1025/2021

Helsingfors den 25 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck (527/2013) 3–7 §, 8 § 2 mom. och 9 § samt

fogas till förordningen nya 4 a–4 c § som följer:

3 §
Ordnande av mottagning av kasserade däck

Producenten ska, för att fullgöra sin skyldighet enligt 49 § 1 mom. i avfallslagen, ordna kostnadsfri och för avfallsinnehavaren lättillgänglig mottagning av kasserade däck i hela landet. I enlighet med detta ska producenten ordna åtminstone 350 mottagningsplatser så att det i varje kommun finns åtminstone en mottagningsplats.

I kommuner där det inte finns någon distributör med ett försäljningsställe för däck kan mottagningsplatsen med avvikelse från 1 mom. ersättas av en avhämtningstjänst, en mobil insamling eller en insamling som ordnas på annat sätt, om en insamling som ordnas på det sättet är lättillgänglig för avfallsinnehavaren.

Bestämmelser om de allmänna kraven på inrättande, underhåll och skötsel av mottagningsplatserna för avfall finns i 10  § i statsrådets förordning om avfall (978/2021).

Det föreskrivs om mottagningsskyldigheten för distributörer av däck i 56 § i avfallslagen, och om möjligheten att ta ut en ersättning som motsvarar de extrakostnader kasserade däck orsakar för avfallshanteringen i 60 § i den lagen.

Bestämmelser om skyldigheten att främja förberedelse för återanvändning i samband med insamlingen av avfall finns i 11 a § i avfallslagen.

4 §
Information om mottagning av kasserade däck

I samband med producentens information som avses i 51 § 1 mom. i avfallslagen ska producenten genom offentliga informationskampanjer och annan informationsspridning se till att de som innehar däck och kasserade däck får behövlig information om den skyldighet och de anvisningar som gäller separat insamling av kasserade däck samt om tillgängliga system för återanvändning, separat insamling och återvinning samt förebyggande av nedskräpning.

Bestämmelser om informationsskyldigheten för distributörer av däck finns i 57 § i avfallslagen.

Bestämmelser om producentens skyldigheter att offentliggöra uppgifter om fullgörandet av skyldigheterna i fråga om separat insamling och återvinning finns i 54 § i avfallslagen. Bestämmelser om producentsammanslutningens skyldighet att offentliggöra uppgifter om sina ägare och medlemmar, de avgifter som tas ut av producenter samt de allmänna principer och förfaranden som iakttas vid dess tjänsteupphandlingar finns i 63 och 66 § i den lagen.

4 a §
Behöriga ombuds skyldighet att informera

Ett behörigt ombud som har fått fullmakt av en sådan i en annan stat etablerad aktör som tillhandahåller däck på den finska marknaden på annat sätt än via distanshandel direkt till slutanvändaren ska utan dröjsmål informera den producent som utan den erhållna fullmakten hade svarat för producentansvarsskyldigheterna för de aktuella däck om sin fullmakt och sitt godkännande i producentregistret samt om ändringar i och återkallande av fullmakten eller godkännandet. Om den ovannämnda producenten, i vars ställe det behöriga ombudet sköter producentsansvarsskyldigheterna för däcken i fråga, är medlem i en producentsammanslutning, ska det behöriga ombudet dessutom utan dröjsmål informera producentsammanslutningen om fullmakten och om tidpunkten när fullmakten utfärdats.

Det behöriga ombudet ska i enlighet med 1 mom. informera om typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter som ombudet tillhandahåller på marknaden samt ange hur fullgörandet av producentansvarsskyldigheterna har ordnats. Producentsammanslutningen ska dessutom underrättas om vem som hade svarat för producentansvarsskyldigheterna när det gäller nämnda produkter, om fullmakten inte hade getts.

4 b §
Egenkontroll

Den i 53 a § i avfallslagen avsedda planen för egenkontroll ska innehålla

1) en redogörelse för insamlandet av de i 9 § avsedda uppföljningsuppgifterna och en uppskattning av uppgifternas tillförlitlighet samt en plan för utveckling av uppgifternas tillförlitlighet,

2) en uppskattning av hur producentens kostnadsansvar enligt 46 § i avfallslagen har uppfyllts,

3) en redogörelse för producentens betalningsandelar som avses i 63 a § i avfallslagen samt för jämkningsgrunderna för och uppföljningen av dem,

4) uppgifter om förfarandena för regelbunden omvärdering och utveckling av de betalningsandelar som avses i 3 punkten samt av jämkningsgrunderna för dem,

5) en plan för genomförande och organisering av egenkontrollen samt för de granskningar som ska genomföras till stöd för egenkontrollen.

