1094/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2022-2023

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 6 § i lagen om Nationella audiovisuella institutet (1434/2007), 29 § i lagen om bildprogram (710/2011) och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådana de lyder, 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten i lag 348/1994, 6 § i lagen om Nationella audiovisuella institutet i lag 671/2013, 29 § i lagen om bildprogram i lag 673/2013 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i lag 495/2005:

1 §
Offentligrättsliga prestationer till självkostnadsvärde

För följande offentligrättsliga prestationer tar Nationella audiovisuella institutet ut en fast avgift som baserar sig på prestationens självkostnadsvärde:

1) klassificering och anmälning av bildprogram 8 euro/program,

2) tillstånd att vid ett särskilt evenemang visa bildprogram som inte är klassificerade eller märkta 160 euro

3) fjärrlåneservice som ges eller förmedlas till statliga och kommunala bibliotek och bibliotek som får statsunderstöd samt till statliga och kommunala myndigheter 10 euro,

4) fjärrlåneservice som ges eller förmedlas till utländska bibliotek samt till inhemska och utländska företag 15,50 euro.

För sändande av prestationer som avses i 1 mom. tas det ut en ersättning som bestäms enligt gällande porton och kostnader som kan jämställas med dem.

2 §
Offentligrättsliga prestationer vars avgift är lägre än självkostnadsvärdet

För följande offentligrättsliga prestationer tar Nationella audiovisuella institutet ut en fast avgift som är lägre än prestationens självkostnadsvärde:

1) utbildning av klassificerare av bildprogram 1 520 euro,

2) repetitionsutbildning för klassificerare av bildprogram 500 euro,

3) beslut med anledning av begäran om omprövning av klassificering enligt 30 § i lagen om bildprogram (710/2011) 90 euro.

För sändande av prestationer som avses i 1 mom. tas det ut en ersättning som bestäms enligt gällande porton och kostnader som kan jämställas med dem.

3 §
Uttagande och efterskänkning av avgifter i vissa fall

Avgifter enligt 1 och 2 § tas ut även när ansökan avslås.

En avgift enligt 1 § 1 mom. 2 punkten kan efterskänkas om prestationen är riktad till statens eller en kommuns utbildnings- eller kulturverksamhet eller allmännyttig verksamhet som främjar den allmänna kulturverksamheten.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Övriga prestationer enligt 7  § 1 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) som Nationella audiovisuella institutet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) klassificeringstjänster,

2) informations- och kopieringstjänster,

3) lån av filmkopior och digitala kopior,

4) kataloger och andra publikationer avsedda för försäljning,

5) fotografitjänster,

6) spedition,

7) användning av lokaler och utrustning,

8) sakkunnigtjänster och utredningar,

9) annan utbildning än sådan som avses i 13 § i lagen om bildprogram,

10) användning av räddningskopior,

11) försäljning av användnings- och visningsrättigheter,

12 inträdesavgifter till filmvisningar, och

13) andra beställda prestationer.

5 §
Övriga avgifter

I fråga om avgifter som tas ut för framtagande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i den lagen beslutar Nationella audiovisuella institutet med beaktande av 34 § i den lagen.

6 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid Nationella audiovisuella institutet är följande prestationer, om de endast medför mindre kostnader:

1) överlåtelse av lagstadgade och frivilliga upptagningar för deponentens eget bruk,

2) verksamhet i samband med internationellt kulturutbyte och samarbete,

3) lokallån ur bibliotekets samlingar samt användning av samlingarna i bibliotekets lokaler och av kataloger,

4) begränsade informations-, handlednings- och rådgivningstjänster,

5) användning av institutets digitala material i form av självbetjäning vid för ändamålet anvisade arbetsstationer,

6) inhemska filmer som förmedlas till allmänheten via en webbtjänst,

7) elevföreställningar och verkstadsverksamhet, och

8) beslut som fattas av bildprogramsnämnden som första besvärsinstans.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 9 december 2021

Forsknings- och kulturminister
Antti Kurvinen

Regeringssekreterare
Elina Anttila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.