1057/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 2 december 2021

Arbets- och näringsministeriets förordning förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992), sådan paragrafen lyder i lag 305/2013:

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Bestämmelser om bestämmande på basis av kostnadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp av de avgifter som tas ut för Patent- och registerstyrelsens offentligrättsliga prestationer finns i 2 och 3 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer (1032/1992).

Prestationsgrupperna är följande:

1) patentärenden,

2) nyttighetsmodellärenden,

3) ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets,

4) ärenden som gäller ombud för industriellt rättsskydd,

5) handelsregisterärenden,

6) varumärkesärenden,

7) mönsterrättsärenden,

8) företagsinteckningsärenden,

9) stiftelseärenden,

10) föreningsärenden,

11) ärenden som gäller religionssamfund,

12) revisionsärenden.

2 §
Offentligrättsliga prestationer för vilka en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet tas ut

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet är följande:

1) föreningsärenden,

2) ärenden som gäller religionssamfund.

3 §
Avgiftsfria prestationer

Prestationer som avses i 3 § 4 mom. i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen inte tar ut någon avgift är följande:

1) anmälningar om upphörande av rättigheter som införts i de register som förs av Patent- och registerstyrelsen eller nämnden för ombud för industriellt rättsskydd,

2) införande i Patent- och registerstyrelsens register av tillkännagivanden som sänts av myndigheter,

3) de mottagningsintyg som ges av Patent- och registerstyrelsen,

4) registeranmälningar om bokslutsuppgifter som gjorts inom åtta månader från räkenskapsperiodens utgång,

5) registeranmälningar om stiftelsers årsrapporter som gjorts inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång,

6) antecknande av adressändringar i de register som förs av Patent- och registerstyrelsen eller nämnden för ombud för industriellt rättsskydd,

7) anmälningar till Patent- och registerstyrelsens register om upphörande av näringsverksamhet och upplösning av sammanslutningar samt slutredovisningsanmälningar i samband med detta,

8) de kopior av bolagsordningar, stadgar och bolagsavtal samt utdrag ur handelsregistret som ges av Patent- och registerstyrelsen i samband med registrering av grund- eller ändringsanmälan,

9) dödande av företagsinteckningar,

10) anmälningar om egen avgång,

11) införande i registret av stiftelser som fått tillstånd att bildas,

12) anteckningar som gäller ändring av namn, hemort eller ombud i patentregistret, nyttighetsmodellregistret, kretsmönsterregistret, varumärkesregistret, mönsterregistret eller i de register som förs av nämnden för ombud för industriellt rättsskydd,

13) Patent- och registerstyrelsens utlämnande av uppgifter i standardformat till statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, läroanstalter som ordnar utbildning som leder till vetenskaplig forskning och lagstadgad examen och till Folkpensionsanstalten samt till sådana registermyndigheter i andra länder med vilka det särskilt avtalats om ömsesidig avgiftsfrihet,

14) Patent- och registerstyrelsens utlämnande av uppgifter i standardformat till statens specialfinansieringsbolag eller Business Finland Ab för registrering i det kundinformationssystem som avses i 4 § i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017),

15) ärenden som gäller anmälan av personbeteckningar för personer i uppgifter hos registrerade näringsidkare som införts i handelsregistret före den 1 januari 1994,

16) ändringsanmälningar som gäller strukturering av bostads- och fastighetsaktiebolags bolagsordningar och som görs med hjälp av ett elektroniskt system,

17) anmälningar om sammanslutningars verkliga förmånstagare,

18) ömsesidiga fastighetsaktiebolags anmälningar för registrering av bolagsform,

19) elektroniska handelsregisterutdrag som inte innehåller uppgifter om förmånstagare och som beställs och sammanställs i Patent- och registerstyrelsens informationstjänst Virre,

20) ändringsanmälningar som gäller filialer till sådana näringsidkare i aktiebolagsform som har hemort i medlemsstater i Europeiska unionen.

4 §
Företagsekonomiska prestationer

Prestationer som avses i 4 § i lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och som Patent- och registerstyrelsen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande prestationer som tillhandahålls på beställning eller står till buds:

1) utredningar och undersökningar,

2) utbildnings- och konsulteringstjänster,

3) publikationer,

4) avskrifter,

5) register- och databastjänster,

6) användningen av lokaler och anordningar som är i Patent- och registerstyrelsens besittning,

7) sådana andra än i 1–6 punkten avsedda tjänster och prestationer som baserar sig på en beställning eller ett uppdrag.