Vid granskning som genomförs till stöd för egenkontrollen ska anlitas en granskare, som ska vara en oberoende och opartisk tredje part i förhållande till producenten, producentsammanslutningen och dess ägare. Granskaren ska ha de kunskaper, de färdigheter och den kompetens som fullgörandet av uppgiften kräver. Granskningen kan genomföras i flera delar med beaktande av granskarens specialkompetens eller göras i anslutning till en annan motsvarande utomstående granskning av producentsammanslutningens verksamhet. Om producenten använder ett certifierat ledningssystem, kan granskningen kopplas till nämnda system.

4 c §
Producenternas betalningsandelar

Bestämmelser om producenternas betalningsandelar och grunderna för deras jämkning finns i 63 a § i avfallslagen.

Vid fastställandet av administrativa avgifter används inte den i 63 a § 2 mom. i avfallslagen avsedda jämkningen av avgifter som grund. De administrativa avgifterna ska bestämmas så att deras andel inte är orimligt stor jämfört med mängden däck som producenten släppt ut på marknaden och jämfört med avgifterna för avfallshanteringen för däck och de avgifter som följer av andra producentansvarsskyldigheter.

5 §
Redogörelse för ekonomiska arrangemang och verksamhetsplan som gäller ordnandet av återanvändning och avfallshantering

En producentsammanslutning eller en producent som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland bestämmer med stöd av 64 § 2 mom. i avfallslagen ska varje år före utgången av juni månad lämna Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland en i 1 mom. i den paragrafen avsedd redogörelse för sina tillräckliga ekonomiska arrangemang och en verksamhetsplan för ordnandet av återanvändning och avfallshantering.

Redogörelsen för tillräckliga ekonomiska arrangemang ska omfatta det fastställda bokslutet för den senast avslutade räkenskapsperioden, budgeten för den inledda räkenskapsperioden samt vid behov mellanbokslut eller bokslutsprognos. Om dessa handlingar inte kan lämnas, ska de tillräckliga ekonomiska arrangemangen visas på något annat tillförlitligt sätt.

6 §
En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producents ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) producentens namn, kontaktinformation samt företags- och organisationsnummer,

2) kontaktpersonens namn och kontaktinformation,

3) uppgifter om däck som producenten släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

4) uppgifter om det av producenten ordnade nätverket av platser för separat insamling och mottagning av kasserade däck, om deras transport, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt bortskaffande,

5) en uppskattning av den mängd kasserade däck i ton som årligen omfattas av den avfallshantering som producenten ordnar,

6) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av kasserade däck,

7) en utredning om avtal som hänför sig till förberedelse för återanvändning och ordnande av avfallshantering samt om avtalsparternas miljötillstånd och miljöledningssystem,

8) en plan för egenkontroll,

9) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

10) datum för ansökan.

7 §
En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret

En producentsammanslutnings ansökan om godkännande för anteckning i producentregistret ska innehålla

1) de uppgifter om producentsammanslutningen som motsvarar uppgifterna i 6 § 1, 2 och 4–8 punkten,

2) uppgifter om däck som de producenter som hör till producentsammanslutningen släppt ut på marknaden samt en uppskattning av mängden i ton per år,

3) namn, företags- och organisationsnummer samt bransch för varje grundande medlem i producentsammanslutningen,

4) namn, företags- och organisationsnummer samt anslutningsdatum för de producenter som hör till producentsammanslutningen,

5) producentsammanslutningens stadgar och vid behov annan utredning där det framgår hur förpliktelserna har fördelats mellan producenterna och hur en ny producent kan avtala med producentsammanslutningen om skötseln av producentansvaret,

6) en i 5 § avsedd redogörelse för producentsammanslutningens tillräckliga ekonomiska arrangemang för att organisera sin verksamhet på behörigt sätt,

7) försäkran om att den inlämnade informationen är korrekt,

8) datum för ansökan.

8 §
Anmälan om förändringar i verksamheten

Bestämmelser om tidpunkten för när redogörelsen och planen för visande av tillräckliga ekonomiska arrangemang och tryggande av verksamheten ska lämnas om producentsammanslutningens verksamhet förändras väsentligt finns i 64  § i avfallslagen.

9 §
Lämnande av uppföljningsuppgifter

En producent eller en producentsammanslutning på de anslutna producenternas vägnar ska varje år före utgången av juni månad till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland lämna följande uppgifter om verksamheten under det föregående året:

1) mängden nya och regummerade däck i ton som släppts ut på den finska marknaden,

2) mängden kasserade däck i ton som har separatinsamlats i Finland,  

3) mängden kasserade däck i ton som har förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt eller bortskaffats, specificerat enligt behandlingsanläggning, samt behandlingsanläggningens namn och placeringsort,

4) uppnådd grad i fråga om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning samt en utredning av grunderna för uppskattning och beräkning av de angivna uppgifterna,

5) en redogörelse för den informationsspridning som gäller mottagningen av kasserade däck,

6) uppgifter om åtgärder och granskningar som krävs enligt planen för egenkontroll.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/851/EU (32018L0851); EUT L 150, 14.6.2018, s. 109

Helsingfors den 25 november 2021

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Regeringssekreterare
Sirkku Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.