1016/2021

Helsingfors den 18 november 2021

Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 kap. 23 § 2 mom. och 24 § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådana de lyder, det förstnämnda momentet i lag 535/2019 och det sistnämnda momentet i lag 700/2010:

1 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 2022 utgör 0,53 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra grunder för sjukvårdspremien som avses i 18 kap. 14, 16–19 och 19 a § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Om en försäkrad får annan förvärvsinkomst än sådan som avses i 18 kap. 15–18 § i sjukförsäkringslagen, ska hos honom eller henne tas ut 1,50 procent som sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

2 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie

Sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare 2022 utgör 1,18 procent av löne- och företagarinkomsten samt av de andra grunder för premien som avses i 18 kap. 15–18 § i sjukförsäkringslagen, om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten är minst 15 128 euro. Dagpenningspremien ska då tas ut också för den del av inkomsten som underskrider denna inkomstgräns. Om det sammanlagda beloppet av den årliga löne- och företagarinkomsten underskrider 15 128 euro, tas dagpenningspremie inte ut.

Företagares tilläggsfinansieringsandel som tas ut hos företagare 2022 utgör 0,14 procent av arbetsinkomsten enligt den försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

3 §
Avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna 2022 utgör 1,34 procent av den lön som avses i 5 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (771/2016).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Förordningens 1 § tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2022.

Förordningens 2 och 3 § tillämpas på premier och avgifter som grundar sig på den lön som betalats eller arbetsinkomst för en företagare som fastställts 2022.

Helsingfors den 18 november 2021

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Eva Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.