1062/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag (508/2020) 1 § 1 mom. och 14 §, sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag 609/2021 och 14 § i lag 280/2021, samt

fogas till lagen en ny 5 e § och en bilaga som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om temporärt statligt stöd som beviljas i Finland verksamma företag för att underlätta allmänna svårigheter i affärsverksamheten till följd av covid-19-pandemin och som Europeiska kommissionen enligt särskild anmälan har godkänt som förenligt med den inre marknaden (kostnadsstöd).


5 e §
Företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen samt företag som omfattats av begränsningar i affärsverksamheten

Ett företag inom turist- och restaurangbranschen och evenemangsbranschen kan beviljas kostnadsstöd för den stödperiod som omfattar tiden från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 september 2021, om företaget den 1 juni 2021 var verksamt inom något av de verksamhetsområden enligt Näringsgrensindelningen 2008 som nämns i bilagan och om företaget i sin ansökan visar att dess omsättning för stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Även om ett företag inte har varit verksamt inom något av de verksamhetsområden som nämns i bilagan, kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en sådan offentligrättslig begränsning för att bekämpa pandemin som gällt företaget och som infallit under den stödperiod som avses i 1 mom. och att dess omsättning för stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Även om ett företag inte har varit verksamt inom något av de verksamhetsområden som nämns i bilagan, kan företaget beviljas kostnadsstöd, om företaget i sin ansökan visar att dess affärsverksamhet har drabbats av en sådan offentligrättslig begränsning för att bekämpa pandemin som gällt en för företaget viktig kundgrupp och som infallit under den stödperiod som avses i 1 mom. och att dess omsättning för stödperioden har minskat med mer än 30 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden.

Vid beviljande av kostnadsstöd beaktas av de kostnader som avses i 4 § 3 och 4 punkten högst ett belopp som motsvarar fyra gånger företagets månatliga omsättning i genomsnitt under jämförelseperioden. Från stödet avdras andra sådana stöd enligt denna lag som beviljats företaget för den stödperiod som avses i 1 mom. Om stödbeloppet efter avdraget blir mindre än 2 000 euro, betalas stödet inte ut. Stödet kan sökas från december 2021. Stödets maximibelopp är en miljon euro.

Ett företag som avses i 1–3 mom. kan beviljas kostnadsstöd för den stödperiod som avses i 1 mom. i enlighet med den formel som anges i 5 § utifrån följande faktorer:

1) företagets omsättning under den stödperiod som avses i 1 mom., som definieras som

a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 september 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen,

b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juli 2021 till och med den 30 september 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,

c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,

d) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2021 till och med den 28 februari 2021 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan, om företaget är grundat den första dagen den anmälningsperiod för mervärdesskatt som med stöd av 2 punkten underpunkterna a–c är tillämplig eller därefter,

e) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juni 2021 till och med den 30 september 2021 enligt företagets egen anmälan, om företaget inte lämnat in mervärdesskattedeklarationer,

2) företagets omsättning under jämförelseperioden, som definieras som

a) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juni 2019 till och med den 30 september 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen månatligen,

b) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juli 2019 till och med den 30 september 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kvartalsvis,

c) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer, om företaget deklarerar sin mervärdesskatt till Skatteförvaltningen kalenderårsvis,

d) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 januari 2020 till och med den 29 februari 2020 enligt företagets mervärdesskattedeklarationer eller, om sådana saknas, enligt företagets egen anmälan, om företaget är grundat den första dagen den anmälningsperiod för mervärdesskatt som enligt underpunkterna a–c är tillämplig eller därefter,

e) företagets månatliga omsättning i genomsnitt från och med den 1 juni 2019 till och med den 30 september 2019 enligt företagets egen anmälan, om företaget inte lämnat in mervärdesskattedeklarationer.

På stöd enligt denna paragraf tillämpas inte 2 § 1 och 2 punkten, 3 §, 4 § 1 och 2 punkten, 5 § 1 och 3 mom. och 7 § 1 mom.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 30 juni 2022.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2021.

RP 207/2021
EkUB 33/2021
RSv 183/2021

Helsingfors den 3 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Näringsminister
Mika Lintilä

Bilaga

Verksamhetsområden, inom vilka verksamma företag kan beviljas kostnadsstöd enligt 5 e §
49310 Kollektivtrafik
49320 Taxitrafik
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss
49392 Chartertrafik med buss
55101 Hotell
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar
55201 Vandrarhem
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering
55300 Campingplatsverksamhet
55901 Internat och pensionat
55902 Gårdsturism, bed & breakfast
55903 Uthyrning av semesterstugor
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll
56101 Restauranger
56102 Café-restauranger
56103 Matkiosker
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet
56301 Öl- och drinkbarer
56302 Caféer och kaffebarer
59140 Filmvisning
74901 Programbyråer och managertjänster
79110 Resebyråverksamhet
79120 Researrangemang
79900 Turist- och bokningsservice
82300 Arrangemang av kongresser och mässor
90010 Artistisk verksamhet
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet
90030 Litterärt och konstnärligt skapande
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d.
91010 Biblioteks- och arkivverksamhet
91020 Museiverksamhet
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
93110 Drift av sportanläggningar
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
93130 Drift av gymanläggningar
93190 Annan sportverksamhet
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet
93291 Skid- och slalomanläggningar
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.