1092/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om statsunderstöd som beviljas åren 2022–2026 för projekt för tillväxt och internationalisering inom vattensektorn

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som beviljas av statens medel för projekt för tillväxt och internationalisering inom vattensektorn. Understöd beviljas och betalas inom ramen för de medel som anvisats i statsbudgeten.

På understöd som beviljas för ekonomisk verksamhet tillämpas dessutom de allmänna villkoren i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, nedan den allmänna gruppundantagsförordningen, och villkoren för den berörda stödformen i artiklarna 25–29 i den förordningen, eller kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med vattensektorn samhällelig verksamhet som hänför sig till vattentjänster, reglering av vattendrag, hantering av risker för översvämning och torka, torrläggning och bevattning av marken, dammsäkerhet, underhåll av vattenbyggnader, vattenskydd, hantering av utsläpp i vattendrag samt annan användning, övervakning och vård av yt- och grundvattenresurserna.

3 §
Statsbidragsmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som beviljas med stöd av denna förordning.

4 §
Projekt som understöds

Statsunderstöd kan beviljas för projekt som främjar målen för hållbar utveckling, cirkulär ekonomi eller anpassning till klimatförändringen och som

1) skapar och utvecklar samarbete mellan aktörerna inom vattensektorn,

2) främjar aktörernas förutsättningar att delta i internationell verksamhet inom vattensektorn,

3) främjar utveckling, testning eller internationalisering av lösningar inom vattensektorn eller

4) stärker kompetensen, tillväxten eller förutsättningarna för internationalisering inom vattensektorn på andra sätt än de som avses i 1–3 punkten.

Understöd kan också beviljas för kombinationer av sådana projekt som avses i 1 mom.

5 §
Ansökan om understöd

Understödet ska sökas innan projektet eller det arbete som hänför sig till projektverksamheten inleds.

6 §
Bedömning av och begränsningar för beviljande av understöd

Beviljandet av understödet ska grunda sig på en helhetsprövning som ska innefatta en bedömning av dels projektets förväntade effekt när det gäller utvecklandet av kompetensen inom vattensektorn och uppnåendet av målen, dels förutsättningarna för internationalisering genom projektet samt projektets kostnadseffektivitet, kvalitet och genomförbarhet.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet

1) får understöd inte beviljas ett sådant företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordningen,

2) får understöd inte beviljas och beviljat understöd inte betalas ut, om sökanden inte har iakttagit ett sådant beslut om återkrav av stöd som avses i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001), och

3) ska understödet ha en sådan stimulanseffekt som avses i artikel 6 i den förordningen.

7 §
Mottagare av understöd

Understöd kan beviljas kommuner, samkommuner och deras bolag, andra kommunägda aktörer, föreningar, företag och andra sammanslutningar, dock inte statliga ämbetsverk och affärsverk. Understöd kan också beviljas för gemensamma projekt som genomförs av sammanslutningar av aktörer, varvid understödet beviljas huvudsökanden.

8 §
Understödets maximibelopp

Understödet kan utgöra högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, bestäms understödets maximibelopp med avvikelse från det som föreskrivs i 1 mom. enligt villkoren för den berörda stödformen i den förordningen men är alltid högst 75 procent av de godtagbara kostnaderna.

9 §
Godtagbara kostnader

Understöd kan beviljas för följande nödvändiga och skäliga kostnader som föranleds av ett projekt:

1) personalkostnader,

2) resekostnader,

3) anskaffningskostnader som direkt hänför sig till genomförandet,

4) kostnader för uppföljning av effekterna,

5) andra kostnader för genomförandet av projektet än de som avses i 1–4 punkten.

Om den allmänna gruppundantagsförordningen tillämpas på understödet, bestäms understödets godtagbara kostnader dock enligt villkoren för den berörda stödformen i den förordningen.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2026.

Helsingfors den 9 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Äldre regeringssekreterare
Vilja Klemola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.