Beslut om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av Patent- och registerstyrelsen med beaktande av 34 § i den lagen.

5 §
Prissättningen av offentligrättsliga prestationer

De i 1 och 2 avsedda avgifterna framgår av tabellen i bilagan.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 19 och 20 punkten träder dock i kraft först den 1 augusti 2022. Förordningen gäller till och med den 31 december 2023.

Helsingfors den 2 december 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Sami Teräväinen

Bilaga

AVGIFTSTABELL (PRS)

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

1. Nationella patentärenden

Ansökningsavgift 500 €
Ansökningsavgift för elektronisk ansökan enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 400 €
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver femton 50 €
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökan gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 50 €
Särskild tilläggsavgift i de fall, då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen (550/1967) och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och 36 § eller 37 § i patentlagen inte tillämpas 500 €
Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 350 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom. i patentlagen 125 €
Återupptagningsavgift, första gången 70 €
Återupptagningsavgift, övriga gånger 140 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Publiceringsavgift 500 €
Publiceringsavgift för korrigering av en översättning 500 €
Publiceringsavgift, då handlingarna för publiceringen har inlämnats elektroniskt enligt bilaga 2 till patentbestämmelserna 400 €
Årsavgifter för patentansökningar och patent:
1:a–3:e året 200 €
4:e året 125 €
5:e året 150 €
6:e året 200 €
7:e året 250 €
8:e året 300 €
9:e året 350 €
10:e året 400 €
11:e året 450 €
12:e året 500 €
13:e året 550 €
14:e året 600 €
15:e året 650 €
16:e året 700 €
17:e året 750 €
18:e året 800 €
19:e året 850 €
20:e året 900 €

En årsavgift som betalas efter förfallodagen för årsavgiften enligt 41 § 3 mom. eller 42 § 3 mom. i patentlagen ska betalas förhöjd med 20 procent.

Invändningsavgift 800 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Handläggningsavgift för begränsning enligt 53 a § i patentlagen 800 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 100 €
Prioritetsbevis 70 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 €  + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €

2. Nationella nyttighetsmodellrättsärenden

Registreringsavgift 250 €
Registreringsavgift för elektronisk ansökan enligt bilaga 1 till bestämmelserna om nyttighetsmodellrätt 200 €
Tilläggsavgift för varje skyddskrav utöver fem 20 €
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 45 d § 2 mom. i lagen om nyttighetsmodellrätt (800/1991) 100 €
Återupptagningsavgift 50 €
Avgift för förnyelse av registrering för fyra år 250 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för förnyelse av registrering för två år 200 €
Förhöjning av förnyelseavgiften 50 €
Avgift för krav om ogiltigförklaring 70 €
Avgift för avgörande enligt 26 a § i lagen om nyttighetsmodellrätt 450 €
Avgift för anteckning i registret över nyttighetsmodellrätt, för varje anteckning 100 €
Översättningsavgift 70 €/sida
Prioritetsbevis 50 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €
Granskningsavgift 300 €
Avgift för utlåtande 100 €
Uppskovsavgift 50 €

3. Ärenden enligt konventionen om patentsamarbete (FördrS 80/1980, PCT)

Nyhetsgranskningsavgift enligt PCT-regel 16.1.a 1 775 €
Tilläggsavgift för nyhetsgranskning enligt PCT-regel 40.2.a 1 775 €
Avgift för kompletterande nyhetsgranskning enligt PCT-regel 45bis.3 1 775 €
Återbetalning av nyhetsgranskningsavgiften enligt PCT-regel 16.3. och 41.1. Om prioritet för en internationell ansökan åberopas från en ansökan som tidigare har varit föremål för en nationell eller internationell nyhetsgranskning, en kompletterande internationell nyhetsgranskning eller en nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), som utförts av Patent- och registerstyrelsen, en nordisk patentmyndighet eller Europeiska patentverket, och om Patent- och registerstyrelsen kan utnyttja resultatet av den tidigare granskningen, är beloppet på återbetalningen 300 €
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 58.1.b 600 €
Tilläggsavgift för förberedande patenterbarhetsprövning enligt PCT-regel 68.3.a 600 €
Vidarebefordringsavgift 135 €
Prioritetsbevis 70 €
Översändande av prioritetshandling enligt 47 § i patentförordningen (669/1980) 15 €
Förseningsavgift för översättning enligt PCT-regel 12.3.e eller 12.4.e. Förseningsavgiften utgör 25  % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Förseningsavgift för sekvenslista enligt PCT-regel 13ter.1.c eller 13ter.2 200 €
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 16bis.2.  Dröjsmålsavgiften utgör 50 % av det obetalda avgiftsbeloppet, som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar vidarebefordringsavgiften, men högst 50  % av den internationella ansökningsavgiften, utan att ta med i beräkningen de avgifter som uttas för varje sida utöver 30 i den internationella ansökningen.
Dröjsmålsavgift enligt PCT-regel 58bis.2.  Dröjsmålsavgiften utgör 50  % av det obetalda avgiftsbeloppet som specificeras i uppmaningen, dock ett belopp som motsvarar handläggningsavgiften, men inte högre än handläggningsavgiftens dubbla belopp.
Kopior/sida enligt PCT-regel 94.1ter och 94.2 0,60 €
Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) 945 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 26bis.3 450 €
Avgift för avgörande enligt PCT-regel 49ter.2d 450 €

