärder inom fastighetsdatasystemet betalas till de myndigheter som sköter systemet följande procentandelar av den inkomst av fastighetsdatasystemets prestationer som kvarstår efter att ersättningar enligt 1 och 2 § betalats ut:

1) Lantmäteriverkets andel är 69,0 procent,

2) den gemensamma andelen för de kommuner som för fastighetsregister är 31,0 procent.

De kommuner som för fastighetsregister får i egenskap av informationsproducenter en del av den för kommunerna gemensamma andelen som avses i 1 mom. 2 punkten och som bestäms enligt antalet registreringshändelser i kommunens fastighetsregister år 2020 och invånarantalet i januari 2021.

Om kommunen under förordningens giltighetstid upphör med att föra fastighetsregister, betalas kommunens andel ut till den myndighet som tar emot registerföringen.

4 §

Av de influtna inkomsterna fördelar Lantmäteriverket andelarna till de kommuner som för fastighetsregister enligt följande:

av de inkomster som har influtit under tiden 1.1.2022–31.5.2022 senast den 30 juni 2022,

av de inkomster som har influtit under tiden 1.6.2022–31.8.2022 senast den 30 september 2022, och

av de inkomster som har influtit under tiden 1.9.2022–31.12.2022 senast den 31 januari 2023.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordningen gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.