988/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om diskrimineringsombudsmannen (1326/2014) 3 § 1 mom. och 8 § samt

fogas till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §
Uppgifter

Diskrimineringsombudsmannen ska övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen (1325/2014) enligt vad som föreskrivs i den lagen samt allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom ska ombudsmannen vara nationell rapportör om människohandel och rapportör om våld mot kvinnor. För skötseln av uppgifterna ska ombudsmannen

1) sammanställa och låta genomföra utredningar, offentliggöra rapporter och ta initiativ,

2) ge råd och utlåtanden,

3) främja informationsverksamhet, fostran och utbildning,

4) delta i europeiskt och internationellt samarbete,

5) inom sitt ansvarsområde bevaka hur Finland uppfyller sina internationella människorättsförpliktelser och ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är,

6) bevaka fenomen som har samband med människohandel,

7) bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet samt, vid sidan av kommissionen för bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet, på det sätt som avses i artikel 10 i Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (FördrS 53/2015) bevaka och utvärdera politiken och åtgärderna för att förebygga och bekämpa alla de former av våld som omfattas av konventionen.


4 §
Rätt att få information

Trots sekretessbestämmelserna har diskrimineringsombudsmannen dessutom rätt att av myndigheter och andra organ som sköter offentliga förvaltningsuppgifter och av producenter av skyddshemstjänster enligt lagen om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (1354/2014) avgiftsfritt få den information som är nödvändig för bevakningen av våld mot kvinnor och våld i hemmet, för bevakningen av hur de människorättsförpliktelser som gäller våld mot kvinnor och våld i hemmet uppfylls och av hur verkningsfull lagstiftningen är samt för bevakningen och utvärderingen av politiken och åtgärderna mot våld mot kvinnor och våld i hemmet.

8 §
Berättelser

Diskrimineringsombudsmannen ska årligen ge statsrådet en berättelse om sin verksamhet. I berättelsen behandlas även människohandel och fenomen som har samband med människohandel. I berättelsen behandlas dessutom våld mot kvinnor och våld i hemmet samt åtgärder och politik för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet.

Diskrimineringsombudsmannen ska dessutom en gång vart fjärde år ge riksdagen en berättelse om hur principen om likabehandling har realiserats. Berättelsen ska även behandla människohandel och fenomen som har samband med människohandel. Berättelsen ska dessutom behandla våld mot kvinnor och våld i hemmet samt åtgärder och politik för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Diskrimineringsombudsmannen kan ge berättelsen tillsammans med jämställdhetsombudsmannen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 123/2021
AjUB 13/2021
RSv 146/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.