1070/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av lagen om animaliska biprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om animaliska biprodukter (517/2015) en ny 33 a § som följer:

33 a §
Register över platser för utfodring med kadaver

I fråga om en plats för utfodring med kadaver registreras följande uppgifter:

1) identifikationsuppgifter om den driftansvarige som ansvarar för utfodringsplatsen,

2) utfodringsplatsens läge,

3) tidpunkt när utfodringsverksamheten är avsedd att inledas,

4) den animaliska biproduktens art eller beskaffenhet,

5) det område eller den plats där biprodukten samlas in,

6) väsentliga förändringar i verksamheten,

7) upphörande med verksamheten.

Den driftansvarige är skyldig att för införande i registret över platser för utfodring med kadaver anmäla de uppgifter som avses i 1 mom. 1–5 punkten innan utfodringen inleds samt de uppgifter som avses i 6 och 7 punkten inom 30 dygn från händelsen i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 101/2021
JsUB 15/2021
RSv 162/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.