4. Ärenden som gäller europeiskt patent

Publiceringsavgift för ett europeiskt patent, för en översättning av ett europeiskt patent som har godkänts i ändrad avfattning, för korrigering av en översättning samt för ett begränsat patent enligt 70 h § 1 mom. eller 70 q § 1 mom. i patentlagen 500 €
Publiceringsavgift då översättningen har lämnats in elektroniskt enligt bilaga 2 i patentbestämmelserna 400 €
De årsavgifter som enligt 70 l § 1 mom. ska erläggas för europeiskt patent fastställs enligt tabellen i 1 §.  En årsavgift som betalas efter den förfallodag för årsavgiften som bestäms enligt 70 l och 41 § i patentlagen ska betalas förhöjd med 20  procent. 
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 100 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/ sida
Registerutdrag 15 €

5. Tilläggsskyddsärenden

Ansökningsavgift 500 €
Avgift för ansökan om förlängning av tilläggsskyddet 500 €
Återupptagningsavgift
första gången 70 €
övriga gånger 140 €
Avgift för anteckning i patentregistret, för varje anteckning 100 €
Avgift för avgörande enligt 71 a § i patentlagen 450 €
Årsavgift för varje påbörjat år 900 €
Publiceringsavgift för anmälan om tillverkningsundantag 100 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/sida
Registerutdrag 15 €

6. Ärenden som gäller kretsmönster för integrerad krets

Registreringsavgift 450 €
Avgift för krav om ogiltigförklaring 215 €
Återupptagningsavgift 70 €
Avgift för anteckning i kretsmönsterregistret, för varje anteckning 100 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/sida
Registerutdrag 15 €

7. Ombudsärenden som gäller industriellt rättsskydd

Avgift för deltagande i ombudsexamen
Gemensam del 400 €
Delområde inom det industriella rättsskyddet 200 €
Avgift för beviljande av auktorisation 200 €
Avgift för förlängning av auktorisation 200 €
Ändring eller annan separat anteckning i ombudsexamensregistret 50 €
Ändring eller annan separat anteckning i ombudsregistret 50 €
Utdrag ur ombudsexamensregistret 15 €
Utdrag ur ombudsregistret 15 €
Kopia av förteckningen över auktoriserade ombud 15 €

8. Varumärkesärenden

Avgifter, när det elektroniska systemet används

Avgift för ansökan om registrering av varumärke 225 €
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 300 €
Tilläggsavgift vid registrering av klassavgift för varje klass utöver den första 100 €
Avgift för fortsatt behandling av en ansökan 100 €
Avgift för framställande av invändning mot registrering 275 €
Administrativ upphävnings- och ogiltigförklaringsavgift 400 €
Avgift för förnyelse av registrering 225 €
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 275 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 300 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 350 €
Tilläggsavgift vid förnyelse av klassavgift, för varje klass utöver den första 100 €
Avgift för förlängning av frist 55 €
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 100 €
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 100 €
Begäran om att en nationell registrering ska ersättas med en internationell registrering 60 €

