1067/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i arbetstidslagen (872/2019) 34 § 5 mom., 39 § 2 mom. och 44 § 1 mom. som följer:

34 §
Undantag genom kollektivavtal

I riksomfattande kollektivavtal får dessutom, trots begränsningarna av arbetstiden i 5 § och bestämmelserna om dygnsvila i 25 §, avtalas om exceptionell ordinarie arbetstid i arbete som endast tidvis utförs inom den arbetstid per dygn då arbetstagaren ska vara beredd att arbeta. I sådana fall ska arbetstagaren säkerställas en ersättande vilotid som motsvarar vilotiderna enligt 25 § omedelbart efter det arbetsskiftet avslutats.


39 §
Dispens

Om regionförvaltningsverket har beviljat arbetsgivaren tillstånd enligt 1 mom. som tidsbestämt och förhållandena inte har förändrats väsentligt efter att tillståndet beviljades, kan arbetsgivaren och arbetstagarnas i 36 § 2 mom. avsedda företrädare komma överens om att det tillstånd eller den befrielse som regionförvaltningsverket beviljat ska fortgå.

44 §
Arbetstidsförseelse

En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna om maximiarbetstid i 18 §, om nödarbete i 19 §, om minimivilotiderna i 25–27 § eller om skyldigheten att göra upp en arbetsskiftsförteckning i 30 §, ska för arbetstidsförseelse dömas till böter.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 161/2021
AjUB 15/2021
RSv 158/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.