1035/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om miljöministeriet (1286/2015) 2 § 14 och 15 punkten, 5 § 1 mom., 6 och 7 § samt 8 § 1 mom., av dem 6 § sådan den lyder i förordning 751/2016, 7 § sådan den lyder i förordningarna 1015/2019 och 1176/2020 och 8 § 1 mom. sådant de lyder i förordning 1176/2020, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1176/2020, en ny 16 punkt som följer:

2 §
Uppgifter

Till miljöministeriets uppgifter hör


14) att styra byggandet och fastighetsskötseln,

15) att utveckla bostadsförhållandena,

16) att styra utvecklingen av och interoperabiliteten mellan informationssystem och informationslager som hänför sig till de uppgifter som nämns i 1–15 punkten.

5 §
Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön och miljövårdsavdelningen samt resultatområdet för styrning och internationellt samarbete, resultatområdet för kommunikation och kanslichefens stab. I fråga om avdelningarnas och resultatområdenas uppgifter samt om hur verksamheten i övrigt ska ordnas föreskrivs i miljöministeriets arbetsordning.


6 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för resultatområdet för styrning och internationellt samarbete är direktören för styrning och internationellt samarbete och chef för resultatområdet för kommunikation är kommunikationsdirektören. Ledande tjänstemän är dessutom lagstiftningsdirektören, forskningsdirektören och utvecklingsdirektören som hör till kanslichefens stab.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för direktören för styrning och internationellt samarbete och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003),

3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning samt för lagstiftningsdirektören dessutom i praktiken visad ledarförmåga,

4) för dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, personal- och förvaltningsdirektören och andra direktörer högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde samt i praktiken visad ledarförmåga,

5)  för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, personalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, direktören för styrning och internationellt samarbete, kommunikationsdirektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revisionsrådet, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, utvecklingsdirektören, personal- och förvaltningsdirektören, andra direktörer, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Lagstiftningsdirektör
Johanna Korpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.