1047/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning

I enlighet med miljöministeriets beslut

ändras i miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning (1183/2020) 3–10, 17, 21, 26–27, 30, 35 och 50 § som följer:

3 §
Ministeriets ledningsgrupp

Ministeriets ledningsgrupp biträder ministern vid beredningen av de strategiska frågor och riktlinjer som berör ministeriet och dess verksamhetsområde, samordningen av verksamheten och beredningen av operativa ärenden som är av stor betydelse och principiell natur.

Ledningsgruppen har till uppgift att sörja för styrningen av ministeriet och dess verksamhetsområde så att de uppsatta målen nås med iakttagande av gemensamma strategier och verksamhetsprinciper.

Ministeriets ledningsgrupp behandlar vittsyftande och principiellt viktiga mål, riktlinjer och utvecklingsprojekt som gäller ministeriet och dess verksamhetsområde, strategibaserade frågor som gäller prognostisering och analys av verksamhetsmiljön, ram- och budgetfrågor samt andra frågor som ministern eller kanslichefen bestämmer.

Till ledningsgruppen hör ministern, kanslichefen, cheferna för avdelningarna och resultatområdena samt lagstiftningsdirektören och utvecklingsdirektören. En företrädare för personalen kan delta i ledningsgruppens möte när man vid mötet behandlar i synnerhet personalens ärenden. Ordförande för ledningsgruppen är ministern. Sekreterare är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

Ledningsgruppen sammanträder minst en gång i månaden, om inte ordföranden bestämmer annat.

4 §
Tjänstemannaledningsgruppen

Ministeriets tjänstemannaledningsgrupp bereder de ärenden som ska föreläggas ministeriets ledningsgrupp och kanslichefen för avgörande. Tjänstemannaledningsgruppen behandlar de centrala riktlinjer som påverkar och de planer som styr ministeriets och dess verksamhetsområdets verksamhet samt de resursramar som dessa förutsätter.

Till tjänstemannaledningsgruppen hör kanslichefen, cheferna för avdelningarna och resultatområdena, lagstiftningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, revisionsrådet, personal- och förvaltningsdirektör samt en företrädare för personalen.

Ordförande för tjänstemannaledningsgruppen är kanslichefen och vice ordförande en tjänsteman som förordnas av kanslichefen. Sekreterare är en tjänsteman som förordnas av kanslichefen.

5 §
Avdelningar och resultatområden

Miljöministeriets avdelningar och resultatområden svarar för genomförandet av ministeriets strategier samt för att arbetet ger resultat och för den interna kontrollen.

6 §
Naturmiljöavdelningen

Naturmiljöavdelningen svarar för ärenden som gäller biodiversitet, landskapsvård, nyttjande av naturen för rekreation, skydd av yt- och grundvatten och hav, ekologisk hållbarhet och miljövård inom jord- och skogsbruket, vid tagande av mark- och stensubstanser samt vid annat nyttjande av naturtillgångarna och inom bioekonomi, förebyggande av miljöolägenheter orsakade av bioteknik, bedömning av miljökonsekvenser, samt samordning av miljöövervakning. Avdelningen svarar också för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, för ärenden som gäller miljöövervakning samt för ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen svarar inom sitt verksamhetsområde för ärenden som gäller informationshantering och informationssystem i samråd med resultatområdet för styrning och internationellt samarbete.

7 §
Avdelningen för den byggda miljön

Avdelningen för den byggda miljön svarar för styrningen och utvecklandet av markanvändning, boende och byggande och särskilt för ärenden som gäller region- och samhällsstrukturen, planering av områdesanvändningen, markpolitik, samhällsteknik, samhällenas och byggandets kvalitet, funktionalitet och ekonomi, livsmiljöns och boendets kvalitet, underhåll av byggnadsbeståndet, ombyggnad, vård av kulturmiljön, byggnadsskydd, byggnadstillsyn, samhällenas och byggnadernas sundhet och säkerhet, bullerbekämpning, stöd av produktion, reparation och anskaffning av bostäder, boendekostnader och bostadsfinansiering. Avdelningen svarar också för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, för ärenden som gäller miljöövervakning samt för ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom verksamhetsområdet. Dessutom svarar avdelningen för ägarstyrningen av A-Kruunu Oy. Avdelningen svarar inom sitt verksamhetsområde för ärenden som gäller informationshantering och informationssystem i samråd med resultatområdet för styrning och internationellt samarbete.