Avgifter, när det elektroniska systemet inte används

Avgift för ansökan om registrering av varumärke 275 €
Avgift för ansökan om registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 350 €
Tilläggsavgift vid registrering av klassavgift för varje klass utöver den första 100 €
Avgift för fortsatt behandling av en ansökan 100 €
Avgift för framställande av invändning mot registrering 325 €
Administrativ upphävnings- och ogiltigförklaringsavgift 450 €
Avgift för förnyelse av registrering 275 €
Avgift för förnyelse av registrering, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 325 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke 350 €
Avgift för förnyelse av registrering av kollektivmärke och kontrollmärke, om ansökan lämnas in efter att registreringsperioden har gått ut 400 €
Tilläggsavgift vid förnyelse av klassavgift, för varje klass utöver den första 100 €
Avgift för förlängning av frist 55 €
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 150 €
Avgift för anteckning i varumärkesregistret, för varje anteckning 150 €
Begäran om att en nationell registrering ska ersättas med en internationell registrering 60 €
Avgift för mottagande av en internationell varumärkesansökan 155 €
Prioritetsbevis 10 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €

9. Mönsterrättsärenden

Ansökningsavgift, när det elektroniska systemet används 250 €
Ansökningsavgift 300 €

Tilläggsavgifter i samband med ansökan

Klassavgift för varje klass utöver den första 55 €
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 130 €
Förvaringsavgift för varje modell 55 €
Återupptagningsavgift 55 €

Förnyelseavgift och tilläggsavgifter i samband med förnyelsen av en registrering

Förnyelseavgift 380 €
Klassavgift för varje klass utöver den första 55 €
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 130 €
Förvaringsavgift för varje modell 55 €
Om förnyelseavgiften erläggs efter att registreringsperioden har gått ut 55 €

Övriga avgifter

Avgift för anteckning i mönsterregistret, för varje anteckning 100 €
Avgift för ändring av mönsterregistrering på basis av ansökan, för varje mönster 200 €
Avgift för mottagande av en ansökan om registrering av en gemenskapsformgivning 60 €
Avgift för mottagande av en ansökan om internationell registrering 60 €
Prioritetsbevis 17 €
Diarieintyg 10 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida
Registerutdrag 15 €

10. Handelsregisterärenden

Handläggningsavgifter för anmälningar till handelsregistret

Handläggningsavgifter, när det elektroniska systemet används

Aktiebolags grundanmälan och etablering av filial 320 €
Bildande av aktiebolag med användning av malldokument 240 €
Bostadsaktiebolags och ömsesidigt bostadsaktiebolags grundanmälan 320 €
Ändring av bolagsformen till bostadsaktiebolag eller ömsesidigt fastighetsaktiebolag 320 €
Anmälan om ändring i styrelsen, av prokurister, namntecknare, revisorer, verkställande direktör eller disponent 40 €/ ärende
Ändring av enskild näringsidkares hemort och bransch 40 €/ ärende
Enskild näringsidkares grundanmälan 60 €
Anmälan om ändring av firmanamn 60 €
Anmälan om parallellfirma 60 €/namn
Anmälan om bifirma 60 €/namn
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags och sparbanks stadgar 240 €
Ändringsanmälan som gäller ändring av öppet bolags och kommanditbolags bolagsavtal 120 €
Ändringsanmälan som gäller aktier eller aktiekapitalet i ett aktiebolag 240 €
Givande av optionsrätt 380 €
Förlust av kapitalet 40 €
Anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, vid ändring av eller avvikelse från bolagsordningen eller vid ändring av företagsformen 380 €
Annan ändringsanmälan 40 €/ärende
Anmälan om fusions- eller delningplan 185 €/bolag
Ansökan om kallelse vid fusions- och delningsärenden 380 €/bolag som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion eller delning 185 €/bolag
Anmälan om förfall eller annullering av fusion eller delning 40 €/ bolag
Ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer 155 €
Övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 155 €
Ansökan om undantag för att fungera som medlem i ett aktiebolags förvaltningsråd eller styrelse, som verkställande direktör för eller likvidator i bolaget, som medlem i ett bostadsaktiebolags styrelse eller som disponent för bolaget 65 €
Ansökan om förordnande av likvidator 40 €
Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation 40 €
Anmälan om bokslut när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 85 €

