994/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 69 § i banlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banlagen (110/2007) 69 § 3 mom., sådant det lyder i lag 998/2018, som följer:

69 §
Utbetalning av ersättning samt ränta

Den årliga räntan på sex procent enligt 1 mom. beräknas från det besittningstagande som avses i 46 §, om det inte när det gäller besittningstagande enligt 3 mom. i den paragrafen har avtalats något annat, samt i de fall som avses i 65 § från den tidpunkt då järnvägsförrättningen avslutades. Ränta på den ersättning som bestämts på grund av ägoreglering beräknas från den tidpunkt som vid förrättningen har bestämts för besittningstagande av områdena.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 26/2021
JsUB 12/2021
RSv 121/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.