1079/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Finansministeriets förordning om finansministeriets avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För finansministeriets och i samband med ministeriet verksamma nämnders och andra organs prestationer tas till staten ut avgifter i enlighet med denna förordning, om inte annat föreskrivs någon annanstans.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka finansministeriet tar ut en avgift som motsvarar den enskilda prestationens självkostnadsvärde är prestationer som baserar sig på följande lagar:

1) kreditinstitutslagen (610/2014),

2) lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017),

3) lagen om investeringstjänster (747/2012),

4) lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017),

5) lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009),

6) lagen om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem (1084/1999).

Den i 1 mom. avsedda avgiften bestäms särskilt för varje prestation på grundval av prestationens självkostnadsvärde så att den arbetstid som används till att producera prestationen multipliceras med det genomsnittspris för en direkt arbetstimme som baserar sig på finansministeriets kostnadskalkyl. Genomsnittspriset för en arbetstimme är 90 euro.

3 §
Tjänsteutmärkelsetecken

Tjänsteutmärkelsetecken och diplom givs avgiftsfritt.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

Prestationer som finansministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder är följande:

1) licens enligt mönsterrättslagen (221/1971),

2) publikationer,

3) fotokopior och andra avskrifter samt sändandet av dem, med undantag av kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

4) utredningar och undersökningar,

5) tjänster och produkter som hänför sig till ministeriets informationssystem,

6) ministeriets informationstjänster,

7) andra tjänster än de som grundar sig på i 1–6 punkten avsedda uppdrag och sådana därmed jämförbara tjänster som hör till ministeriets ansvarsområde.

Avgifterna för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för utlämnande av kopior eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i den lagen bestäms av finansministeriet med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

På prestationer i ärenden som har varit anhängiga vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 3 december 2021

Finansminister
Annika Saarikko

Ekonomichef
Jan Holmberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.