Handläggningsavgifter, när det elektroniska systemet inte används

Enskild näringsidkares grundanmälan 115 €
Öppet bolags och kommanditbolags grundanmälan 240 €
Annan näringsidkares grundanmälan 380 €
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktiebolags bolagsordning, andelslags, sparbanks och bostadsrättsförenings stadgar och försäkringsförenings föreningsordning och ändring av öppet bolag, kommanditbolag eller andelslag till aktiebolag 380 €
Ändringsanmälan som gäller ändring av öppet bolags och kommanditbolags bolagsavtal 190 €
Ändringsanmälan som gäller ändring av aktier eller kapitalet i aktiebolag, andelslag eller sparbank 295 €
Givande av optionsrätt 435 €
Förlust av kapitalet 95 €
Anmälan om ändring av enskild näringsidkares firmanamn 115 €/namn
Anmälan om bifirma 115 €/namn
Anmälan vars registrering förutsätter kallelse på aktiebolagets eller andelslagets borgenärer vid minskning av aktiekapitalet, ändring av bolagsordningen eller stadgarna eller vid avvikelse från dem eller vid ändring av företagsformen 520 €
Anmälan om ändring i styrelsen, av prokurister, namntecknare, revisorer, verkställande direktör eller disponent 40 €/ärende + 55 €/anmälan
Annan ändringsanmälan 95 €
Anmälan om bokslut när det gått över åtta månader från räkenskapsperiodens utgång 85 €

Fusions- och delningsärenden

Anmälan om fusions- eller delningsplan 240 €/sammanslutning
Ansökan om kallelse på borgenärerna vid fusions- och delningsärenden 435 €/sammanslutning som kallelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion eller delning 240 €/sammanslutning

Övriga ansökningsärenden

Ansökan om offentlig stämning på sammanslutningens borgenärer 210 €
Övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 210 €
Ansökan om undantag för att fungera som medlem i ett aktiebolags eller andelslags förvaltningsråd eller styrelse, som verkställande direktör för eller likvidator i dessa, som medlem i ett bostadsaktiebolags eller en bostadsrättsförenings styrelse eller som disponent för dessa, som ledare för en europeisk ekonomisk intressegruppering, som enskild näringsidkare, som bolagsman i ett öppet bolag, som ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag eller som grundare av en utländsk näringsidkares filial 120 €
Ansökan om förordnande av likvidator 95 €
Ansökan om förordnande att ett avregistrerat bolag ska träda i likvidation 95 €
Ansökan om hävande av registrering av firmanamn 400 €

Utdrag, intyg och kopior

Handelsregisterutdrag 15 €
Bolagsordning, bolagsavtal, stadgar, föreningsordning 15 €
Översatt utdrag ur handelsregisteruppgifter (finska, svenska, engelska) 40 €
Diarieintyg 7 €
Registreringsintyg 7 €
Bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/sida

11. Ärenden som gäller registret över företags- och organisationsnummer

Utdrag och intyg

Ankomstintyg 7 €
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer 7 €

12. Företagsinteckningsärenden

Intyg

Gravationsbevis 15 €
Diarieintyg 7 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/sida

Ansökningar och anmälningsärenden

Inteckningsansökan 140 €
Påtagande av ansvaret för inteckning 200 €
Utvidgning eller inskränkning av fastställd inteckning 200 €
Sammanslagning av inteckningar 200 €
Ändring av inteckningars inbördes prioritetsordning 200 €
Anmälan om innehavare av pantskuldebrev (för varje inteckning) 20 €
Anmälan om utsökning av fordran 20 €
Ansökan om delning av en inteckning i samband med bolagsdelning 200 €
Anmälan om att inteckningarna kvarstår i ett bolag som delas 50 €
Anmälan om att näringsverksamheten fortsätter och inteckningen överförs 200 €
Konvertering av inteckningens myntenhet 20 €

13. Stiftelseregisterärenden

Utdrag, intyg och kopior

Utdrag ur stiftelseregistret 15 €
Stadgar 15 €
Diarieintyg 7 €
Registreringsintyg 7 €
Bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod) 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € +1 €/sida

Tillstånds- och samtyckesärenden enligt lagen om stiftelser (109/1930)

Bildande av stiftelse 1 680 €

Avgifter enligt stiftelselagen (487/2015)

Förhandsgranskningsärenden

Förhandsgranskning av stiftelses stadgar eller stadgeändringar 800 €

Handläggningsavgifter för anmälningar till stiftelseregistret

Grundanmälan om stiftelse (icke förhandsgranskad) 800 €
Grundanmälan om stiftelse (förhandsgranskad) 200 €
Anmälan om ändring av stiftelses stadgar (icke förhandsgranskad) 800 €
Anmälan om ändring av stiftelses stadgar (förhandsgranskad) 200 €
Anmälan om ändring som gäller stiftelses styrelse, förvaltningsråd, namntecknare, revisorer eller verkställande direktör 100 €
Anmälan om bifirma 100 €/namn
Annan ändringsanmälan 100 €
Anmälan om årsrapport när det gått över sex månader från räkenskapsperiodens utgång 85 €

