1015/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 11 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 473/2009, och

fogas temporärt till 4 kap. en ny 9 § som följer:

4 kap.

Jämkade och minskade arbetslöshetsförmåner

9 §
Temporärt undantag som gäller jämkning

Med avvikelse från vad som föreskrivs i detta kapitel ska vid jämkning bestämmelserna i 2 § 4 mom. och 4 § 2 mom. inte tillämpas mellan den 1 december 2021 och den 31 december 2022, nämnda dagar medräknade.

11 kap.

Bestämmelser om verkställighet

8 §
Utbetalning av arbetslöshetsförmån utan beslut

Förskott kan få vara betalt för sammanlagt högst sex månader. Förskottet avdras från en abetslöshetsförmån som beviljas senare och avdraget görs när förmånen betalas. Förskottet kan också betraktas som förskottsbetalning på någon annan arbetslöshetsförmån som beviljas senare. Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan kan då kvitta beloppet av en förmån som i förskott betalats till ett för stort belopp mot en förmån som beviljas senare.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2021 och gäller till och med den 31 december 2022.

Denna lag tillämpas vid betalning av arbetslöshetsförmåner för ansökningsperioder som börjar den 1 december 2021 eller därefter, dock senast den 31 december 2022.

Lagens 11 kap. 8 § 2 mom. ska tillämpas vid betalning av en arbetslöshetsförmån också när ansökan kommit in före ikraftträdandet av denna lag.

RP 202/2021
ShUB 27/2021
RSv 159/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.