1077/2021

Helsingfors den 2 december 2021

Statsrådets förordning om betalning år 2022 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådant det lyder i lag 689/2001:

1 §

Frontunderstöd kan på ansökan beviljas av statsmedel i enlighet med denna förordning till

1) utländska frontmän i svåra ekonomiska omständigheter som är fast bosatta i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som frivilligt deltagit i Finlands krig,

2) utlänningar som frivilligt deltagit i Finlands krig, är fast bosatta i Finland och har beviljats frontmannatecken för utlänningar enligt förordningen om frontmannatecken för utlänningar (418/1992) eller som uppfyller förutsättningarna för beviljande av tecknet.

2 §

Frontunderstöd beviljas som engångsbetalning till ett belopp av 2 000 euro.

3 §

Utgifterna för frontunderstödet betalas av det anslag som i statsbudgeten för 2022 har reserverats för ändamålet under moment 33.50.54.

4 §

Frontunderstöd beviljas av Statskontoret. Ansökan om understöd ska göras före utgången av 2022.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 2 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Eva Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.