1046/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Utrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras bilagan till utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022 (650/2020) som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 25 november 2021

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Utrikesråd
Pasi Tuominen

Bilaga

UTRIKESMINISTERIETS AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER

Prestation Avgift
RESEDOKUMENT OCH IDENTITETSHANDLINGARIdentitetskort
Identitetskort (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 96 €
Identitetskort för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 66 €
Identitetskort vid samtidigt utfärdande av pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 64 €
Priset för identitetskort vid samtidigt utfärdande av pass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 64 €
Begäran om upplåsning av identitetskort 30 €
(beskickningar beviljar inte identitetskort för minderåriga eller temporära identitetskort)
Pass
Pass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 175 €
Snabbpass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 195 €
Nödpass 195 €
Tillfälligt pass 210 €
Expresspass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 210 €
Nytt främlingspass utfärdat av beskickning i stället för ett dokument som har förkommit 175 €
Beslut om avslag av främlingspass utfärdat av beskickning 175 €
Laissez-passer-resedokument 175 €
Provisoriska resehandlingar för hemresa till medborgare i Europeiska unionen 175 €
Diplomatpass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 175 €
Tjänstepass (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 175 €
Nationell identitetshandling för sjömän (sjömanspass) 175 €
Pass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 60 €
Diplomatpass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 60 €
Tjänstepass för personer som deltagit i Finlands krig (innehåller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas certifikatavgift) 60 €
VISUM
Expeditionsavgift för begäran om omprövning av viseringsbeslut 170 €
Blad för påförande av visering för personer med resedokument som inte godkänns av Finland 15 €
KONSULÄRA TJÄNSTER
Utrikesministeriets legalisering av en handling som notarius publicus eller en annan tjänsteinnehavare vid en myndighet styrkt med sin underskrift 20 €
Styrkande av underskrift vid beskickning 30 €
Styrkande av kopia vid beskickning 30 €
Intyg över att någon lever utfärdat av beskickning 30 €
Intyg över innehållet i en handling utfärdat av beskickning 30 €
Intyg över någon omständighet utfärdat av beskickning 30 €
Legalisering av utländsk handling utfärdad av beskickning 30 €
Köpvittnesintyg utfärdat av beskickning 160 €
Interimistiskt nationalitetsbevis för handelsfartyg 200 €
Upprättande av ny skeppsdagbok 160 €
Mottagande av sjöförklaring 300 €
Inhämtande av handlingar eller adressuppgifter om personer 100 €
Anmälningar som meddelats av beskickningar till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i enlighet med 34 § i statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet 30 €
Avgiften för styrkande av kopia av en handling innefattar kopieringskostnader för handlingen i sådana fall där handlingen kan kopieras med en vanlig kopieringsmaskin på pappersark av storlek A 4 eller A 3.Om man i samband med nämnda notariella tjänster blir tvungen att göra exceptionellt arbetskrävande kontroller eller utredningar tas dessutom ut en avgift för arbetskostnader. Priset är 80 euro/timme vid ministeriet och 170 euro/timme vid en beskickning.
Delgivningsärenden
Delgivning eller försök till delgivning av rättegångshandling eller annan handling 100 €
Tjänster för nödställda och personer som berövats sin frihet
I 13 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar och ekonomiskt bistånd till en nödställd 40 €
I 21 § i lagen om konsulära tjänster avsedd förmedling av pengar till den som berövats sin frihet för betalning av böter eller borgenssumma som ställts som villkor för frigivning 40 €
ÖVRIGA PRESTATIONER
Papperskopia 0,50 €
Lagringsmedium 20 €
Fotografi som utrikesförvaltningen har upphovsrätten till 20 €
Publicering av fotografi som utrikesförvaltningen har upphovsrätten till 20 €
Tillfällig användning av utrikesministeriets informationssystem 120 € /mån
Utbildnings-, föreläsar-, tolk-, översättnings-, utrednings- och andra sakkunnigtjänster 170 € /timme
Annat intyg utfärdat av utrikesministeriet 20 €
Annat intyg utfärdat av beskickning 30 €
Expeditionsavgift för kurirpost 10 €
Expeditionsavgift eller projekt för godkännande och fullmakt som avses i 4 § 2 mom. i lagen om användning av Kyotomekanismerna 105 €

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.