1076/2021

Helsingfors den 2 december 2021

Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 c § 1 mom. i lagen om statsbudgeten (423/1988), sådant det lyder i lag 689/2001:

1 §

För rehabilitering enligt denna förordning kan den godkännas som behöver rehabilitering och vars

1) make har skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939–1945 så att hans invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) är minst 30 procent,

2) make, som skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939–1945, har avlidit, om makens invaliditetsgrad vid hans död var minst 30 procent,

3) make, som skadats eller insjuknat till följd av krigen 1939–1945, har avlidit, och den som ansöker om rehabilitering får full försörjningspension efter den skadade eller insjuknade maken fast hans invaliditetsgrad inte har kunnat fastställas,

4) make har avlidit eller försvunnit till följd av krigen 1939–1945 och den som ansöker om rehabilitering får försörjningspension enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst.

En ytterligare förutsättning i fall som avses i 1 mom. 1 punkten är att makarna bor tillsammans. Det förhållandet att en krigsinvalid placerats i institutionsvård hindrar dock inte att makan godkänns för rehabilitering.

En i 1 mom. 2–4 punkten avsedd person som på nytt har börjat få försörjningspension efter att ett senare äktenskap upplösts, kan inte godkännas för rehabilitering.

2 §

En period av slutenvårdsrehabilitering varar högst två veckor och en dagrehabiliteringsperiod högst 15 dagar.

Öppenvårdsrehabilitering kan omfatta en serie på högst 15 behandlingstillfällen. Kostnaderna för en behandlingsserie får uppgå till högst 1 050 euro per rehabiliteringsklient, dock så att kostnaderna för öppenvårdsrehabilitering som ges i hemmet får uppgå till högst 1 575 euro per rehabiliteringsklient.

3 §

Statskontoret väljer på basis av ansökningar de personer som ska rehabiliteras. Till ansökan ska det fogas ett läkarintyg som visar behovet av rehabilitering. Till en ansökan om öppenvårdsrehabilitering ska det fogas en behandlingsordination eller en kopia av en sådan.

Vid val av personer som ska rehabiliteras ska företräde ges sådana i 1 § 1 mom. 1 punkten avsedda personer vars makes invaliditetsgrad är 100 procent.

4 §

Slutenvårdsrehabilitering och dagrehabilitering ges på sådana rehabiliteringsinrättningar som Statskontoret godkänt. Öppenvårdsrehabilitering kan ges av sådana serviceproducenter och självständiga yrkesutövare som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990).

Statskontoret betalar kostnaderna för rehabiliteringen direkt till rehabiliteringsinrättningarna, serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna.

5 §

Utgifterna för rehabiliteringen betalas av det anslag som i statsbudgeten för 2022 har reserverats för ändamålet under moment 33.50.53.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Helsingfors den 2 december 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Eva Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.