1073/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av lagen om djursjukdomar

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 76 § i lagen om djursjukdomar (76/2021) ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 94 a § som följer:

76 §
Rätt att få uppgifter

Regionförvaltningsverket har dessutom rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få de uppgifter ur registret enligt 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) som är nödvändiga för påförande av påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen enligt 94 a § i denna lag.

94 a §
Påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen

Regionförvaltningsverket kan påföra en påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen på minst 300 och högst 5 000 euro, om någon

1) bryter mot en i 11 § 1 mom. föreskriven skyldighet i anslutning till den obligatoriska zoonosövervakningen, den i 15 § 2 mom. föreskrivna skyldigheten att vaccinera eller ge behandling åt djur eller den i 16 § 1 mom. föreskrivna skyldigheten vid ordnande av en sådan djurutställning eller någon annan motsvarande tillställning där nötkreatur, får och getter, svin eller fjäderfän tillfälligt samlas från flera olika anläggningar,

2) inte iakttar en skyldighet eller ett förbud som med stöd av 17 § föreskrivs i syfte att förhindra spridningen av en djursjukdom,

3) försummar uppgörandet av en i 18 § avsedd beredskapsplan,

4) försummar att vidta de provtagningsåtgärder som vid en övervakningsundersökning ålagts denne med stöd av 23 § 4 mom.,

5) bedriver verksamhet som förutsätter tillstånd, godkännande, utseende eller registrering enligt 39–41, 43, 53, 63 eller 64 § utan sådant tillstånd, godkännande eller utseende eller sådan registrering som krävs,

6) till eller från landet förflyttar sådana djur eller produkter som inte uppfyller kraven på djur eller produkter som förflyttas enligt del IV i EU:s djurhälsoförordning, förordningen om sällskapsdjur eller 52 § i denna lag eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av dessa, eller enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av 51 § 3–5 punkten i denna lag, eller förflyttar djur eller produkter i strid med artikel 15 i TSE-förordningen eller med bestämmelser som utfärdats med stöd av 47 § 2 mom. i denna lag,

7) släpper djur fria i naturen i strid med 48 § 1 mom. eller del IV avdelning II i EU:s djurhälsoförordning, eller

8) försummar skyldigheten enligt 55 § att förvara dokument.

Tullen kan påföra en påföljdsavgift enligt 1 mom. om förseelsen eller försummelsen har upptäckts i kontroll som utförts av Tullen.

Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek ska hänsyn tas till förfarandets art och skadlighet och hur ofta förfarandet upprepats. Avgiften behöver inte påföras eller avgiften kan påföras till ett mindre belopp än minimibeloppet, om gärningen kan anses vara ringa eller om det med tanke på försummelsens art, hur ofta den upprepats, försummelsens planmässighet och andra omständigheter är skäligt att ingen avgift påförs eller att den påförs till ett mindre belopp än minimibeloppet. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen får inte påföras en fysisk person som misstänks för samma gärning i en förundersökning, en åtalsprövning eller ett sådant brottmål som behandlas i domstol eller har dömts för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom. Om en påföljdsavgift påförts en fysisk person, får personen inte för samma gärning påföras en ytterligare påföljdsavgift eller i domstol dömas till straff.

Påföljdsavgift inom djursjukdomskontrollen får inte påföras om det har förflutit mer än ett år sedan gärningen begicks. En påföljdsavgift preskriberas fem år efter den dag då det lagakraftvunna avgörandet om påföljdsavgiften meddelades. Påföljdsavgiften avskrivs när den betalningsskyldiga fysiska personen avlider. Bestämmelser om verkställighet av påföljdsavgiften finns i lagen om verkställighet av böter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 101/2021
JsUB 15/2021
RSv 162/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.