8 §
Miljövårdsavdelningen

Miljövårdsavdelningen svarar för ärenden som gäller luftvård, begränsning av klimatförändringen, avfall, förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier, förorening av marken, förebyggande, eftervård, avhjälpande och ersättande av miljöskador, material- och naturresurseffektivitet, hållbar konsumtion och produktion samt miljöekonomi och miljöteknik. Avdelningen svarar också för utvecklandet av lagstiftningen inom sitt verksamhetsområde, för ärenden som gäller miljöövervakning samt för ärenden som gäller forskning, utveckling och planering inom sitt verksamhetsområde. Avdelningen svarar inom sitt verksamhetsområde för ärenden som gäller informationshantering och informationssystem i samråd med resultatområdet för styrning och internationellt samarbete.

9 §
Resultatområdet styrning och internationellt samarbete

Resultatområdet för styrning och internationellt samarbete svarar för ärenden som gäller utveckling av förvaltningen, styrning av förvaltningsområdet, planering och styrning av verksamheten och ekonomin samt planering och styrning av personalresurser. Resultatområdet svarar också för samordningen och utvecklingen av styrningen av förvaltningsområdet och för att styrningen är enhetlig i samråd med kanslichefen, avdelningarna och resultatområdena.

Resultatområdet svarar för ärenden som gäller sammanjämkning av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens yttre förbindelser i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet. Vidare svarar resultatområdet för beredningen, ikraftsättandet och verkställigheten av de internationella fördragen inom miljöministeriets verksamhetsområde i samråd med avdelningarna och resultatområdena.

Resultatområdet svarar också för samordningen av beredningen av Europeiska unionens miljöpolitik och lagstiftning i samråd med avdelningarna och resultatområdena.

Ministeriets avdelningar och resultatområden sköter det internationella samarbetet inom sina respektive verksamhetsområden och tar initiativ till utveckling av samarbetet.

Resultatområdet svarar också för styrningen av utvecklandet och samordningen av ministeriets och förvaltningsområdets informationssystem och informationslager i samråd med avdelningarna och resultatområdena.

Resultatområdet svarar dessutom för de förvaltnings- och sakkunnigtjänster samt de ärenden som gäller ministeriets dataförvaltning, planeringen av informationshanteringen och samarbete i samband med dessa, vilka med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet inte hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, samt för ärenden som inte ankommer på någon annan avdelning eller något annat resultatområde vid ministeriet.

10 §
Resultatområdet för kommunikation

Resultatområdet för kommunikation svarar för kommunikationens strategiska roll, verkningsfullhet och prioritering samt för den övriga kommunikationen i samråd med avdelningarna och resultatområdena samt för enhetligheten hos ministeriets varumärke. Resultatområdet svarar också för ministeriets kommunikationssamarbete med förvaltningsområdet och statsrådet.

17 §
Uppgifter för chefen för en avdelning eller ett resultatområde

Chefen för en avdelning eller ett resultatområde leder avdelningens eller resultatområdets verksamhet, svarar för att resultatmålen nås och för kvaliteten i och styrningen av beredningen av lagstiftning samt sörjer för utvecklingen av avdelningens eller resultatområdets verksamhet. Dessutom sörjer chefen för utvecklingen av personalen vid avdelningen eller resultatområdet samt för att det finns tillräckliga förutsättningar att fullgöra de uppgifter som ankommer på avdelningen eller resultatområdet och för att uppgifterna sköts med gott resultat. Chefen följer med och utvärderar utvecklingen inom avdelningens eller resultatområdets verksamhetsområde och framställer förslag om förnyelser.

