1091/2021

Helsingfors den 9 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av fastighetsbildningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i fastighetsbildningsförordningen (1189/1996) 6 § och

ändras 38 och 45 § samt

fogas till förordningen en ny 46 a § som följer:

38 §
Kallelsebrev

När inledandet av en förrättning tillkännages ska i kallelsebrev som avses i 168 § fastighetsbildningslagen och i kallelser som publiceras i tidning och på myndighetens webbplats i det allmänna datanätet nämnas

1) tid och plats för inledande av förrättningen,

2) syftet med förrättningen,

3) det område som förrättningen gäller, specificerat på lämpligt sätt, och

4) andra uppgifter i mån av behov, samt

5) att en sakägares frånvaro inte hindrar att förrättningen verkställs.

45 §
Förrättningshandlingar

Förrättningshandlingar vid en fastighetsförrättning är

1) ansökan och inskrivningsmyndighetens meddelande om beviljande av lagfart,

2) förrättningsförordnande,

3) protokoll,

4) förrättningsbeslutshandling,

5) förrättningskarta,

6) skiftes-, nyskiftes- eller regleringsplan,

7) avtal mellan sakägarna om frågor som ska avgöras vid förrättningen, samt

8) andra handlingar som utvisar hur förrättningen har verkställts eller som har legat till grund för avgöranden som träffats vid förrättningen.

46 a §
Förrättningsbeslutshandling

Utöver vad som föreskrivs i 187 § i fastighetsbildningslagen ska i en förrättningsbeslutshandling som upprättas i ett skriftligt förfarande bland annat antecknas beslutet om det skriftliga förfarandet och en utredning om förutsättningarna för förfarandet. I förrättningsbeslutshandlingen ska dessutom antecknas tidpunkten för meddelande av förrättningsbeslutet och en utredning av förfarandet för att informera sakägarna om tidpunkten för meddelande av förrättningsbeslutet.

Vad som i 46 § 2 och 3 mom. föreskrivs om anteckningar i protokollet, tillämpas även på anteckningar i förrättningsbeslutshandlingen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 9 december 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Leo Olkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.