1042/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka det tas ut en fast avgift är:

1) diarie- och registerintyg eller registerutdrag 27 euro,

2) styrkande av riktigheten hos en handling 5,20 euro/handling samt

3) expeditionsavgift 5,20 euro/expedition.

4) registrering av energicertifikat 9,60 euro/energicertifikat

3 §
Företagsekonomiska prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag och som prissätts på företagsekonomiska grunder är:

1) försäljning av metoder, datasystem, program, statistik och andra motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda dem,

2) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av dem,

3) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat bestäms i 2 mom. eller någon annanstans,

4) sakkunnig- och utbildningstjänster,

5) informationssökning och fjärrlånetjänster,

6) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

7) användning av lokaliteter,

8) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom. samt

9) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för forskning och undervisning tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet satt upp.

4 §
Övriga prestationer

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder ikraft den 1 februari 2022 och gäller till den 31 januari 2025.

För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Ekonomichef
Timo Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.