Fusionsärenden

Anmälan om fusionsplan 500 € / stiftelse eller sammanslutning
Ansökan om kungörelse till borgenär i fusionsärende 410 € + 210 € / stiftelse eller sammanslutning som kungörs
Anmälan om verkställande av fusion 110 €/sammanslutning

Övriga ansökningsärenden

Ansökan om offentlig stämning på stiftelsens borgenärer 210 €
Övriga ansökningsärenden som kungörs i Officiella Tidningen 210 €
Ansökan om undantag som gäller bildande av stiftelse, medlem i stiftelses styrelse eller förvaltningsråd, verkställande direktör för, namntecknare för eller likvidator i stiftelse 120 €
Ansökan om förordnande av likvidator 100 €
Ansökan om förordnande att en avregistrerad stiftelse ska träda i likvidation 100 €

14. Föreningsregisterärenden

Utdrag, intyg och kopior

Registerutdrag 15 €
Stadgar, samfundsordning, lokala stadgar eller grundstadga 15 €
Diarieintyg 7 €
Kopia av bokslutshandlingar för en räkenskapsperiod 15 €
Bestyrkande av riktighet 15 € + 1 €/sida

Förhandsgranskningsärenden

Förhandsgranskning av stadgar eller stadgeändring 350 €

Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in på papper

Föreningar, Centralhandelskammare och handelskammare, grundanmälan eller anmälan om bildande 180 €
Anmälan om ändring av stadgar 180 €
Anmälan om bildande av religionssamfund 180 €
Anmälan om ändring av ett religionssamfunds samfundsordning 180 €
Anmälan om bildande av ett lokalsamfund eller en församling 180 €
Anmälan om ändring av lokalsamfundets eller församlingens lokala stadgar 180 €
Anmälan om ändring som gäller styrelseordförande, namntecknare eller styrelse 40 €
Sammansättning av Centralhandelskammarens eller handelskammares organ (2 § i handelskammarlagen) 40 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, grundanmälan 180 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, ändring av grundanmälan 180 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, anmälan om ändring av grupperingsavtal 180 €
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, anmälan om ändring av medlemmar eller namntecknare 40 €
Ansökan om förordnande om upplösning av föreningen 180 €
Tillstånd till undantag (35 § i föreningslagen, 503/1989) 100 €

Avgifter för behandling av anmälningar som lämnats in elektroniskt

Grundanmälan 100 €
Handledd grundanmälan 50 €
Anmälan om ändring av stadgar (icke förhandsgranskad) 100 €
Anmälan om ändring av stadgar (förhandsgranskad) 50 €
Anmälan om ändring som gäller styrelseordförande, namntecknare eller styrelse 20 €

15. Ärenden som gäller revisorer

Examensavgifter

Deltagande i GR-examen eller en del av GR-examen 490 €
Deltagande i CGR-examen eller en del av CGR-examen 610 €
Deltagande i OFGR-examen 610 €
Avgift för en extra examensuppgift vid GR- och OFGR-examen:
Extra uppgift omfattande 1–3 studiepoäng 180 €
Extra uppgift omfattande 4–6 studiepoäng 360 €
Extra uppgift omfattande 7–9 studiepoäng 540 €

Avgifter för deltagande i behörighetsprov eller en del av det

GR-sökande 245 €
CGR-sökande 305 €
OCGR-sökande 305 €
Handläggningsavgift för ansökan om återställande av ett godkännande 200 €

Intyg över anteckning i och utdrag ur revisorsexamens- och revisorsregistret

Utdrag ur revisorsexamensregistret 15 €
Intyg om anteckning i revisorsregistret 60 €
Utdrag ur revisorsregistret 15 €

Andra avgifter

Förhandsbesked om uppfyllande av villkoren för godkännande 60 €
Avgift för kvalitetsgranskning 130 euro per timme för varje kvalitetsgranskare och biträde
Avgift för handläggning av ansökan om registrering av en revisor som kommer från ett land utanför EES-området 400 €
Avgift för handläggning av ett ärende som gäller förordnande av revisor enligt 2 kap. 8 § i revisionslagen (1141/2015) 1 000 €
Avgift för handläggning av ansökan om tillstånd till undantag för att överskrida den övre gränsen för arvoden 4 000 €

16. Registerärenden som gäller förmånstagare

Utdrag, intyg och kopior

Registerutdrag över sammanslutnings verkliga förmånstagare 7 €

17. Övriga prestationer

Expeditionstillägg 5,50 €
Faktureringstillägg 6,50 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.