1071/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av 2 § i veterinärvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i veterinärvårdslagen (765/2009) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 519/2015, som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Bestämmelser om tillsyn som hör till tillämpningsområdet för denna lag finns dessutom i livsmedelslagen (297/2021), lagen om djursjukdomar (76/2021), lagen om animaliska biprodukter (517/2015), djurskyddslagen (247/1996), lagen om transport av djur (1429/2006), lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014), lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013) och lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 101/2021
JsUB 15/2021
RSv 162/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.