1024/2021

Helsingfors den 26 november 2021

Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (826/2021) 3 och 4, sådana de lyder i förordning 933/2021, som följer:

3 §
Kunders vistelse och placering

Förplägnadsrörelsen ska ordna konstruktionerna och inredningen i sina utrymmen inomhus och utomhus samt servicepraxisen för sina kunder så att kunderna inte utsätts för spridning av en smittsam sjukdom.

Förplägnadsrörelsen ska särskilt se till att det inte uppstår onödig trängsel i dess utrymmen och att kundernas ankomst till rörelsen ordnas på ett sådant sätt att det hålls tillräckliga avstånd mellan kunderna och mellan olika sällskap.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten och inom området för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt ska varje kund inomhus ha en egen sittplats vid ett bord eller en motsvarande plan yta.

4 §
Särskilda begränsningar

Inne i och utomhus eller i en del av en sådan förplägnadsrörelse, som är belägen i något av landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten samt inom området för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt och vars huvudsakliga förplägnadsverksamhet är att mot betalning erbjuda allmänheten alkoholdrycker i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (297/2021) får det samtidigt vistas högst hälften av det i 58 a § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda högsta antalet kunder eller personer enligt serveringstillståndet eller projektbeskrivningen. Inne i eller i en del av en annan än en ovan avsedd förplägnadsrörelse som är belägen i något av de landskap eller inom det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan får det samtidigt vistas högst tre fjärdedelar av det antal kunder eller personer som avses i det momentet.

I förplägnadsrörelser som är belägna i landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Egentliga Tavastland, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten och inom området för Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt ska serveringen av alkoholdrycker avslutas senast klockan 17 och rörelsen får hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 18. Om det i en förplägnadsrörelse som är belägen i något av de landskap eller inom det sjukvårdsdistrikt som nämns ovan inte serveras alkoholdrycker, får rörelsen hållas öppen för förplägnadsverksamhet för kunder från klockan 5 till klockan 1.

Bestämmelser om förtäring av alkoholdrycker som sålts till kunderna innan serveringen upphört finns i 43 § 2 mom. i alkohollagen.


Denna förordning träder i kraft den 28 november 2021.

Helsingfors den 26 november 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Ismo Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.