1072/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av 25 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) 25 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1358/2014, som följer:

25 §
Särskilda bestämmelser i fråga om tvärvillkor

Närings-, trafik- och miljöcentralen och regionförvaltningsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av livsmedelslagen (297/2021), lagen om djursjukdomar (76/2021), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), foderlagen (1263/2020), lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) och djurskyddslagen (247/1996) till den del tillsynen gäller iakttagandet av andra tvärvillkor än de som avses i 1 mom. Närings-, trafik- och miljöcentralen utövar tillsyn över efterlevnaden av lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021) till den del tillsynen gäller iakttagandet av tvärvillkoren. Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna om tillsyn och tillsynsmyndigheter i de nämnda lagarna och i veterinärvårdslagen (765/2009) iakttas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna lag slutförs med iakttagande av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 101/2021
JsUB 15/2021
RSv 162/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.