21 §
Kanslichefens beslutanderätt

Kanslichefen avgör ärenden som gäller

1) utlåtanden till andra myndigheter när utlåtandet faller inom fler än en avdelnings eller fler än ett resultatområdes verksamhetsområde,

2) förvaltningsklagan som gäller fler än en avdelnings eller fler än ett resultatområdes verksamhetsområde,

3) anvisningar som gäller fler än en avdelnings eller fler än ett resultatområdes verksamhetsområde,

4) tjänsteavtal enligt statstjänstemannalagen (750/1994) som ingås vid ministeriet,

5) ministeriets resultatavtal,

6) prövning underställda lönetillägg eller tilläggsarvoden som bygger på lagstiftningen om tjänstekollektivavtal, tjänstekollektivavtal eller bestämmelser om villkoren för anställningsförhållandet,

7) tillstånd till och anmälningar om bisyssla för de tjänstemän som är underställda kanslichefen,

8) beviljande av tjänstledighet från en tjänst i ämbetsverk inom ministeriets förvaltningsområde, om det är miljöministeriet som ska bevilja tjänstledigheten,

9) användning av anslag för fler än en avdelnings eller fler än ett resultatområdes verksamhetsområde samt fastställande av dispositionsplanen för förvaltningsområdets gemensamma anslag, när anslaget gäller flera avdelningars eller resultatområdens verksamhetsområden,

10) mottagning av donationer samt förvärv och mottagning av sponsormedel,

11) anmälning till Statens revisionsverk om missbruk som konstaterats i ministeriet samt inlämning av anmälan om brott,

12) en informationshanteringsmodell och interoperabilitet inom informationshanteringen enligt lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019),

13) ministeriets interna förvaltning och organisation.

26 §
Beslutanderätt för direktören för styrning och internationellt samarbete

Direktören för styrning och internationellt samarbete avgör ärenden som gäller

1) godkännande av tjänste- och kollektivavtal,

2) dispositionsplanerna för och användningen av anslag som anvisats för ministeriets gemensamma omkostnader med undantag av anslag som anvisats i enlighet med 27 och 28 §,

3) sådana tilläggsindelningar som beror på en tilläggsbudget och som gäller den detaljerade indelningen av budgeten och som faller inom ministeriets befogenheter,

4) användningen av kreditkort inom ministeriet,

5) godkännande av ministeriets löneförteckningar,

6) godkännande av en avskrivningsplan,

7) åtgärder föranledda av observerat missbruk eller konflikt med bestämmelserna inom ekonomiförvaltningen,

8) de personalärenden i 34 § 1 mom. som gäller kanslichefen,

9) dispositionsplanerna för och användningen av gemensamma anslag som anvisats för ministeriets dataförvaltning,

10) beslut om handlingssekretess.

27 §
Kommunikationsdirektörens beslutanderätt

Kommunikationsdirektören avgör ärenden som gäller dispositionsplanerna för och användningen av gemensamma anslag som anvisats för ministeriets kommunikation.

35 §
Utnämningsbefogenhet

Bestämmelser om utnämning av ministeriets överdirektörer, direktör för styrning och internationellt samarbete, kommunikationsdirektör, lagstiftningsdirektör, forskningsdirektör, utvecklingsdirektör, personal- och förvaltningsdirektör, andra direktörer, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, lagstiftningsråd, revisionsråd, dataförvaltningsdirektör, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet (262/2003). Bestämmelser om utnämning av personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen samt bestämmelser om utnämning och anställning av annan personal finns i statsrådets förordning om miljöministeriet.

Till de tjänster och uppgifter som faller inom ramen för miljöministeriets utnämningsbefogenhet utnämner och anställer ministern personal vars avlöning motsvarar minst kravnivå 12 i ministeriets lönesystem. Till andra tjänster inom miljöministeriets utnämningsbefogenhet utnämner och anställer chefen för berörda avdelning eller resultatområde personalen.

Beslut och bestämmelser som gäller utnämning eller anställning föredras från resultatområdet för styrning och internationellt samarbete.

50 §
Ställföreträdarskap

Ställföreträdare för kanslichefen är avdelningscheferna enligt tjänsteår, direktören för styrning och internationellt samarbete, kommunikationsdirektören, lagstiftningsdirektören och de tjänstemän som ministern särskilt har förordnat.

Cheferna för avdelningarna och resultatområdena förordnar sina ställföreträdare efter att ha diskuterat frågan med kanslichefen.

Bestämmelser om ställföreträdare i de personalärenden som avses i 34 § 1 mom. finns i 34 § 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Lagstiftningsdirektör
Johanna Korpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.