1147/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Lag om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015) 4 § och

fogas till lagen en ny 13 a § som följer:

2 kap.

Bestämmelser som ansluter till systemen för erkännande

4 §
Aktörer som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer och de behöriga myndigheternas uppgifter

Utbildningsstyrelsen fattar, om inte annat föreskrivs någon annanstans, beslut om den behörighet för reglerade yrken som bevis på formella kvalifikationer medför. Utbildningsstyrelsen är den behöriga myndigheten i sådana förfaranden som avses i yrkeskvalifikationsdirektivet i fråga om yrken som inte är reglerade i Finland, om inte annat föreskrivs någon annanstans. Beslut om rätt att utöva ett yrke på grundval av yrkeskvalifikationer som förvärvats i ett annat land fattas av samma aktör som beviljar rätt att utöva yrket i fråga på grundval av en examen som avlagts eller en utbildning som genomgåtts i Finland.

En aktör som svarar för erkännande av yrkeskvalifikationer kan vid behov be ett universitet, en högskola eller någon annan läroanstalt eller en utbildningsanordnare om ett utlåtande till stöd för beslutsfattandet. Den som lämnar ett utlåtande kan, med iakttagande av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), hos den som begärt utlåtandet ta ut en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet.

De behöriga myndigheterna för erkännande av yrkeskvalifikationer ska bedriva ett nära samarbete med ursprungsmedlemsstatens behöriga myndigheter och de ska ge varandra ömsesidigt bistånd inom ramen för de tidsfrister som anges i unionens bestämmelser om erkännande.

13 a §
Betalning av avgift för behandling av ansökan och beslutsavgift

För att behandlingen av en ansökan om ett sådant beslut om erkännande av yrkeskvalifikationer som avses i 13 § ska fortsätta vid Utbildningsstyrelsen efter det att ansökan blivit anhängig förutsätts det att avgiften för behandlingen av ansökan har betalats inom 14 dagar från det att ansökan blivit anhängig. Ansökan förfaller om avgiften för behandling av ansökan inte har betalats inom nämnda tidsfrist.

En förutsättning för att få ett beslut på ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer är att beslutsavgiften har betalats.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 13 a § träder dock i kraft först den 1 mars 2022.

RP 155/2021
KuUB 11/2021
RSv 179/2021

Helsingfors den 16 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.